نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای مناسب برای احیا، ترویج و توسعه‌ی بازی‌های بومی و محلی در کشور و ارائه‌ی الگوی مناسبی در جهت توسعه‌ی گردشگری بود. برای انجام این پژوهش، اقدام به تهیه‌ی پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته شد. پس از تهیه‌ی پرسش‌نامه‌ روایی آن به سه شکل صوری و محتوایی (با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان) و سازه (با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی) و پایایی آن  با استفاده از تحقیق راهنما مورد تأیید قرار گرفت (آلفای کرونباخ= 77/0). نمونه‌ی آماری این پژوهش را 2983 نفر از اعضای هیأت علمی رشته‌ی تربیت­بدنی، مدیران و مسئولان ورزشی و هیات‌های ورزش همگانی و نیز مربیان و ورزشکاران ساکن در کلیه‌ی استان‌های کشور تشکیل می‌دادند که به‌صورت در دسترس انتخاب شده‌بودند. داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دیدگاه نمونه‌ها، جنبه‌های مثبت بازی‌های بومی و محلی به‌ترتیب اولویت عبارت بودند از: سادگی پرداختن به آنها، قابلیت اجرا در رده‌های مختلف سنی و ارتباط آنها با فرهنگ جامعه. همچنین موانع زیر برای توسعه‌ی بازی‌های بومی از سایر موانع مهم‌تر بودند: نبود برنامه‌ریزی، عدم آشنایی با نحوه‌ی انجام بازی‌ها، و عدم توجه رسانه‌ها. براساس تحلیل‌های انجام‌شده، به ازای هر واحد افزایش یا بهبود در وضعیت بازی‌های بومی و محلی، 60/0 واحد افزایش یا بهبود در گردشگری حاصل می‌شود. بنابراین، در جهت این تأثیرگذاری و توسعه‌ی گردشگری متأثر از آن، لازم است برنامه‌ریزی، احیا، ترویج و توسعه‌ی بازی‌های بومی و محلی با توجه به عوامل

عنوان مقاله [English]

Tourism Development Model Based on Promotion of Traditional Games in Iran

نویسنده [English]

  • Farzad Ghafori

چکیده [English]

The goal of this research was to study the best ways to revival and promotion of traditional games in Iran and introducing a suitable model for tourism development. The instrument of this research was a researcher made questionnaire which its face and content reliability was approved based on experts’ opinions and construct validity was approved using Exploratory Factor Analysis. In addition, a pilot study was designed to determine validity of the questionnaire (Chronbach’s Alpha= 0/77). Subjects included 2983 faculty members in PE, managers of community sport, and athletes and coaches in all proviences of Iran which were chosed selectively. According to data analysis, positive aspects of traditional games included: simple application, availability to all age groups and its relationship with social culture. In addition the obstacles of development of traditional games were: lack of planning, lack of knowledge about the games, and lack of media attention. Results also showed that each 1 unit increase in the situation of traditional games Leads to 0/60 developments in tourism. Therefore, in order to factualize this effect and development of tourism, it is necessary to direct our programs toward the factors and ways determined in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional games
  • Tourism
  • Development
  • Iran