نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی عوامل مؤثر در توسعه ملی و بین‌المللی شطرنج ایران بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب-نظران علمی، اجرایی و ورزشی در رشته ورشی شطرنج بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس تعداد 82 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ 55 گویه‌ای بود که میزان پایایی کل ابزار 876/0 به دست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و ...) و آمار استنباطی( آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل الگوی مطلوب توسعه (811/0 =β)، جهانی‌سازی (802/0=β)، عوامل مدیریتی و برنامه‌ریزی (796/0=β)، استعدادیابی و آموزش‌وپرورش (782/0=β)، توسعه مربیان و نیروی انسانی (731/0=β)، تجهیزات سخت‌افزاری (707/0=β)، انگیزش و حمایت از منابع انسانی (686/0=β)، شرایط اقلیمی (679/0=β)، مسابقات و اردوهای ورزشی (664/0=β)، بودجه و منابع مالی (655/0=β)، دیپلماسی ورزشی (568/0=β)، هماهنگی و ارتباطات (516/0=β)، تکنولوژی (508/0=β) در شطرنج ایران ارتباط دارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران و سازمان‌های ذی‌ربط مانند فدراسیون شطرنج می‌توانند در جهت توسعه شطرنج کشور ایران گام‌های عملیاتی بر دارند. علاوه براین با توجه به وجود خلاء در پیشینه تحقیق، این نتایج به غنای علمی رشته شطرنج کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of a quantitative model of effective factors in the development of Iranian chess championship

نویسندگان [English]

 • habib honari 1
 • Ehsan Ghaem Maghami 2
 • javad shahlaee 1
 • gholamali kargar 1

1 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a quantitative model of Influential Factors on the national and international development of Iranian chess. The method of this study was correlational which was applied (in terms of purpose) and exploratory (in terms of nature). The statistical population consisted of all scientific, executive, and sports experts in the field of chess, and using the available sampling method, 82 people entered the study. The research instrument was a 55-item researcher-made questionnaire with total reliability of 0.876. In order to analyze data, we used descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, frequency percentage, etc.) and inferential statistics (exploratory factor analysis tests using, confirmatory factor analysis, and structural equation model by least squaresnal development of Iranian chess. These factors are the desired model of development (β= 0.811), globalization (β= 0.802), management and planning factors (β= 0.796), talent identification and education (β= 0.782), development of coaches and human resources (β= 0.731), hardware equipment (β= 0.707), motivation and support of human resources (β= 0.686), climatic conditions (β= 0.679), competitions and Sports camps (β = 0.664), budget and financial resources (β= 0.655), sports diplomacy (β= 0,568), coordination and communication (β= 0.516), and technology (β= 0.508). According to the results, relevant managers and organizations such as the Chess Federation can take operational steps to develop chess in Iran. Due to the gap in the research background, we can use these results to complete the theoretical foundations of Chess.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chess
 • International Development
 • National Development
 • Sports
 1. Asadi, H., Ebrahimzadeh, M. N., Hamidi, M., & Saeed Azari, Z. (2013). Determining Selection Criteria for National Teams’ Coaches in Chess. Contemporary Studies on Sport Management, 3(5), 29-44. (in Persian).
 2. Abdul Salami, M. (2014). Investigating the effect of chess education on increasing the creativity and self-control of children aged 7-10 (Unpublished master's thesis). Tarbiat Modares University, Tehran. (in Persian).
 3. AliPanahi, H. (2012). The effect of chess training on the development of life skills (Unpublished master's thesis). Urmia University, (in Persian).
 4. Arjmandi, F. (2019). Identifying the relationship between the functions of the central executive and mental health in chess players. Paper presented at the International Conference on Ofogh Novin in Sports and Health Sciences, Tehran. (in Persian).
 5. Asefi, A. A. (2012). Identifying and prioritizing effective groups in institutionalizing public sport in Iran. Paper presented at the 8th International Conference on Physical Education and Sport, Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran. (in Persian).
 6. Babaei, M., Fattahi Masrour, F., & Shakeri, N. (2018). Identifying the Existing situation and obstacles to the development of public sports in the country. Strategic Studies of Sport and Youth, 17(41), 235-247. (in Persian).
 7. Ebrahimi, F. (2015). Comparison of mindfulness and anxiety athletes' behavior and non-behavior (Unublished master's thesis). University of Tabriz, Tabriz. (in Persian).
 8. Ehsani, M., Saffari, M., Amiri, M., & Kozechian, H. (2015). Designing the model of sport for all in Iran. Sport management studies, 6(27), 87-108. (in Persian).
 9. Eskandari, S., & Ghafouri, F. (2016).The role of social networks in the development of public sport. Paper presented at the Second National Conference of Scientific Association of Sport Management, Association of Sport Management, Tehran. (in Persian).
 10. Farahani, A., Keshavarz, L., & Sadeghi, A. (2017). The design of strategies in development Iran elite sport. Applied Research of Sport Management, 5(3), 125-140. (in Persian).
 11. Ghaem Moqami, E. (2012). Development and development of strategies of the Chess Federation of the Islamic Republic of Iran (Unublished master's thesis). University of Tehran, Tehran. (In Persian).
 12. Ghasempour, A. (2019). Investigating the effect of chess training on improving learning basic mathematical concepts in the first grade of elementary school (Unublished master's thesis). Amol Higher Education Institute. (in Persian).
 13. Hamzeh Lou, Y., Moin Fard, M. R., & Shoushi Nasab, P. (2015). The impacts of sport development on Iran's globalization. Strategic Studies on Youth and Sports, 14(28), 39-54. (In Persian).
 14. Hefzallesan, M. (2016). Designing and explaining the model of public sports development of Iranian public universities (Unublished doctoral dissertation). Urmia University, Urmia. (In Persian).
 15. Hosseini, E., Ghasemi, M. H., Yamini Firouz, M., & Kalashi, M. (2017). A description of the factors affecting the tendency and non-tendency of the citizens of Amol to sport. Strategic Studies on Youth and Sports, 16(38), 73-88. (in Persian).
 16. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
 17. JahantabNezhad, A., Mehdi Pour, A. R., & Khatibi, A. (2018). Analysis of effective factors on the developing basic sports in the elementary schools of Ahvaz. Sport Management Studies, 10(50), 165-186. (In Persian).
 18. Jahantabnezad, A. (2017). Analysis of Factors affecting the development of basic sports in Ahwaz elementary schools (Unublished master's thesis). Shahid Chamran University of Ahwvaz, Ahwaz. (In Persian).
 19. Javadipour, M., & Samia Nina, M. (2013a). Explanation of strategic position and presentation of development strategy in sport for all in Iran. Management of Sport and Movement Sciences, 3(5), 15-28. (In Persian).
 20. Javadipour, M., & Samia Nina, M. (2013b). Presentation of the model and strategies of development of public sports in Iran. Strategic Studies on Youth and Sports, 12(19), 143-164. (In Persian).
 21. Javadipour, M., & Rahbari, S. (2018). Strategies and Programs for Development of Sport for All in Iran. Strategic Studies on Youth and Sports, 17(40), 9-26. (In Persian).
 22. Karami, K., Salimi, M., & Hosseini M. S. (2019). Definition and implementation of the combined model of BSC-DEA in the sport boards’ performance evaluation and ranking. Sport Management Studies, 11(54), 205-242. (in Persian).
 23. Karimianpour, Gh. (2010). Investigating the effect of chess training on the development of problem-solving skills in children aged 5 to 7 in Tehran in 2009-2010 (Unublished master's thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian).
 24. Mahdizadeh, R., Andam, R., & Roozbahani, Sh. (2013). Obstacles to the Development of Public Sports at the University. Research in College Sports, 3(3), 109-126. (in Persian).
 25. Mahmoudi, R. (2019). Evaluation of the performance of the Chess Federation of the Islamic Republic of Iran based on the 360 degree approach (Unublished master's thesis). Tarbiat Modares University, Tehran. (in Persian).
 26. Mirshakaran, Z., Bahr al-Alum, H., & Haseli, Gh. (2018). Identifying factors influencing the development of fars women championship. Paper presented at the Second National Conference on Achievements in Sport Sciences and Health, Ahwaz University of Medical Sciences, Ahwaz. (in Persian).
 27. Mohammad Kazemi, R., Farsi, J. Y., Zivyar, F., & Panahi, F. (2013). Designing a business model for educational institutes (Chess schools). European Journal of Science Research, 103(4), 559-569.
 28. Parsajou, A., & Javadipour, M. (2015). Barriers to the development of sport among the employees of government offices in Hamadan. Paper presented at the 9th International Conference on Physical Education and Sport Sciences, Institute of Physical Education and Sport Science, Tehran. (In Persian).
 29. Reyhani Ashkazari, R. (2018). The effect of translating chess educational texts on chess promotion in Iran (Unpublished master's thesis). Autonomous Graduate Campus, Allameh Tabatabai University, Tehran. (In Persian).
 30. Sajjadi, S. N., Khabiri, M., GhaemMaghami, E., & Benesbordi, A. (2017). Identification and developing strategies of Islamic republic of Iran Chess Federation. Sport Management and Developing, 5(2), 17-33. (In Persian).
 31. Savadi, M., Hemmatinejad, M., Gholizadeh, M. H., & GoharRostami, H. R. (2018). Designing a development model of the sport for all in Hormozgan province. Sport Management and Developing, 6(2), 86-101. (in Persian).
 32. Shabani, A., Ghafouri, F., & Honari, H. (2014). A study on policies and strategies of sport for all in comprehensive sport plan of Iran. Sport Management Studies, 6(27), 15-30. (In Persian).
 33. Shabani, A., & GHafouri, F. (2017). Prioritizing the factors affecting the development of national sport and national championship. Strategic Studies on Youth and Sports, 16(36), 57-68. (In Persian).
 34. Shibani, M. (2011). Investigating the factors affecting the development of public sport from the viewpoint of Torbat Heydariyeh women (Unpublished master's thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. (In Persian).
 35. Sohrabipour, Sh., & GhorbaniGhafrokhi, L. (2015). Designing and developing a strategy for development of public hormozgan province based on SWOT model. Strategic Studies on Youth and Sports, 14(30), 1-17. (in Persian).
 36. Sotiriadou, P. (2013). Sport development planning: The sunny golf club. Sport Management Review, 16(4), 514-523.