نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان است. در کشور ایران نیز اخیرا توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این شرکت ها علی الخصوصی شرکت های ورزشی دانش بنیان در بین سیاست گذاران شکل گرفته است. یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها در حوزه ورزش، تداوم رشد و پایداری آنهاست. در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین، جهت شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت های ورزشی دانش بنیان در ایران بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی و کارشناسان صنعت متشکل از 16 نفر است که از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. درنهایت بر اساس یافته های پژوهش، عوامل ساختاری، دولتی، زیر ساخت های سخت، سیاست گذاری همکاری بخش خصوصی و دولتی از علل اصلی، مهارت های شرکت های ورزشی دانش بنیان، عوامل سیاسی، عوامل مالی و مدیریتی از جمله عوامل زمینه ای و نمایشگاه ها و همایش های استارتاپی ورزشی جهت خلق ایده های خلاقانه، یکپارچگی شرکت ها، مشاوران، برند سازی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. تسهیل مقررات، نیروی انسانی متخصص و ایجاد موسسه تخصصی مادر از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، توسعه و پیشرفت ورزش و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Sustainable Knowledge based sports Companies in Iran

نویسندگان [English]

 • sahar pirjamadi 1
 • habib honari 2
 • gholam ali kargar 2
 • gholamreza shabani bahar 3

1 PhD Student in Sports Management, Allameh Tabataba’i University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Allameh Tabataba’i University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tehran, Iran

3 Professor of Sports Management, Allameh Tabataba’i University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the post-industrial era, one of the elements of sustainable development in anything country is knowledge-based corporations. In Iran country, special attention to the growth and prosperity of these companies, especially knowledge-based sports companies among policy makers has been paid too. One of the challenges for these companies to succeed in the field of sports is their continued growth and sustainability. In this regard, the qualitative approach and Grounded Theory, Strauss and Corbin method to identify the growth and sustainability factors of knowledge-based sports companies in Iran have been used. The study population consisted of faculty members, PhD students, knowledge-based companies, science and technology parks, sports and non-sport development centers, and industry experts consisting of 16 individuals who were selected using purposive sampling and snowball sampling. Finally, based on research findings, structural, governmental, Hard infrastructure, public-private cooperation policy making, were the main factors. Knowledge based sports Companies skills, political factors, financial and managerial factors including contextual factors and sports startup exhibitions and conferences to create creative ideas, corporate integrity, consultants, branding such as interferer factors were in this study. Facilitating regulation, expert manpower, and the creation of a specialized maternal institute were such procedures of this study that can help to employment creation, development and improvement of sport and the country's economic Sustainable growth under sanction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge based
 • Sustainability
 • Grounded Theory
 • Strauss and Corbin
 • Iran
 1. AL-Ashaab, A., Molyneaux, M., Brunner, B., Martinez, E., Moliner, F., Santamaria, V., …, & Knight, G. (2012). Knowledge-based environment to support product design validation. Knowledge-Based Systems, 62(2), 48-60.
 2. Amini, E., Bani Asadi, M., Khatami, M., & Vahidi, H. (2016). Factors influencing the development of knowledge base companies. Journal of Technology Growth, 48(3), 22-28. (in Persian).
 3. Babakhanian, M. (2014). Designing a conceptual model for the creation of knowledge-based companies. M. (Unpublished master’s thesis). Tehran, Iran. (In Persian).
 4. Bazargan, A. (2014). An introduction to qualitative and mixed research methods: A conventional approach in the behavioral sciences. Tehran: Didar Publications. (in Persian).

5.      Carayannis, E. G., Ferreira, J. M., Jalali, M., & Ferreria, F. (2018). MCDA in

knowledge-based economies: Methodological developments and real world

applications. Technological Forecasting and Social Change, 131, 1-3.

6.      Chouikha Zouari, M. B., & Dhaou Dakhli, S. B. (2018). A multi- faceted analysis

of knowledge management systems. Procedia Computer Science, 138, 646-654.

 1. Eugenio, L., Damian, C., Tomás, B., & Santiago, M. (2016). Classification of micro, small and medium enterprises (M-SME) based on their available levels of knowledge. Technovation, 47(3), 59–69.
 2. Erhardt, N., & Martin- Rios, C. (2016). Knowledge management systems in sports: The role of organisational structure. Journal of Information & Knowledge Management, 15, 1-21.
 3. Erickson, G. S., & Rothberg, H. N. (2015). Knowledge asset in services across industries and across time. Investigaciones en Europa, 21, 58-64.
 4. Florio, M., & Sirtori, E. (2016). Social benefits and costs of large-scale research infrastructures. Technological Forecasting and Social Change, 112(2), 65-98.
 5. Farahani, A., Keshavarz, L., & Marvi Esfahani, N. (2018). Analysis of crisis factors in public sport. New Approaches to Sport Management, 6(21), 51-67. (In Persian).
 6. Hector, M., Campos, G., & Haces, A. (2014). Towards a theory for strategic posture in new technology-based firms. Journal of Technology Management & Innovation, 9(2), 77-85.
 7. Khaiatian, M., Tabatabaiian, H., Amiri, M., & Eliasi, M. (2015). Content analysis of knowledge-based companies. Organizational Resource Management Research, 5, 21-47. (In Persian).

14.   Kaschig, A., Maier, R., & Sandow, A. (2016). The effects of collecting and

connecting activities on knowledge creation in organizations. Journal of Strategic

Information Systems, 25, 243-258.

15.   Martins, V. W. B., Rampasso, I. S,. Anholon, R., Quelhas, O. L. G., & Leal Filho, Q. (2019). Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research. Journal of Cleaner Production, 229, 489-500.

16.   Mandalizadeh, Z. (2017). The role of institutional factors in the development of

sports businesses. Paper presented at the 10th International Conference on Physical Education and Sport Sciences, in Persian).

17.   Mansoori, Y., Karlsson, T., & Lundqvist, M. (2019). The influence of the lean

startup methodology on entrepreneur-coach relationships in the context of a startup

accelerator. Technovation., 84, 37-47.

18.   Nova, J. (2015). Developing the entrepreneurial competencies of sport

management students. Social and Behavioral Sciences, 174, 3916-3924.

 1. Papian, N. (2014). Designing and explaining the model of knowledge basedorganization in national media. (Unpublished doctoral dissertation). Payame Noor University Center for Graduate Studies, Tehran, Iran.in Persian).
 2. Pitney, A., & Parker, J. (2009). Qualitative research in physical activity and the health professions. Champaign, Human Kinetics.
 3. Ratten, V. (2018). Future research directions for sport education: toward an entrepreneurial learning approach. Education training, 60, 490-499.
 4. Rajabi, B. (2017). Presenting a knowledge-based startup sustainability model with a business environment approach (Unpublished doctoral dissertation). Mazandaran University, Mazandaran, Iran .(in Persian).
 5. Stejskal, J., Hajek, P., & Prokop, V. (2018). Collaboration and innovation models in information and communication creative industries: The case of Germany. Journal of Information and Communication Technology, 17 (1), 191–208.
 6. Suleimankadieva, A. E., Pilipenko, V. I., & Sagi, J. (2019). Knowledge-company

approaches to assessing new knowledge and representation it to society. Procedia Computer Science, 150, 730-736. 

 1. Scott, W. R. (2013). Institutions and organizations. interests, and identities. Sage, 18(5), 1-22.
 2. Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Principles of qualitative method (B. Mohammadi, Trans). Tehran: Research Institute Publications.

26.   Venkitachalam, K., & Willmott, H. (2017). Strategic knowledge management

insights and pitfalls. International Journal of Information Management, 37, 313-

316.

27.   Villasalero, M. (2017). A resource-based analysis of realized knowledge

relatedness in diversified firms. Journal of Business Research, 71, 114-124.

28.   Wu, K. J., Gao, Sh., Xia, L., Tseng, M. L., & Zhang, Z. (2019). Enhancing corporate knowledge management and sustainable development: An inter_ dependent hierarchical structure under linguistic preference. Conservation and Recycling, 146, 560-579.

29.   Westerberg, K., Hjelte, J., Brannstrom, J., & Hyvonen, U. (2011). The meaning of

knowlegde- based organization in Swedish municipal elderly care. Social Work

Education, 30, 1-23.