نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌گیری نظری و مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. در بخش کمی بعد از تدوین پرسشنامه تحقیق برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه‌های تحقیق، 244 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه 71 سؤالی با استفاده از نظرات اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تاٌیید قرار گرفت. در مجموع 682 کد اولیه بدست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 109 کد باز متمایز مشخص گردید. این کدها در 23 گروه کدمحوری و 4 گروه کد انتخابی شامل شایستگی‌های پایه، هوشی، حرفه‌ای و انتخابی دسته‌بندی شده‌اند. ضریب مسیر بین شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی و مؤلفه‌های شایستگی پایه؛ هوشی؛ حرفه‌ای و عملیاتی به ترتیب برابر با 0.404، 0.511، 0.247 و 0.524 بود. با توجه به مقدار شاخص) 0.63 (GOF= در بررسی برازش کلی، مدل اندازه‌گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پرسشنامه ارائه شده در این تحقیق می‌تواند ‌به‌عنوان ابزاری مناسب جهت شناسایی شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه‌های فوتبال مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and validation of competency questionnaire of sport marketing managers using exploratory hybrid approach

نویسندگان [English]

  • Tahmaseb SHirvani 1
  • Mohsen Smaeili 2
  • mohamad ehsani 3

1 Deputy General Manager of Department of Sports and Youth of Chaharmahal and Bakhtiari Province

2 Assistant Professor of Sport Management, Institute of Physical Education and Sport Sciences

3 TMU

چکیده [English]

The purpose of this study was to construct and validate a competency questionnaire for sports marketing managers with exploratory hybridization approach. The statistical population of the study consisted of sports management professors, managers and marketers of football clubs, members of the football federation marketing committee and students of sport management doctors. Structural equation modeling was used to analyze the data in a quantity section. To collect data in a quantity section were used theoretical sampling and in-depth interview with the elite by 17 people. In the quantitative part, 244 questionnaires were collected and analyzed by a questionnaire drawn from the qualitative section and its distribution among the research samples. The face and content validity of the questionnaire of 71 questionnaires was confirmed by the views of the professors as well as the convergent and divergent validity and the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha and combined reliability. A total of 682 primary codes were obtained. These codes are categorized into 23 groups of codiminders and 4 groups of selected code including core competencies, intelligence, professional and selective. The path coefficient between the competencies of sports marketing managers and the basic competence, intelligence, professional, and operational components were 0.404, 0.511, 0.247 and 0.524, respectively. According to the index value (0.63), GOF = in the general fit assessment, the measurement model has a good quality. The questionnaire presented in this study can be used as a suitable tool for identifying the competencies of sports club marketing managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Football
  • Sports Marketing
  • Questionnaire
  • Validation