نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی – توسعه‌ای است که به روش اکتشافی متوالی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 45 نفر در بخش کیفی (روش دلفی) و 500 از کارشناسان سازمان‌های فعال در حوزه صنعت گردشگری ورزشی بود. به منظور تدوین الگوی پایدار گردشگری از پرسشنامه 50 سوالی استفاده گردید که بر مبنای فاز کیفی (اشباع نظری) و کمی پژوهش، تهیه گردید. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پایایی درونی نیز در یک مطالعه راهنما به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (81/0α=). به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم ‌افزار لیزرل و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل عاملی، اثرکلیه 8 عامل شناسایی شده در توسعه گردشگری طبیعت‌مدار ورزش‌های سنتی تایید گردید (05/0 ≥ P و 4/0 < β) . عامل‌ فستیوال‌های ورزشی سنتی - طبیعی (78/0=β)، عامل زیرساخت‌ها (77/0=β)، و عامل مدیریت و خط مشی (72/0=β) دارای بیش‌ترین بار عاملی بودند. لذا با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌گردد با ایجاد هماهنگی بین ساز-مان‌های متولی گردشگری در بخش دولتی همچنین تشکیل نهادهای محلی فعال در نواحی گردشگرپذیر و تشکیل اتحاد استراتژیک گردشگری ورزشی بین استان‌های شمالی، این منطقه جغرافیایی پر پتانسیل را به عنوان برند برتر و قطب گردشگری طبیعت‌مدار ورزش‌های سنتی در سطح ملی و بین‌المللی مطرح نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining model of the factors influencing the sustainable development of traditional sports tourism (Case study: Kabadi festival of Sorkhankalateh, Horse-riding of Torkman and Guroush and Alish traditional wrestling)

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Ghezelsefloo 1
 • Mohammad hossin razavi 2
 • Masoumeh Kalateh seifari 3

1 Assistance professor in sport management of Gonbad Kavous University

2 Professor, University of Mazandaran, Babolsar

3 Associate Professor University of Mazandaran, Babolsar

چکیده [English]

The main purpose of this study was determining the model of the factors influencing the sustainable development of traditional sports tourism. The research was applied-developed type that design as Sequential-Exploratory form. Population size were 45subject in qualitative phase (Delphi method) and in quantitative phase, consist of 500 of managers and experts of corresponding organization in sport tourism industry. The research instrument, was a 50 item research-made questionnaire that regulated based on qualitative (theoretical saturation) and quantitative phases. After confirmation of contextual and visual validity of the questioner, the internal reliability was confirmed in experimental study by Cronbach's alphah method (α=0.81). To data analysis, Lisrel software and exploratory factor analysis used. Based confirmatory factor analysis, the results indicated significant effect of all items of 8 scales on domestic eco-sport tourism development (β>0.4, p≤0.05). Domestic sport – environmental attractions scale (β=0.78), infrastructure (β= 0.77) and Policy and management of environmental (β= 0.72) had the highest load factor. Therefor base of results, researcher suggest that coordination should be built among tourism organizations in the governmental sectors, active local institutions in tourist areas should be founded and strategic union of domestic sports tourism among the Golestan provinces should be founded to introduce this high-potential geographical area as the premium brand in sports tourism and the focal point in domestic sports ecotourism nationally and internationally.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Tourism
 • Domestic Sport Festivals
 • Sustainable Model
 1. Aliabadi, S., & Hesami, Sh. (2014). Feasibility study of the practical link of ecotourism and sports tourism. Applied research in Sport Management, 3(3), 43-50. (in Persian).
 2. Chunyang,, Hailin, Q., & Maxwell, K. H. (2016). Toward an integrated model of tourist expectation formation and gender difference. Tourism Management, 24, 58–71.
 3. Danaifard, H, & Mozafari, Z. (2008). Improvement of validity and reliability in managerial quality research: Tailoring research strategies. Management Research, (1), 89-98. (in Persian).
 4. Farahani, A., Esfahani, N., Zarei, M., & Khaleghi, H (2014). The role of goals in the development of sport tourism in a five-year period in Abu Dhabi. Sport Management, 6(2), 215-230. (in Persian).
 5. Fotiadis, A., Xie, L., Li, Y., & Huan, T. Ch. (2016). Attracting athletes to small-scale sports events using motivational decision-making factors. Journal of Business Research, 6(13), 121-134.
 6. Gábor, K., Károly, T.,& Zsolt, R. (2015). The changing role of sports in urban development: A case study of Debrecen (Hungary). Sport Tourism Review, 117(9), 145-161.
 7. Getz, D., & Stephen, J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, 593-631.
 8. Ghafoori, F. (2014). The model of tourism development based on indigenous and local games of the country. Research in Sport Management, 3(24), 153-174. (in Persian).
 9. Ghafoori, F., Afshar, H., & Nematpoor, F. (2014). Factors affecting the development of water sports in coastal cities of Mazandaran. Management and Development in Sport, 3(2), 19-30. (in Persian).
 10. Ghezelsefloo, H. R., Kalateh, M., & Chorli, A. (2015). Investigating the challenges of attraction of sport tourism at Golestan province local and local game festival. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 11(23), 211-218. (in Persian).
 11. Giovanna, B. (2014). Designing small-scale sport events in the countryside. International Journal of Event and Festival Management, 5(2), 214-235.
 12. Hamidi, M., Razavi, S. M. H., Amirnejad, S., Shafie, S. H., & Fazli, A. (2011). Explaining the strategy of sport tourism in Iran. Sport Management Research, (12), 51-68. (in Persian).
 13. Heather, J., Gibson, K. K., & Sung, J. K. (2012). Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism. Sport Management Review, 15(2(, 160–170.
 14. Hematinejad, M. A., Shahriari, B., & Malekakhlagh, E. (2015). Prioritization of sport tourism attractions in the development of sports tourism in the Northern provinces. Management and Development in Sports, 6(1), 19-33. (in Persian).
 15. Hinch, T., & Eiji, T.  (2017). Sustainable sport tourism in Japan. Tourism Planning & Development, 15(1), 96-101.
 16. Holesti, R. (2001). Content analysis in social and human sciences (N. Salarzadeh Amiri, Trans). Tehran: Allameh Tabataba'i University Press. (in Persian).
 17. Hoseini, M., & Esfahni, N. (2015). The segmentation of the German Cologne tourist market for foreign tourists based on the nationality and sports attractions. Physiology and Management Research in Sports, 7(2), 33-45. (in Persian).
 18. Hosseinpoor, H., Fahim, H., & Adyalbaf, R. (2014). Examining the obstacles to sporting wrestling sports with the boat with the natural attractions of sport and tourism Esfarayn. Sport Management Studies, (23), 67-78. (in Persian).
 19. Human, H. A. (2010). Guide for qualitative research. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities. (in Persian).
 20. Ionela, G. P. (2015). Tourism opportunities for valorizing the authentic traditional rural space-Case study: Ampoi and Mures Valleys micro region, Alba County, Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 188, 111–115.
 21. Jabil, M., Mazdi, M., Mohd, J. K., Logeswaran, T., & Mohammad, K. Z. (2015). Sport as a tourism attraction in Malaysia: Potential and prospects. Malaysian Journal of Society and Space, 12, 23-31.
 22. Juan, L. Nicolas. H. (2012). The effect of winning the 2010 FIFA World Cup on the tourism market value: The Spanish case. Omega, 40, 503–510.
 23. Juan, M. H., Suarez-Vega, R., & Santana-Jiménez, Y. (2016). The inter-relationship between rural and mass tourism: The case of Catalonia, Spain. Tourism Management, 54, 43–57. DOI: 10.1016/j.tourman.2015.10.015.
 24. Karkon, L., Asadi, H., & Zeitunli, A. H. (2013). The impact of horse racing sport on the development of sport tourism in Golestan Province.New Trends in Sport Management, 1(2), 9-17. (in Persian).
 25. Kunkaew, K. (2015). The cultural tourism management under context of world heritage sites: Stakeholders’ opinions between Luang Prabang communities, Laos and Muang-Kao communities, Sukhothai, Procedia Economics and Finance, 23, 1286–1295.
 26. Maleki, S., & Alizadeh, H. (2015). Analyzing and prediction of sustainable factors in Iran’s tourism industry. Journal of Geographic Space, 15(50), 39-58. (in Persian).
 27. Malekmohammadi, M., & Ghofrani, M. (2017). Design and compilation of traditional and traditional sports strategy of Sistan Provience. Quarterly Management and Development of Sports, 6(2), 153-189. (in Persian).
 28. Mirzadeh, Z. S., & Abdolmaleki, H. (2017). Design of barriers to development of Mashhad sport tourism. Sport Management Studies, 11(34), 25-39. (in Persian).
 29. Mohamadi, E. T., Gudarzi, M., Jafari, A., & Javid, M. (2014). Investigating the effects of international bike tour of Azerbaijan on Northwest provinces of Iran. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 10(20), 45-54. (in Persian).
 30. Moharamzadeh, M., Nuri, A., & Saidi, S. H. (2016). Feasibility study on the implementation of Iran Tourism Sports Tourism Management System. Physiology and Management Research in Sports, 7(3), 141-153. (in Persian).
 31. Musavi, R., Asadi, H., & Sajad, N. (2012). The segmentation of the Iranian sports tourism market for foreign tourists and the presentation of the target pattern. Sport Management, (12), 37-59. (in Persian).
 32. Rahimi, M., Farahani, J., Alidust, E., & Jafari, A. H. (207). Provide a model of sport tourism development in Iran's sporting events in volleyball. New Approach in Sport Management, 13(7), 35-47. (in Persian).
 33. Rasuli, S., & Shetarbani, F. (2017). Study of geographical potential of East Azarbaijan province in recruiting sports tourists. Quarterly Journal of Geographic Space, (51), 63-73. (in Persian).
 34. Razavi, S. M. H., Hoseini, E., & Khajepoor, A. (2013). Investigating natural attractions affecting sports tourism development in Mazandaran province. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 9(17), 15-26. (in Persian).
 35. Robert, J. L. (2018). The Wimbledon championships, the all-England Lawn tennis club, and “invented traditions”. International Journal of Sport Communication, 11(1), 1-23.
 36. Shahriari, B., Hematinejad, M. A., & Malekakhlagh, E (2015). Identifying strategic alliances in the development of tourism in Northern Provinces of Iran. Research in Sport Management, 30, 55-70. (in Persian).
 37. Shojai, V., Tojari, F., & Dusti, M. (2012). Strategic planning of sport tourism in Mazandaran province. Quarterly Journal of Geographic Space, 12(39), 173-195.
  (in Persian).
 38. Singh, S., Tapes, R. D., & Irina, V. (2016). Tourism, ecotourism and sport Tourism: The framework for certification. Journal of Marketing Intelligence and Planning, 34(2), 236-255.
 39. Stefania, B., & Dan Mihnea, D. (2015). Tourism development after the implementation of sustainable strategies in Neamt County. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 6(188), 230-236.
 40. Tajzadeh Namin, H, Hashemzadeh. G (2014). The role of local festivals in the development of tourism from the perspective of potential tourists. Tourism Management Studies, 8(26), 25-52. (in Persian).
 41. Zabihi, E. (2015). Designing of sport marketing in Mazandaran Province (Unpublished doctoral Dissertation). Mazandaran University, Iran. (in Persian).
 42. Zeitoonli, A. H., Farahani, A., & Asadi, H. (2011). Economic tourism and long-term economic effects. New Trends in Sport Management, 1(1), 9-18. (in Persian).
 43. Ziai, F., Musavi., S. R., & Nejadsajadi, S. A. (2017). Analysis of sport tourism situation in Sistan and Baluchestan province based on SWOT model. Contemporary Research in Sport Management, 6(12), 73-86. (in Persian).