نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

با پیشرفت جوامع و پیچیده‌تر شدن آن، سیاست‌گذاری نیز نقایص و ناکارآمدی‌های خود را به نحو روزافزونی آشکار کرده است. از جمله علل این ناکار آمدی‌ها می‌توان به تقلیل‌گرایی، درک نادرست از عدم‌قطعیت‌ها و سودای دستیابی به قطعیت، تحول الگوهای جدید شناخت و ساده‌انگاری بیش ازحد پیچیدگی‌های جهان انسانی، اشاره نمود.. آینده‌نگاری یکی از حوزه‌های دانش است که بر جامع‌نگری و مشارکت مبتنی است. آینده‌نگاری یعنی پرده برداشتن از چیزی که می‌تواند تفاوت نظام‌مند یا اساسی در سال‌های آینده ایجاد نماید. یکی از محیط‌هایی که مدام در معرض تغییرات بسیار قرار دارد و دارای عدم قطعیت‌های بسیاری است، محیط ورزش است. در سازمان‌های ورزشی، توسعه موضوعی اساسی به شمار می‌آید و مفهوم توسعه در ورزش با مولفه درآمدزایی پایدار، پیوندی ناگسستنی دارد.. در این راستا نیاز به سیاست‌گذاری از طریق آینده‌نگاری که هم به لحاظ نظری و هم از منظر کاربردی مورد توجه و تاکید است، می‌تواند باعث توسعه ورزش و در نهایت توسعه درآمدزایی در ورزش ایران گردد. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) محسوب می‌شود.این پژوهش ذینفعان داخلی و خارجی تدوین پیشرانها و عدم قطعیت های مؤثر بر درآمدزایی پایدار باشگاه های ورزش حرفه ای ایران بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و در نهایت یافته ها حاکی از آن است که افزایش بودجه ورزش و نگاه بهتر به لحاظ اقتصادی و مالی به ورزش حرفه ای و وجود اسپانسر ها در قالب اسپانسر های دولتی و یا بعضا اسپانیر های خصوصی از مهم ترین پیشران های باشگاه های ورزش حرفه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation of drivers and uncertainties affecting the sustainable income generation of professional sports Club in Iran

نویسندگان [English]

  • zahra sohrabi 1
  • Mehrdad moharramzadeh 2
  • Abas Nghizadeh Baghi 3
  • Nasrin Azizian Kohan 3

1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Professor of Sports Management, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

As societies progress and become more complex, policy-making has increasingly revealed its shortcomings and inefficiencies. Among the causes of these inefficiencies, we can mention reductionism, misunderstanding of uncertainties and desire to achieve certainty, evolution of new patterns of cognition and oversimplification of the complexities of the human world.. Foresight is one of the fields of knowledge that is based on comprehensiveness and participation. Foresight means uncovering something that can make a systematic or fundamental difference in the coming years. One of the environments that is constantly exposed to many changes and has many uncertainties is the sports environment. In sports organizations, development is considered a fundamental issue and the concept of development in sports has an unbreakable link with the component of sustainable income generation. It can cause the development of sports and finally the development of income generation in Iranian sports. The current research is considered as a descriptive (non-experimental) research. This research is a compilation of internal and external stakeholders of drivers and uncertainties affecting the sustainable income generation of professional sports clubs in Iran based on purposeful sampling and snowball selection, and finally the findings indicate that It is that the increase of the sports budget and a better economic and financial view of professional sports and the presence of sponsors in the form of government sponsors or sometimes private sponsors are among the most important drivers of professional sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Propulsion
  • Uncertainty
  • Income Generation
  • Professional Sports