نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از آینده‌پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل دو بخش اجرایی و نظری بود. در بخش اجرایی، مدیران مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران و همچنین مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران را شامل می‌شود. در بخش نظری، اساتید مدیریت ورزشی متخصص در حوزه اماکن ورزشی، خصوصی‌سازی و اقتصادی ورزشی که در این زمینه‌ها، حداقل دو پژوهش در قالب تألیف و ترجمه کتاب، مقاله پژوهشی چاپ‌شده، سخنرانی ارائه‌شده در همایش‌های داخلی و خارجی، طرح پژوهشی انجام داده باشند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از نوع معیاری و تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه‌ها با 22 نفر انجام شد. سپس 14 نفر از جامعه آماری بخش قبلی، جهت انجام تحلیل اثرات متقاطع اعلام آمادگی کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های ترکیبی هیئت‌رئیسه خبرگان و اثرات متقاطع میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین پیشران‌های خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، به ترتیب میزان تأثیرگذاری، عبارت‌اند از: تسهیلات بیشتر به پیمانکار، بازنگری و ایجاد چهارچوب قوانین و مقررات برای خصوصی‌سازی، ایجاد مشوق‌ها و برون‌سپاری. به مدیران ورزش شهرداری تهران توصیه می‌شود از پیشران‌های شناسایی‌شده در این پژوهش به‌منظور جذب پیمانکاران، تشکل‌های خصوصی و مردمی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the drivers of privatization of sports venues and spaces in Tehran Municipality Sports Organization

نویسندگان [English]

 • Mehdi SeyedAli 1
 • Farshad Emami 2
 • Seyed Jafar Mosavi 3

1 PhD Student in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and analyze the privatization of sports venues and spaces of Tehran Municipality Sports Organization using futures research. The type of research is applied and analytical-exploratory in nature. The statistical population consisted of two parts: executive and theoretical. In the executive part, the managers of Tehran Municipality sports complexes as well as the managers of Tehran Municipality Sports Organization are included. In the theoretical section, sports management professors specializing in sports, privatization and sports economics, in which at least two studies in the form of writing and translating books, published research papers, lectures presented at domestic conferences and Foreign, have done a research project. Using standard purposeful sampling and reaching theoretical saturation, interviews were conducted with 22 people. Then, 14 people from the statistical community of the previous section announced their readiness to perform cross-sectional analysis. To analyze the data, a combination of panel experts and Mikomak cross-effects were used. Findings showed that the most important drivers of privatization of sports facilities in Tehran Municipality Sports Organization, in order of effectiveness, are: more facilities for the contractor, reviewing and creating a framework of rules and regulations for privatization, creating incentives and outsourcing. Sports managers of Tehran Municipality are recommended to use the drivers identified in this study in order to attract contractors, private and public organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Privatization
 • Sports Venues
 • Tehran Municipality
 • Futurology
 1. Ahmadi, M., Amirtash, A. M., & Safania, A. M. (2018). Factor analysis of the necessary cultural components before the privatization of sport. Sport Management Studies, 10(50), 37-62. (in Persian).
 2. Ahmadi, M., & Noudehi, M. (2020). Factor analysis of the components of administrative requirements before Sports Privatization in Iran. Journal of Sport Management, 12(1), 201-222.‏ (in Persian).
 3. Ali-Dost Qahfarkhi, I. (2010). Analysis of obstacles to the implementation of the general policies of Article 44 in professional sports of the Islamic Republic of Iran (Doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran.
 4. Alidjanovna, A. A. (2022). Physical education and sports in Uzbekistan. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 81-85.
 5. Amiri, M., Neiri, S., Safari, M., & Delbari Ragheb, F. (2013). Explanation and prioritization of obstacles to privatization and private sector participation in sports development. Sport Management Journal, 19, 106-83. (in Persian).
 6. Balwel, M., & Tayachi, T. (2021). The impact of privatization on saudi clubs according to 2030 VISION. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(13), 580-586.‏
 7. Bolarinwa, O. M. (2021). Influence of sports facilities and equipment on sports participation among secondary school students in Ekiti State, Nigeria. IJO-International Journal of Educational Research (ISSN: 2805-413X), 4(05), 73-87.‏
 8. Chatzigianni, E. E. (2022). The political perspective of sport and sustainable development. In Sport and sustainable development: An introduction (pp. )  New York: Routledge.
 9. Deldar, E., Ali Doust Ghahfarkhi, E., & Shahpertofiq, A. (2013). Investigating the political and legal obstacles to the privatization of the clubs of the professional football league. Physiology and Management Research in Sport, 5(4), 65-78. (in Persian).
 10. Deldar, E., Karegar, Gh., & Ghafouri, F. (2016). Investigating the economic obstacles to the privatization of professional football league clubs in the country. Sports Management and Development, 9, 68-53.
 11. Douglass, J. A. (2020). Perils and opportunities: Autonomy, merit, and privatization. In The Conditions for Admission. (pp. 235-260). Stanford: Stanford University Press.
 12. Elahi, A. (2008). Obstacles and solutions to the economic development of the football industry in the Islamic Republic of Iran (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran. (in Persian).
 13. Haas, L., & Ribeiro, T. (2022).Sport governance in Portugal. In Sport in the Iberian Peninsula (pp. 232-244). New York: Routledge.
 14. Kargar, Gh. (2016). Private sector participation in the development of sports clubs and recreation with emphasis on job creation of the Sports Organization and the General Directorate of Socio-Cultural Studies of Tehran Municipality. Paper presented at the Proceedings of the National Conference on Sports Recreation (Economics and Sports Recreation), Tehran. (in Persian).
 15. Keshavarz, L. (2021). Designing a model of sports for all governance in Iran. Strategic Studies on Youth ans Sports, 19(50), 131-148.‏ (in Persian).
 16. Keshkar, S., Dickson, G., Ahonen, A., Swart, K., Addesa, F., Epstein, A., & Murray, D. (2021). The effects of Coronavirus pandemic on the sports industry: An update. Annals of Applied Sport Science, 9(1), 79-95. (in Persian).
 17. Kharchenko, T., & Ziming, L. (2021). The relationship between sports industry development and economic growth in China. Accounting & Finance/Oblik i Finansi, (91).‏
 18. Khodadadi, M., Jahangiri, M., Arteshi, M., & Khosravi, L. (2021). Laying the bed for optimal quality of services based on the ranking of sports halls (case study of Pour Sharifi Hall in Tabriz). Sociology of Sport, 7(18), 97-123. (in Persian).
 19. Khodaparast, S., Azizi, B., Bakhshalipour, V., & Touba, N. (2021). The role of privatization on the development of sport tourism in guilan province of ir iran. Educación Física y Deporte, 39(2), e7.‏
 20. Mohammadi Damghani, H., Kashif, S. M., Henry, H., Qarakhani, H. (2017). Designing a model of the managerial role of the Ministry of Sports and Youth in the privatization of sports in Iran. Strategic Studies of Sports and Youth, 38, 9-24. (in Persian).
 21. Mohammadi Moghani, H., & Qarakhani, H. (2018). Designing and explaining the model of the economic role of the government in the process of privatization of Iranian sports. Journal of Sports Management, 10 (2). 74-89. (in Persian).
 22. Munirovich, N. B. (2022). On the development of physical culture and sports in uzbekistan. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(3), 101-104.‏
 23. Na, D., & Dallaire, C. (2022). The diplomatic roles of Korean state-run sport for development programs. International Review for the Sociology of Sport, 10126902211065337.
 24. Nasirzadeh, A., & Soleimani, R. (2020). Identify barriers to the transfer of public sports facilities to the private sector. Motor and Behavioral Sciences, 3(4), 471-481. (in Persian).
 25. Pourzabih Sarhamami, K., Dousti, M., & Razavi, S. M. H. (2021). Investigating the opportunities and management challenges of outsourcing to the private sector in government sports organizations. Contemporary Studies on Sport Management, 11(21).‏
 26. Rezaei, S., Farahani, A., Doroudian, A., & Safania, A. (2021). Identifying and ranking the factors affecting the development of Tehran's sports space and explaining appropriate strategies with a Resistance Economy approach. Sport Sciences Quarterly, 13(43), 34-52.‏ (in Persian).
 27. Rohde, M., & Breuer, C. (2017). The market for football club investors: a review of theory and empirical evidence from professional European football. European Sport Management Quarterly, 17(3), 265–289.
 28. Rohde, M., & Breuer, C. (2018). Competing by investments or efficiency? Exploring financial and sporting efficiency of club ownership structures in European football. Sport Management Review.
 29. Sayadi, M. A., Seyed Ameri, M., & Fatholahi Parvaneh, O. (2019). Providing strategy for promote partnership of private investment in sport by presenting executive solutions. Sport Management Studies, 11(57), 59-78. (in Persian).
 30. Szatkowski, M. (2022). Analysis of the sports model in selected Western European countries. Journal of Physical Education and Sport, 22(3), 829-839.
 31. Tomikawa, T., & Goto, M. (2022). Efficiency assessment of Japanese National Railways before and after privatization and divestiture using data envelopment analysis. Transport Policy, 18, 44-55.
 32. Xu, J., Yang, S., Lin, Y., & Yang, R. (2021). An evaluation of coupling coordination between sports industry and health service industry in China. Plos One, 16(8), e0256333.‏
 33. Yang, F. (2021). Study on government functions in privatization of public stadiums-based on effective supply of double-level system. In E3S Web of Conferences (Vol. 292). EDP Sciences.‏
 34. Zardoshtian, S., & Ghayeb Zadeh, S. (2019). Measuring the outcome of privatization of the sports facilities on various aspects of sport for all and championship sport in Kermanshah province. Sport Management Studies, 11(54), 129-152.‏