نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه علامه طباطبائی. تهران- ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل مدیریت بحران در اماکن ورزشی بر اساس سیستم پشتیبان تصمیم انجام شد. این پژوهش از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های اکتشافی-بنیادی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد اشتراوس و کوربین انجام شد. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان و همچنین متخصصان حوزه‌ی ورزش جامعه‌ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. که 21 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند در این مطالعه برای گرد آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای (مرور کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، اسناد و گزارش‌های رسمی و...) و میدانی (مصاحبه با اعضای نمونه پژوهش) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها براساس نظریة داده بنیاد و در سه گام شامل کدگذاری باز ، کدگذاری محوری و مرحلة کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شد. بر اساس یافته‌ها پژوهش این موارد شناسایی شد: شرایط علی شامل (محیط متغیر، افزایش بحران‌های ملی و بین المللی ، پیوند ورزش با جامعه و...) شرایط زمینه‌ای شامل (بهبود مهارت‌های نیروی انسانی، داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی و....) عوامل مداخله گر شامل (ضعف‌های ساختاری، ضعف نیروی انسانی، مشکلات اقتصادی و تجهیزاتی و..) پدیده محوری شامل (استفاده از DSS در مدیریت بحران، تدوین الگوی مدیریت بحران در سازمان‌های ورزشی)، راهبردها (تدوین الگوی راهبردی مدیریت بحران، مدیریت بحران، شناسایی بحران های احتمالی و...) و پیامدها شامل (حفظ منابع و زیرساخت ها، واکنش سریع‌تر سازمان در مقابل بحران، و...).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Develop a crisis management model in sport facilities based on a decision support system

نویسندگان [English]

 • seyed Farshid Alavi 1
 • Gholamali Kargar 2
 • gholamreza shabani bahar 3
 • Sara Keshkar 4

1 Ph.D. Student in Sport Management. Faculty of Physical Education. Allameh Tabataba’I Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Professor, sport management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Department of sport management. faculty of sport sciences. Allameh Tabataba'i university. Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is was to develop a crisis management model in sports venues based on the decision support system. In terms of nature, this research was one of the exploratory-fundamental researches that was done using the qualitative approach and the strategy of Strauss and Corbin. University faculty members, directors of sports federations and the Ministry of Sports and Youth, as well as sports experts, formed the statistical community of the study. 21 of them were selected as sample members using purposive sampling method. In this study, two methods were used to collect data: library (review of books, articles, dissertations, official documents and reports, etc.) and field (interview with members of the research sample). Data analysis based on foundation data theory. Data analysis was performed based on the data theory of the foundation and in three steps including open coding, axial coding and selective coding step using software. Based on the research findings, the following cases were identified: Causal conditions include (changing environment, increasing national and international crises,...). Underlying conditions include (improving human resource skills, having a strategic,…), Interfering factors include (structural weaknesses, weaknesses in sectoral and equipment problems,…), Pivotal phenomena include (use of DSS in crisis management, development of crisis management model in sports organizations), Strategies (Development of a strategic model of crisis management, regular and continuous evaluation of the system, crisis management,…) & Consequences include (conservation of resources and infrastructure, faster response of the organization to the crisis,…).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Management
 • sport places
 • Decision support system
 1. Amanpoor, S., HosseiniAmini, H., & Ebadi, H. (2019). Explaining strategic crisis management with urban resilience approach. Geography and Einvironmental Hazards, 8(2), 183-209. (in Persian).
 2. Ashrafi, H., Sharifiyan, L., & Shahgholiyan, M. (2018). The importance of information systems in organizations with emphasis on decision support information system (DSS) and comparison with management information system (MIS). Specialized Scientific Quarterly of New Research Approaches in Management and Accounting, 2(6), 33-48. (in Persian).
 3. Beyranvand, S. (2016). Location of crisis management support bases according to the principles of passive defense Case study: Tabriz metropolis. Paper presented at the First National Conference on Earth Sciences and Urban Development, Tabriz, Kian Tarh Danesh Company. (in Persian).
 4. Brakhas, H., Boroumand, M. R., Dastoom, S., & Bozorgpour, B. (2021). Business management in crisis period: Factors, challenges and strategies (Study of the sports industry in conditions caused by Coronavirus). Sport Management Studies, 13(66), 297-326. (in Persian).
 5. Claeys, A. S. (2018). Better safe than sorry: Why organizations in crisis should never hesitate to steal thunder. Business Horizons, 41(3), 293-300.
 6. Farahani, A., Keshsavarz, L., & Marvi Esfahani, N (2018). Analysis of crisis factors in public sports, Journal of New Approaches in Sports Management, 6(21), 51-67. (in Persian).
 7. Fried, G. (2015). Managing sport facilities (3rd edition). Champagin: Human Kinetics.
 8. Ghoochani, M., Taji, M., & Tabyaniyan, M. (2020), Prioritization of space design indicators between residential complexes based on the principles of passive defense, Safe City Magazine, 2(6), 1-20. (in Persian).
 9. Haji Ebrahim Zargar, A., & Mesgari Hooshyar, S. (2007). Non-operating defense in the architecture of the disaster risk reduction strategy. Paper presented at the International Conference on Integrated Management of Crisis in Natural Disasters, Promotion Quality Company. (in Persian).
 10. Hosseini, B., & Kameli, M. (2012). Passive defense criteria in architectural design of urban buildings. Armanshahr Journal, 8(15), 27-39. (in Persian).
 11. Jaques, T. (2010). Embedding issue management as a strategic element of crisis prevention. Disaster Prevention and Management, 19(4), 649-682.
 12. Jillian, W. (2021). Exploring the crisis management strategies of teams in the national lacrosse League during the COVID-19 pandemic. London: Routledge.
 13. Kerwin, S., Walker, M. B., & Bopp, T. (2017). When faultlines are created: Exploring the conflict triggering process in sport. Sport Management Review, 20(3), 252-260.
 14. Lacina, B, (2006). Explaining the severity of civil wars. Journal of Conflict Resolution, 50, 19-24.
 15. McNiff, J. (2019). Managing sport business: An introduction. International Journal of Sport Communication, 12(2), 295-6.
 16. Meer, T., Verhoeven, P., Beentjes, H., & Vliegenthart, R. (2017). Communication in times of crisis: The stakeholder relationship under pressure. Public Relations Review, 12(3), 231-246.
 17. Meier, M., Tan, K. H., Lim, M. K., & Chung, L. (2018). Unlocking innovation in the sport industry through additive manufacturing. Business Process Management Journal, 25(3), 456-75.
 18. Mehrabanpoor, M., Raee Ez Abadi, M., & Akhlagi Feyz Asar, R. (2019). Designing a decision support system for performance appraisal in holding companies with a shareholder approach. Journal of New Research in Decision Making, 4(2), 36-70 (in Persian).
 19. Mirsafiyan, H., & Rasekh, N, (2019), Developing a model of the effect of psychological empowerment of employees on crisis management according to the role of change management in sports and youth departments of Isfahan province. Journal of Human Resource Management in Sports, 6(1), 67-90.
 20. Moghani, H., Kashif, S. M., Honari, H., & Gharakhani, H. (2016). Factor analysis of the political role of government in specialized production management in the sports industry. New Approaches in Sports Management, 4(13), 61-72. (in Persian)
 21. .Moghani, H., & Gharakhani, H. (2017). Designing and explaining the government's economic role in Privatization of Iranian Sports. Sports Management, 10(2) 367-85. (in Persian).
 22. Mark, J. D., & Roger, R. F. (2002). Decision Support Systems. In A. Kent (Ed.), Encyclopedia of library and information science (2nd). New York: Marcel Dekker, Inc.
 23. Motamedi, M., Sabet Kooshki, M., Gholinezhad, M., & HatamiNezhad, H. (2013). Geographical study of the location of landfills for municipal waste, Sepehr Doreh Magazine, 23(19), 27-45. (in Persian).
 24. Mousavi Rad, S., & Panahi Matin, M. (2017). Develop a crisis management model for student sports competitions. Paper presented at the Third National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran, Tehran. (in Persian).
 25. Nemati, N., & Nematizade, S. (2015). Development of the organization's risk management decision support system in the company for the development and maintenance of sports venues in the country. Journal of Management Futurology, 2(103), 41-57. (in Persian).
 26. Parnell, D., Widdop, P., Bond, A., & Wilson, R. (2020). COVID-19, networks and sport. Managing Sport and Leisure, 1, 1-7.
 27. Rizvandi, A., Afroozeh, M. S., & Jalilvand, M. (2020). Examining the Challenges of sport business in COVID-19 virus period and outlining solutions. Sport Management Studies, 12(61), 265-288. (in Persian).
 28. Sadeqi-Arani, A., & Alidoust Ghahfarokh, E. (2022). Sports business resilience in the COVID-19 Crisis: The Delphi qualitative approach. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 15(1), 69-84.
 29. Shahmansouri, A., & Mozaffari, S. (2006). Causes of sports crises and how to prevent them in the fields of software and hardware, hardware and media. Research in Sports Science, 1, 88-108. (in Persian).
 30. SeyedAmeri, M., & Hatefi Afshar, L. (2021), Designing a sports event security management process model. Paper presented at the Sixth National Conference on Sports Science and Physical Education of Iran, Tehran. (in Persian).
 31. SolemaniMghadam, R., Nazemi, M., Darbani, H., & Eyvazi, E. (2013). Investigating the safety status of education halls in Kermanshah province from the perspective of managers. Research in Sports Management, 2(5), 113-127. (in Persian).
 32. Ströhle, A. (2019). Sports psychiatry: Mental health and mental disorders in athletes and exercise treatment of mental disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 269(5), 485-98.
 33. William, T. A., Gruber, D. A., Sutcliffe, K. M., Shepherd, D. A., & Zhao, E. Y. (2017). Organizational response to adversity: Fusing crisis management and resilience research streams. Academy of Management Annals, 11(2), 733-769.
 34. Wang, J. (2007). Development of a decision support system for flood forecasting and warning – A case study on the maribyrnong river (Doctoral dissertation). Victoria University Melbourne, Australia.