نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه علامه طباطبائی. تهران- ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل مدیریت بحران در اماکن ورزشی بر اساس سیستم پشتیبان تصمیم انجام شد. این پژوهش از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های اکتشافی-بنیادی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد اشتراوس و کوربین انجام شد. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان و همچنین متخصصان حوزه‌ی ورزش جامعه‌ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. که 21 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند در این مطالعه برای گرد آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای (مرور کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، اسناد و گزارش‌های رسمی و...) و میدانی (مصاحبه با اعضای نمونه پژوهش) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها براساس نظریة داده بنیاد و در سه گام شامل کدگذاری باز ، کدگذاری محوری و مرحلة کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شد. بر اساس یافته‌ها پژوهش این موارد شناسایی شد: شرایط علی شامل (محیط متغیر، افزایش بحران‌های ملی و بین المللی ، پیوند ورزش با جامعه و...) شرایط زمینه‌ای شامل (بهبود مهارت‌های نیروی انسانی، داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی و....) عوامل مداخله گر شامل (ضعف‌های ساختاری، ضعف نیروی انسانی، مشکلات اقتصادی و تجهیزاتی و..) پدیده محوری شامل (استفاده از DSS در مدیریت بحران، تدوین الگوی مدیریت بحران در سازمان‌های ورزشی)، راهبردها (تدوین الگوی راهبردی مدیریت بحران، مدیریت بحران، شناسایی بحران های احتمالی و...) و پیامدها شامل (حفظ منابع و زیرساخت ها، واکنش سریع‌تر سازمان در مقابل بحران، و...).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Develop a crisis management model in sport facilities based on a decision support system

نویسندگان [English]

  • seyed Farshid Alavi 1
  • Gholamali Kargar 2
  • gholamreza shabani bahar 3
  • Sara Keshkar 4

1 Ph.D. Student in Sport Management. Faculty of Physical Education. Allameh Tabataba’I Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Professor, sport management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Department of sport management. faculty of sport sciences. Allameh Tabataba'i university. Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is was to develop a crisis management model in sports venues based on the decision support system. In terms of nature, this research was one of the exploratory-fundamental researches that was done using the qualitative approach and the strategy of Strauss and Corbin. University faculty members, directors of sports federations and the Ministry of Sports and Youth, as well as sports experts, formed the statistical community of the study. 21 of them were selected as sample members using purposive sampling method. In this study, two methods were used to collect data: library (review of books, articles, dissertations, official documents and reports, etc.) and field (interview with members of the research sample). Data analysis based on foundation data theory. Data analysis was performed based on the data theory of the foundation and in three steps including open coding, axial coding and selective coding step using software. Based on the research findings, the following cases were identified: Causal conditions include (changing environment, increasing national and international crises,...). Underlying conditions include (improving human resource skills, having a strategic,…), Interfering factors include (structural weaknesses, weaknesses in sectoral and equipment problems,…), Pivotal phenomena include (use of DSS in crisis management, development of crisis management model in sports organizations), Strategies (Development of a strategic model of crisis management, regular and continuous evaluation of the system, crisis management,…) & Consequences include (conservation of resources and infrastructure, faster response of the organization to the crisis,…).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • sport places
  • Decision support system