نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی،مریوان، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

توسعه شایستگی حرفه‌ای، دیپلماتیک و بین‌المللی مدیران ورزشی دارای ابعاد، انواع و مراحل مختلفی می‌باشد که پژوهش حاضر درصدد شناسایی و مدل‌سازی آن‌ها می‌باشد.
روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و مطالعه نظامند کتابخانه‌ای و مصاحبه به شیوه نظام‌مند و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب‌نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. مشارکت-کنندگان به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه‌گیری شد (16 نفر و 47 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس تعیین اعتبار علمی و حقوقی منابع اطلاعاتی و روایی محتوایی چارچوب (توسط 3 متخصص) استخراج مفاهیم (رونوشت) صورت گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد.
چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 16 منظر، 32 بُعد و 126 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ 1- عوامل اثرگذار بر شایستگی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 2- انواع شایستگی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 3- توسعه شایستگی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 4- کارکردهای شایستگی بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی است.
به طور کلی می‌توان نتیجه‌‌ گرفت که هم شایستگی بین‌المللی قابلیت و سازگاری اجرایی به مدیران ورزشی را دارد و هم مدیران ورزشی بستر پیاده‌سازی این رویکرد را دارند. اما تحقق آن نیازمند به‌کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی سازمان‌های ورزشی در کنار رفع موانع درونی و بیرونی با استفاده از راهبردها و راهکارهای مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a conceptual model of international competence and diplomacy of the country sports managers

نویسندگان [English]

 • shapoor jafarbeigi 1
 • Mohammad seayvan Nouri 2
 • Mehrdad moharramzadeh 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Sports Management Department, Islamic Azad University, Marivan Branch, Marivan, Iran

3 . Professor of Sports Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The development of professional, diplomatic and international competence of sports managers has different dimensions, types and stages that the present study seeks to identify and model them.
The research method was qualitative with a heuristic approach and systematic study of the library and interviews were selected in a systematic and systematic manner. The statistical population consisted of two sections of experts (professors, administrators, etc.) and information sources A sufficient number of participants were sampled by judgmental method. Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the research was based on determining the scientific and legal validity of information sources and the content validity of the framework extracting concepts (copies). For data analysis, multi-stage coding method with matrix and system analysis approach was used.
The extracted conceptual framework included 4 general levels, 16 perspectives, 32 dimensions and 126 key components. The four conceptual levels of the model include; 1- Factors affecting the international competencies and diplomacy of sports managers 2- Types of competencies International and diplomacy of sports managers 3- Development of international competencies And diplomacy of sports managers 4- Functions of international competence and diplomacy Sports managers
In general, it can be concluded that both international competence has the ability and executive compatibility to sports managers and sports managers have the basis to implement this approach. But its realization requires the use of internal and external capacities of sports organizations along with removing internal and external barriers by using appropriate strategies and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • مدیریت بین‌المللی
 • صلاحیت مدیران
 • سازمان ورزشی
 • سیاست ورزشی  
 1. Ahmad, R. B., Mohamed, A. M. B., & Abdul Manaf, H. B. (2017). The relationship between transformational leadership characteristic and succession planning program in the Malaysian public sector. International Journal of Asian Social Science, 7(1), 19-30.
 2. Asadi, S., & Rezania, M. (2015). Investigating the Relationship between Participation in Decision Making and Managers' Happiness. The First National Conference on New Research in the Field of Humanities and Social Studies in Iran, Tehran. (In Persian).
 3. Asheghi, H., Qahramani, M., Qaderchian, N. G. (2017). Identifying and explaining the dimensions, components and indicators of competency development of banking industry managers. Human Resources Education and Development, 4(14), 57-76. (In Persian).
 4. Bakhshi Chenari, A., Goodarzi, M., Sajjadi, S., & Jalali Farahani, M. (2019). The role of sports diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. New Approaches in Sports Management, 7 (26): 21-36. (In Persian).
 5. Basiji, A., Babaei Zakleki, M. A., Hosseinzadeh Shahri, M., Khadivar, A. (2020). Presenting the competency model of international marketing managers. Management Research in Iran. 24(1): 131-152 (In Persian).
 6. Bejani, A., Shahlaee, J., Keshkar, S., & Ghafouri, F. (2019). Formulating Model of Sport Organization’s Managers Competencies; Grounded Theory. Sport Management Studies. 11 (54): 109-28. (In Persian).
 7. Bonyadi, H., Fani, A. A., & Seyed Javadin, S. R. (2018). Designing and explaining the competency model of school principals based on the document of fundamental change in education and other upstream documents. educational and school studies, 7(9): 113-144. (In Persian).
 8. Castro, A. S. (2013). South Africa’s engagement in sports diplomacy: The successful hosting of the 2010 FIFA World Cup. The Hague Journal of Diplomacy, 8(3-4): 197-
 9. Chen, X., & Jiang, P. (2019, January). Competency Model-Based Improvement of Marketing Training Process Design. In 3rd International Seminar on Education Innovation and Economic Management (SEIEM 2018). Atlantis Press.
 10. Ebrahimpour, H., Khalili, H., Nazemipour, B. (2011). Factors affecting the empowerment of cooperative managers; Presenting a conceptual model. National Conference on Entrepreneurship, Cooperation, Economic Jihad, Nain. (In Persian).
 11. Eckstein, D., Belongia, M. & ElliottApplegate, G, (2000). The Four Directions of Encouragement Within Families. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 8(4): 406-415.
 12. Jacobus, G. M. (2021). The psychosocial development theory of Erik Erikson: critical overview. Early Child Development and Care, 191 (7-8), 1107-1121.
 13. Fattahpour Marandi, M., Kashif S. M., Seyed Ameri M., Shaji R. (2017). Competency model of managers of general departments of sports and youth of Iran with data theory approach. New approaches in sports management, 4 (15), 23-38. (In Persian).
 14. Fullerton, J. Abdi, K. Talebpour, M. Ranjhesh, M. Nooghabi, H. (2018). Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: introducing a sport diplomacy model. Article resue International area studies review. 15, 1-17.
 15. Honari, H., Raji, A., Momenifar, F. (2016). Building and validating the tool of core competencies of managers of sports and youth departments. Sports Management Studies, 9(43), 141-160. (In Persian).
 16. Hosseini Askarabadi, M, heydarinejhad, S, roomi F, Marashian, S. (2021). Identifying Strategies Affecting Iran Public Diplomacy through Sport and Its Consequences. New approaches in sports management, 8 (31), 153-168. (In Persian).
 17. Jankovic S. (2017). Enhancing international dispute settlement: the role of sports diplomacy. International Journal of Diplomacy and Economy, 3(3):264-78.
 18. Javadipour, M., Rasekh, N. (1398). The role of sports and the development of sports diplomacy in promoting socio-cultural policies and foreign relations of the Islamic Republic of Iran. Journal of Sports Management, 11 (2), 219-234. doi: 10.22059 / jsm.2017.235086.1860. (In Persian).
 19. Kin, T. M., & Kareem, O. A. (2019). School leaders’ Competencies that make a difference in the Era of Education 4.0: A Conceptual Framework. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(4), 192-218.
 20. Lara, F., J. & Salas-Vallina, A. (2017). Managerial competencies, innovation and engagement in SMEs: The mediating role of organisational learning. Journal of Business Research, Elsevier, 79(C): 152-160.
 21. Min, D., Choi, Y. (2019). Sport cooperation in divided Korea: an overstated role of sport diplomacy in South Korea. Sport in Society, 22(8), 1382-1395.
 22. Mahmodi, S., Badami, R., Meshkati, Z., & Nazari, R. (2018). Description of Paralympic Athletic Talent Development Environment. JRRS, 14 (5), 296-302. (In Persian).
 23. Murray S. (2013). Moving beyond the ping-pong table: sports diplomacy in the modern diplomatic environment. Public Diplomacy Magazine, 9: 11-6.
 24. Naderian, M., & Sultan Hosseini, M. (2011). Technical skills and abilities for sports managers (indicators and criteria from the perspective of managers). Sports Management and Motor Science Research, 1 (2 (2 in a row)), 11-18. (In Persian).
 25. Nazarian Madevani, A., Mokhtari Dinani, M. (2016). Predicting organizational performance through knowledge management in sports organizations. Sports Management Studies, 8 (36), 73-92. (In Persian).
 26. Peymanfar, M. H. (2016). Codification of strategic model of sport diplomacy development for Islamic Republic of Iran. PhD dissertation for sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Science, kharazmi University, Tehran, Iran. (In Persian).
 27. Peymanfar, M. H., Elahi, A., Sajjadpour, S. m. K., Hamidi, m. (2019). Explaining sports diplomacy using a paradigm model: a qualitative study. Sport Managment. 59-75. (In Persian).
 28. Pourafkari, N., & Ghanbari, A. (2011). Mechanism of human resource empowerment in the management of sports organizations. Iran Social Development Studies, 4, 3. (Series 15)), 25-38. (In Persian).
 29. Ramezani Nejad, R., & Sahebkaran, M. (2014). Indicators for evaluating the performance of professional coaches of the Iranian Volleyball Premier League. Sports Management Studies, 7 (33), 15-32. (In Persian).
 30. Razavi, S. M. H., Mohammadi, F. (1400). Monitoring the indicators affecting the future of competence of sports managers with world-class management in the Iranian sports industry. Human Resource Management in Sport, 8 (2): 273-293. (In Persian).
 31. Samian, M, Movahedi, R., Sadi, H. A., Salehi Omran, E. (2021). Professional Competency model of agricultural students based on a qualitative method of grounded theory. Journal of Agricultural Education Administration Research, 12(55): 137-156. (In Persian).
 32. Schroder, H. M. (1989). Managerial competence: The key to excellence. Kendall/Hunt Publishing Company.
 33. Shabani, R., Khorshidi, A., Abbasi, L., & Fathi Vajargah, K., (2017). Presenting a competency model for primary school principals in Tehran. Research in Educational Systems, Special Issue, 94-79. (In Persian).
 34. Shirvani, T., Esmaili, M., Ehsani, M. (2021). Constructing and validating the competency questionnaire of sports marketing managers using a mixed exploratory approach. Sport Management Studies, 13 (69), 184-213. (In Persian).
 35. Toloyain, G. (2019). Developing a Process Model of Competencies of Public Sector Human Resource Managers with Emphasis on General Administrative System Policies. New research approaches in management and accounting, 19. (In Persian).
 36. Traicoff, D., Pope, A., Bloland, P., Lal, D., Bahl, J., Stewart, S., & Shamalla, L. (2019). Developing standardized competencies to strengthen immunization systems and workforce. Vaccine, 37 (11), 251-270.
 37. Ulrich, D., David K., Michael, U., & Wayne B. (2017). Competencies for HR professionals who deliver outcomes. First Edit, Burlington: Elsevier and Book Aid International.
 38. Willig, C. (2017). Interpretation in qualitative research. The SAGE handbook of qualitative research in psychology.