نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 تربیت معلم سبزوار

چکیده

تحقیق حاضر ضمن توصیف جاذبه‌های گردشگری شهرستان اسفراین به بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی به جاذبه‌های طبیعی گردشگری این شهرستان پرداخته‌است. در این پژوهش، 70 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری شهرستان، استان و همچنین ورزشکاران و مربیان کشتی باچوخه شهرستان که دارای سابقه‌ی گردشگری ورزشی بودند، به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. به‌علت محدود‌بودن جامعه‌ی آماری، نمونه با جامعه برابر بود. اطلاعات لازم به‌وسیله‌ی: 1.پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی مشخصات فردی؛ 2. پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی 17 سؤالی که با مقیاس لیکرت اندازه‌گیری شده‌بود، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی این پرسش‌نامه به افراد صاحب‌نظر در حوزه‌ی مدیریت ورزشی و گردشگری مراجعه شد و با استفاده از دیدگاه‌های آنان اصلاحات لازم در پرسش‌نامه انجام شد و برای بررسی پایایی پرسش‌نامه، ضریب آلفای کرونباخ (89/0) توسط آمارگر تأیید شد. از آمار توصیفی برای مشخصات آزمودنی‌ها  مانند سن، میزان تحصیلات و سابقه‌ی کاری استفاده شد و در آمار استنباطی، از روش تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس برای تعیین مهم‌ترین موانع گرایش گردشگران ورزشی شهرستان به جاذبه‌های طبیعی از دیدگاه کارشناسان حوزه‌ی ورزش و گردشگری استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش، "عدم وجود برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای توسعه‌ی گردشگری ورزشی شهرستان" با بار عاملی 81/0 مهم‌ترین مانع از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری انتخاب شده‌است و "عدم تخصیص منابع مالی مناسب و کافی برای برنامه‌های گردشگری ورزشی" با بار عاملی 78/0 به‌عنوان دومین مانع و "عدم حمایت مسئولین گردشگری استان" با بار عاملی 75/0 به‌عنوان سومین مانع تشخیص داده‌شده‌است.چهارمین مانع، "کمبود نیروی متخصص گردشگری" با بار عاملی 73/0 و پنجمین مانع، "عدم وجود یک مرکز واحد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی" با بار عاملی 70/0 تشخیص داده‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constraints related to leading traditional wrestling (choke) tourisms toward tourism attractions (city Esfarayen)

نویسندگان [English]

  • Hamed hosseinpur 1
  • Hasan fahim devin 2
  • Reyhaneh adyal baf moghadam 3

چکیده [English]

The present study by describing the attraction sites in sport tourism of Esfarayan a City in northern Khorasan Province tries to investigate the constraints in leading traditional wrestling (choke) spectators toward tourism attractions of the city. For this purpose a statistical sample of 70 experts of sport management and tourism industry responded to a researcher’s made questionnaire with an overall Cranach’s alpha of 0.89. Statistical analyses were conducted by using confirmatory factor analysis. The result of the study revealed. Organizational constraint was the first constraint with 0.81 Significal factor. lack of allocating appropriate financial support with & 0.78 significant factor was the second confront and lack of support by authorities of sport tourism was the third constraint with 0.75 significant factor and lack of specializes human resource with 0.73 significant factor was the fourth and lack of a Unfiled center decision making was the fifth significant factor with 0.70 significant factor. Was the fifth significant factor with 0.70 significant factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sport tourism Constraints