نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، معاون ادارۀ کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

2 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با رویکرد آمیختۀ اکتشافی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش، اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال، اعضای کمیتۀ بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمّی از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌گیری نظری و مصاحبۀ عمیق و برای تحلیل داده‌ها از نظریۀ داده‌بنیاد استفاده شد. در بخش کمّی بعد از تدوین پرسشنامۀ پژوهش برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه‌های پژوهش، 244 پرسشنامه جمع‌آوری شد و سپس تجزیه و تحلیل شد. روایی محتوایی پرسشنامۀ 71 سؤالی با استفاده از نظرهای اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی.‌ال.‌اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  تأیید شد. درمجموع، 682 کد اولیه به دست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 109 کد باز متمایز مشخص شد. این کدها در 23 گروه کدمحوری و چهار گروه کد انتخابی شامل شایستگی­های پایه، هوشی، حرفه­ای و انتخابی دسته­بندی شدند. ضریب مسیر بین شایستگی­های مدیران بازاریاب ورزشی و مؤلفه­های شایستگی پایه، هوشی، حرفه­ای و عملیاتی به‌ترتیب برابر با 404/0، 511/0، 247/0 و 524/0 بود. با توجه به مقدار شاخص) 63/0 (GOF = در بررسی برازش کلی، مدل اندازه­گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پرسشنامۀ ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند ­به­عنوان ابزاری مناسب برای شناسایی شایستگی­های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه‌های فوتبال استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of Competency Questionnaire of Sport Marketing Managers Using Exploratory Hybrid Approach

نویسندگان [English]

 • Tahmaseb SHirvani 1
 • Mohsen Smaeili 2
 • mohamad ehsani 3

1 Ph.D. in Sport Management, Deputy General Manager of Department of Sports and Youth of Chaharmahal and Bakhtiari Province e

2 Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran

3 Professor of Sport Management, Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to construct and validate a competency questionnaire for sports marketing managers with exploratory hybridization approach. The statistical population of the study consisted of sports management professors, managers and marketers of football clubs, members of the football federation marketing committee and Ph.D. students of sport management. Structural equation modeling was used to analyze the data in a quantity section. To collect data in a quantity section, theoretical sampling and in-depth interview with the elite by 17 people were used. In the quantitative part, 244 questionnaires were collected and analyzed by a questionnaire drawn from the qualitative section and its distribution among the research samples. The face and content validity of the questionnaire, derived from 71 questionnaires, was confirmed by the views of the professors as well as the convergent and divergent validity and the reliability of the questionnaire were approved using Cronbach's alpha and combined reliability. A total of 682 primary codes were obtained. These codes are categorized into 23 groups of codiminders and 4 groups of selected code including core competencies, intelligence, professional and selective were determined. The path coefficient between the competencies of sports marketing managers and the basic competence, intelligence, professional, and operational components were 0.404, 0.511, 0.247 and 0.524, respectively. According to the index value (0.63), GOF = in the general fit assessment, so the measurement model has a good quality. The questionnaire presented in this study can be used as a suitable tool for identifying the competencies of sports club marketing managers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency
 • Football
 • Sports Marketing
 • Questionnaire
 • Validation
 1. Asadi, N., Sajjadi, N., Goodarzi, M., & Moradi, A. (2015). Explaining competencies of sports event managers. Sports Management, 7(2), 159-174. (in Persian).
 2. Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration, Technology Studies, 2(2), 285-324.
 3. Bazargan, A., Dadras, M., & Yousefi Afras, M. (2014). Build, validate and validate university student's quality assurance tools. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 72(1), 73-97. (in Persian).
 4. Bijani, A., Shahla'i, J. & Ghafouri, F. (2018). Construction and validation of Competency Questionnaire of Sports Organization Managers, 5(2), 263-275. (in Persian).
 5. Brière, S., Proulx, D., Navaro, F., & Mélissa, L. (2015). Competencies of project managers in international NGOs. International Journal of Project Management, 33(2), 116–125.
 6. Davari, A., & Rezazadeh, A. (2016). Modeling structural equations with PLS software (3rd). Tehran: Jihad University Press. (in Persian).
 7. Epstein, M., & Hundert, M. (2002). Defining and assessing professional JAMA, 287(2), 226-235.
 8. Faiz, D., & Zangian, S. (2013). Designing and presenting a model of the impact of marketing capabilities on the entrepreneurship of small and medium enterprises. Proceedings of the National Conference of the University of Entrepreneurs (Knowledge-based Industry), Babolsar, Mazandaran University. (in Persian).
 9. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 10. Foroughi, Z., Khani, N., & Soltani, I. (2016). Strategic intelligence of managers is an important indicator in optimal decision making. Monthly Journal of Management Education, 26(283), 37-42. (in Persian).
 11. Goleman, D. (2001). Emotional intelligence. Issue in Paradigm Building, 39(4), 33-40.
 12. Hamidi, F., Saki, R., Movahedinbas, A., & Mohibzadeh, Z. (2015). The relationship between organizational intelligence and performance of high school principals in Yazd. New Approach Quarterly in Educational Management, 1(2), 35-58. (in Persian).
 13. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing. 20(5), 277–320.
 14. Hoshyar, V., & Rahimnia, F. (2013). The presentation of a model of the suitability of branch managers in the banking system. Quarterly of Development and Development Management, 13(4), 58. (in Persian).
 15. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(1), 195-204.
 16. Jalali, B. (2012). Presentation of manager's competency model for Kharazmi Information Technology Co (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Tehran. (in Persian).
 17. Kashkar, S., Ghasemi, Hamid. & Tojjari, F. (2011). Sports marketing management. Science and Motion Publications, p: 47. (in Persian).
 18. Koenigsfeld, J. P., Hyun, K., Seung. M. C., Jae. P., Joe, C., & Ronald, F. (2012). Developing a competency model for private club managers. International Journal of Hospitality Management, 33(2), 633–641.
 19. Lussier, R. N., & Kimball, D. C. (2009). Applied sport management skills. Champaign, IL: Human Kinetics.
 20. Martell, R., & Richard, M. (2010). The role of continuing education and training in human resource development: An administrator's viewpoint. Journal of Academic Librarianship, 4(3), 145-151.
 21. Minten, S. (2008). Graduate Employability in the sport and recreation industry: An analysis of the transition from higher education to the workplace (Doctoral Dissertation). University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom.
 22. Mohammad Kazemi, R, Tondnevis, F., & Khabiri, M. (2008). Investigating the element of price of sports marketing mix in the professional soccer league of Iran and comparing the situation with the South Korean and Japanese leagues. Journal of Sport Sciences, 2(12), 129. (in Persian).
 23. Montazeri, A., Taleb Pour, M., & Fayyazi, S. (2017). Construction and validation of sports fitness competence questionnaire. Sports Management Studies, 41(1), 147-170. (in Persian).
 24. Mozaffari, S. A., Musharrabi Javadi, B., & Naderian, M. (2002). Determine the skills and competencies of the educators from their point of view and provide a management model in this regard. Motion and Exercise Science.,1(1), 104-119. (in Persian).
 25. Muller, R., & Turner, R. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management. 2(28), 437-448.
 26. Naderian, M., & Amir Hosseini, E. (2006). Human skills for sport managers (indicators and criteria from the managers' point of view). Motion and Exercise Science, 4(8), 87-95. (in Persian).
 27. Ning Liu, S., Ting Lin, Y., & Chun, C. (2011). Professional competencies for marketing managers in Taiwan: An application of the Analytic Hierarchy Process (AHP). World Transactions on Engineering and Technology Education, 9(4), 104-121.
 28. Niyazi, M., & Abbasi-zadeh, M. (2017). Making and verifying the highly Risk Behavior Scale using Smart-PLS software. Quarterly Journal of Drug Addiction Drug Abuse, 11(43), 50-31. (in Persian).
 29. Pitts, B. G., & Stotlar, D. K. (2002). Fundamentals of sport marketing (2nd ed.). Morgantown,WV: Fitness Infotmation Technology.
 30. Qayyami-Rad, A., & Moharramzadeh, M. (2008). Investigating the relationship between the viewpoints of executives and managers of sport in sport tourism in Iran. Olympics Journal, 16(2), 51-61. (in Persian).
 31. Rahimi, G., & Hasanzadeh Bezaz, M. (2014). The relationship between managers' competitive intelligence and managers' performance. Paper presented at the Fourth National Management and Accounting Conference, Tehran. (in Persian).
 32. Ramezani Nejad, R., Banar, N., & Sorani, M. (2014). The study of job competencies of Isfahan sport clubs’ managers. Sports Management Studies, 32(2), 147-168. (in Persian).
 33. Robinson, M. (2010). Sports club management (R. Ramezani Nejad, M. Azadan & O. Azadan, Trans). Tehran: Publisher of Science and Motion. (in Persian).
 34. Schreiber, J. B. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. Journal of Educational Research, 99(4), 328.
 35. Shank, M. (2014). Sports marketing: A strategic view (K. Heidarzadeh & A. Asadollahi, Trans). Tehran: Publishing Idea Creativity. (in Persian).
 36. Sivo, S. A., Fan, X. T., Witta, E. L. & Willse, J. T. (2006). The search for optimal cutoff properties: Fit index criteria in structural equation modeling. The Journal of Experimental Education, 74(3), 287.
 37. Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
 38. Walker, E., & Webster, B. (2006). Management competencies of women business owners. Entrepreneurships, 2, 495-504.
 39. Walsy, C., Minton, S., & Abrams, J. (2013). Human resource management in the sports and leisure industry (H. Kozheghian & R. Norouzi Seyyed Hosseini, Trans). Tehran: Halami Publications.
 40. Wetzels, M., Odekerken, S. G., & Vanoppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.