نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در بروز بی‌انضباطی و ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان در کلاس‌های تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان تربیت بدنی شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در سال90ـ89 بودند. تعداد  346 (203 نفر مرد  و 145 نفر زن) به صورت تصادفی ـ خوشه ای انتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد چهار حیطه (توانایی‌ها و عملکرد معلم، ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری دانش آموزان، نگرش والدین و محیط‌های ورزشی خارج از مدرسه) در بروز بی‌انضباطی و ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان موثرند. معلمان تربیت بدنی زن، نقش نگرش والدین و شرایط خانوادگی و معلمان مرد، نقش محیط خارج از مدرسه را در بروز ناهنجاری رفتاری دانش‌آموزان موثرتر می‌دانند. همچنین نتایج نشان­داد که نگرش منفی والدین به کلاس تربیت بدنی، اختلافات و کشمکش‌های مکرر والدین در محیط خانواده،عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره کلاس، عدم وجود امکانات  و تجهیزات ورزشی کافی  و استاندارد، تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاس، استفاده از کلمات نامناسب در حین ورزش، گروه دوستان و همسالان، و تماشای فیلم‌های خشن و بازی‌های کامپیوتری در بروز ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان در کلاس‌های تربیت بدنی نقش مهمی  دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of discipline’s factors in physical education classes in schools

نویسندگان [English]

  • Masoud Naderian Jahromi
  • Rafat Alimohammadi
  • Mohadese Hojati Moghadam

چکیده [English]

The aim of this paper, the study of disciplines factors was in physical education classes in secondary schools. Population researches were physical education teachers in 90-1389 years.  Total 348 (203males and 145 females) randomly selected and participated in this study. Questionnaires measuring instrument reliability through Cranach’s alpha was 0.91 respectively. Results  showed  that  female physical education  teachers  who have  BA  degree Parental role, However, male teachers with a  BA degree and Non-physical education  majors The role  of  the school environment Help  students  understand  the  behavioral abnormalities. The results showed The  domination  of  physical education teacher in the classroom, Teachers' lack of familiarity to sports skills training, Negative  parental  attitudes to physical education  classes, Frequent  parental  disagreements and conflicts, and agree number of  students in the classroom, and Inappropriate  use  during exercise, Behavioral  abnormalities  have an important role in the development of students in class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormalous behavior
  • Physical Education Teachers
  • Disciplines