نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین مدل شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از روش نظریة داده‌بنیاد استفاده شد. مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیتة بازاریابی فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­ها، جامة پژوهش بودند. برای نمونهگیری از روش هدفمند و تکنیک گلولهبرفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه به‌‌صورت سؤال‌های باز استفاده شد. داده‌هایحاصلاز17مصاحبه تجزیهوتحلیلشد (از فرد 15 به بعد به اشباع نظری حاصل شد). در مرحلة اول، درمجموع، 481کدبازبه‌دستآمد. پس از استخراج کدهای مشابه، 64 کد اولیه مشخص گردید. در مرحلة دوم، کدگذاری محوری انجام شد که در 12 گروه کد محوری شاملهوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش ارتباطی، هوش تجاری، هوش رقابتی، هوش مالی، هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش اجرایی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی قرار گرفتند. کدهای محوری حاصل از مرحلة کدگذاری انتخابی، در چهار گروه شایستگیهای هوش فردی (هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش ارتباطی)، شایستگیهای هوش محیطی (هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی)، شایستگیهای هوش مدیریتی (هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش اجرایی) و شایستگیهای هوش بازاریابی (هوش تجاری، هوش رقابتی، هوش مالی) قرار گرفتند. درنهایت، مدل پژوهش بهصورت هرمی (شامل چهار سطح) طراحی شد.مدلارائهشده در این پژوهشمی‌تواندبهعنوانابزار مناسبی برای شناسایی شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه‌های فوتبال به‌کار برده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and Codification a Competencies Model for Sports Marketer Managers of Premier League Football of Iran

نویسندگان [English]

  • Tahmaseb Shirvani 1
  • Mohsen Esmaili 2
  • Mohamad Ehsani 3
  • Hashem Kozechian 3

1 Ph.D. Student of Sports Management, Tarbiat Modarres University

2 Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute

3 Professor of Sport Management, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

The aim of this study was to designing an intellectual competencies model for sports marketing managers of premier league football in Iran. This survey is exploratory and qualitative nature that is used the grounded theory method. Society research has been including CEOs and marketing managers of football clubs in the premier league football of Iran and members of marketing Committee of football federation and league Organization and sports management universities. For sampling were used targeted methods and snowball technique. To collect data used from the interview open questions. Then the data obtained from 17 interviews (from the 15th was achieved to the theoretical saturation) were analyzed. In the first phase 481 open codes were obtained. After extracting the same codes, 64 codes were determined. In the second was done stage axial coding in 12 groups of factors was including emotional intelligence, moral intelligence, communications intelligence, business intelligence, competitive intelligence, financial intelligence, strategic intelligence, business intelligence, operational intelligence, social intelligence, political intelligence and cultural intelligence. Axial codes in the selective coding Were to place in 4 groups of individual intelligence Competencies (emotional intelligence, moral intelligence, communications intelligence), environment intelligence competencies (social intelligence, political intelligence and Cultural Intelligence), management intelligence competencies (strategic intelligence, business intelligence, operational intelligence) and marketing intelligence competencies (business intelligence, competitive intelligence, financial intelligence). Finally, the research model was designed in pyramidal (four levels). The model presented in this study can be used to recommended command line method to identify intelligence competencies sports marketing manager football clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Intelligence
  • Managers
  • Sports Marketing
1. Abzari, M., Abdar, E., & Mashayekhi, B. (2012). Executive intelligence: A new approach to organizational assessment (Isfahan Gas Company). International Management Conference, Tehran. (Persian).
2. Alon, I., & Higgins, M. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligence. Business Horizons, 48 (6), 501-12.
3. Andam, R., & Rouhparvar, S. (2015). Check moral intelligence and effectiveness of volunteering in sports organizations. Management and development of sports, 4(2), 152-64.
4. Andrew, D., Pedersen, P., & Macovi, C. (2013). Design and research methods in sport management. S. R., Hosseini, & H. Kozechian (translators).Tehran: Hatmi publications. (Persian).
5. Beykzad, J., Alaei, B., & Eskandari, K. (2011). The relationship between organizational intelligence with their performance in public organizations East Azerbaijan province. Management Studies, 8 (3), 143-63. (Persian).
6. Borba, M. (2005). Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues that Teach Kids to Do the Right Thing.San Francisco: Jossey-Bass.
7. Cherniss, C., & Adler, M. (2000). Promoting emotional intelligence in organizations: Making training in emotional intelligence effective. Alexandria, VA: American Society for Training & Development.
8. Clarke, N. (2010). The impact of a training programme designed to target the emotional intelligence abilities of project managers. International Journal of Project Management, 28(5), 461–8.
9. Danaee Fard, H., Alvani M., & Adel, A. (2014). Quantitative research methodology in management (9th ed.). Tehran: Press Saffar. (Persian).
10. Early, P. C. (2003). Redefining interactions across culturesand organizations: Moving forward with cultural intelligence. Reaserch in organizational behavior, 24(1), 271-99.
11. Ellis, K. (2003). Making waves: With a leadership crisis on the horizon, organizations are looking within to build talent pools of their own [electronic version]. Journal of Training, 40(6), 16-29.
12. Esmaeili, N. (2015). Investigating the Role of Managers' Strategic Intelligence on Marketing Capabilities (Case Study: Isfahan Steel Company). Master's Degree, Islamic Azad University of Najaf Abad, 89.
13. Feyz, D., & Zangian, S. (2013). Design and modeling effect on entrepreneurial marketing capabilities of SMEs. Proceedings of the National Conference of Entrepreneurs (industry knowledge), Mazandaran University. (Persian).
14. Foroughi, Z., Khani, N., & Soltani, I. (2016). Strategic intelligence is an important indicator of optimal decision-making. Joomlart Scientific Journal, 26(283), 37-42. (Persian).
15. Golestani, A. (2008). Bussines intelligence and macro-organizational decisions. Tadbir Magazine, 18(190), 41-46. (Persian).
16. Golman, D. (2001). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
17. Haji Karim, A., Rezaeian, A, & Hadizade, M. (2012). The effect of emotional intelligence competencies, cognitive and social competencies HR managers in the public sector in Iran. Thoughts of Strategic Management, 1(9), 223-54. (Persian).
18. Hamidi, F., Saki, R., Movahedi, A., & Mohebzadeh, Z. (2015). The relationship between organizational intelligence and performance Yazd high school principals. New Approaches in Educational Administration Quarterly, 5(2), 35-58. (Persian).
19. Islam, U., llyas, M., & Imran, M. K. (2016). Intelligence and its impact on managerial effectiveness and career success. Journal of Management Development, 35(4), 51-62.
20. Jalali, S. A.; Matofi, A. (2015). The Relationship between Organizational Intelligence and Performance of Managers (Case Study: Special Economic Zone of Amir Abad Port), the First International Management Conference, Economics, Accounting, and Educational Sciences, Sari.
21. Kamandar, Z., & Naybzadeh, S. H. (2013). Examine the relationship between financial intelligence on money laundering bankers and their ability to understand examples (Case study: Yazd export bank managers). The first National Conference and Accounting Management Position in the Modern World of Business, Economics and Culture, Ali Abad Katoul. (Persian).
22. Lussier, R. N., & Kimball, D. C. (2009). Applied sport management skills. Champaign, IL: Human Kinetics.
23. Mambini, Y., Khodadi, S., & Ghasemi, R. (2013). Political intelligence, requiring administrators to manage today. First National Conference on billing, International Institute for Research and Education Award, Shiraz. (Persian).
24. McCelland, D. C. (1998). Testing for competence rather than for intelligence. American Journal of Psychologist, 28(1), 1–14.
25. Mcdowell, D., & Goldman, J. (2009). Strategic intelligence. Maryland: The Scarecrow Press, Inc.
26. Menkes, J. (2005). Executive intelligence: What all great leaders have? New York: Harper Business.
27. Minten, S. (2010). Gradute employability in the sport and reaction industry. (Unpublished doctoral dissertation). University of Sheffield.
28. Mueller, M. (2010). The educational implication of multiple intelligence groupings within a cooperative learning environment. (Doctoral dissertation), California University, USA.
29. Muller, R., & Turner, R. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management, 5(28), 437-48.
30. Najafi Haghy, J. (2005). Competitive intelligence, Tadbir magazine, 154 (15), 14-21.
31. Nasirzadeh, A .M, & Daskareh, Y. (2014). Principles of management in sports marketing.Tehran: Publication of the Pelk. (Persian).
32. Panzer, R. (1999). Relationship intelligence. Murfreesboro: Educational Media.
33. Rahimi, G., & Hassanzadeh, M. (2015). Clarifying the relationship between competitive intelligence and performance management executives. Fourth National Conference on Management and Accounting, Tehran. (Persian).
34. Rahimi, M., Keshtidar, M., & Khosbakhti, J. (2013). Measure the level of cultural intelligence directors elected federations in each country and its relationship with transformational leadership style. Sport Management Studies. 4(4), 191-208. (Persian).
35. Riggio, R. E., Murphy, S. E., & Pirozzolo, F. (2002). Multiple intelligences and leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
36. Seyfpanahi S. (2014). Premier League football clubs marketing development model (Doctoral dissertation). Tehran University, Iran. (Persian).
37. Shank, M. D. (2014). Sports marketing: Strategic vision. K. Heidarzadeh, & A. Asadollahi (translators). Tehran: The Idea of Creativity.
38. Simic, I. (2005). Organizational learning as component of organizational intelligence. Information and Marketing Aspect of the Economically Development of the Balkan the Balkan Countries Journal, 8 (3), 189-96.
39. Velsi, C., Mynten, S., & Abrams, J. (2014). Human resource management in the sports and leisure industry. (H. Kozehchian, & S. R. Hosseini, translators). Tehran: Hatmi publications. (Persian).
40. Zohrevndyan, K., Khosravizadeh, E., & Mohammadi, F. (2014). Investigate the relationship between effective marketing and competitive intelligence on sports clubs Alborz Province. Journal of Marketing Management, 1(1), 51-9. (Persian).