نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثرات زیست-محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن است.روش انجام پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعۀ آماری آن شامل رؤسای هیئت­های ورزشی و کارشناسان ادارۀ تربیت بدنی (53 نفر)، مسئولان نیروی انتظامی (33 نفر) و مشاوران املاک (38 نفر) وکلیۀ مردم ساکن اطراف اماکن بود. حجم نمونۀ برآورد شده برای رؤسای هیئت­ها و کارشناسان، مسئولان نیروی انتظامی و مشاوران املاک برابر با جامعۀ آماری و برای ساکنان 256 نفر بود که از طریق روش نمونه­گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­ گیری پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی آن توسط استادان و متخصصان ارزیابی شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85/0 به­دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری T تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان می­دهد در خصوص اثرات زیست-محیطی میانگین حاصل (79/2) کوچک­تر از سطح متوسط (3) است؛ بنابراین از نظر پاسخ­دهندگان، اماکن ورزشی شهر یزد تأثیر منفی بر محیط زیست منطقه ندارند، اما در خصوص اثرات ترافیکی میانگین حاصل (71/3) بزرگ­تر از سطح متوسط است؛ یعنی از نظر پاسخگویان، اماکن ورزشی اثرات ترافیکی منفی و معنی­داری برمنطقۀ شهری اطراف خود دارند. با توجه به یافته­ های پژوهش، پیشنهاد می­شود برای مهندسی و مکان­یابیِ ساخت مجموعه ­های ورزشی جدید مناطق کم تردد و مناسب برای این کار در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Traffic and Natural Environmental Effects of Sport Stadiums On Urban Environment of Yazd

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltan Hoseini1 1
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 2
  • Abolfazl Farahani 3

چکیده [English]

The purpose of this research was traffic and natural environmental effects of sport stadiums on urban environment of Yazd. Method of research was survey and population included the people living around the stadiums, police personnel’s, properties consultants and sport boards chiefs and specialists of physical education organizations. After a pilot study on 30 peoples, 256 peoples were estimated through available random sampling. The total amount of polices were 33 persons, properties consultants were 38 persons and sport boards chiefs and the specialists of physical education organizations were 53 persons that accounted as population. The instrument was researcher made questionnaire that validity of it was confirmed by academic members and experts after a pilot study on 30 people; its reliability was calculated 0.85 through Cronbach’s α index. Data Analysis done by univariable t-test and showed that obtained means in case of natural environmental effects on the region by people’s viewpoints was lower than (2.79) moderate level (3), but in traffic effects, the resulting averages was more than (3.71) moderate level. Results showed that sport stadiums of Yazd had no negative effects on natural environmental, and had meaningful negative effects on traffic environmental of sport stadiums. We suggested choosing solitude and suitable zones of cities for building and structure of new stadiums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport places
  • Urban Environment
  • Traffic Effects
  • Natural Environmental