دوره و شماره: دوره 13، شماره 66، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-400 
5. طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران

10.22089/smrj.2019.7752.2683

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ غلامرضا شعبانی بهار


8. طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی

10.22089/smrj.2020.7571.2618

کامبیز عبدی؛ مهدی طالب پور؛ محمد جواد رنجکش؛ هادی جباری نوقابی