نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

با پیشرفت جوامع و پیچیده‌تر شدن آن، سیاست‌گذاری نیز نقایص و ناکارآمدی‌های خود را به نحو روزافزونی آشکار کرده است. از جمله علل این ناکار آمدی‌ها می‌توان به تقلیل‌گرایی، درک نادرست از عدم‌قطعیت‌ها و سودای دستیابی به قطعیت، تحول الگوهای جدید شناخت و ساده‌انگاری بیش ازحد پیچیدگی‌های جهان انسانی، اشاره نمود.. آینده‌نگاری یکی از حوزه‌های دانش است که بر جامع‌نگری و مشارکت مبتنی است. آینده‌نگاری یعنی پرده برداشتن از چیزی که می‌تواند تفاوت نظام‌مند یا اساسی در سال‌های آینده ایجاد نماید. یکی از محیط‌هایی که مدام در معرض تغییرات بسیار قرار دارد و دارای عدم قطعیت‌های بسیاری است، محیط ورزش است. در سازمان‌های ورزشی، توسعه موضوعی اساسی به شمار می‌آید و مفهوم توسعه در ورزش با مولفه درآمدزایی پایدار، پیوندی ناگسستنی دارد.. در این راستا نیاز به سیاست‌گذاری از طریق آینده‌نگاری که هم به لحاظ نظری و هم از منظر کاربردی مورد توجه و تاکید است، می‌تواند باعث توسعه ورزش و در نهایت توسعه درآمدزایی در ورزش ایران گردد. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) محسوب می‌شود.این پژوهش ذینفعان داخلی و خارجی تدوین پیشرانها و عدم قطعیت های مؤثر بر درآمدزایی پایدار باشگاه های ورزش حرفه ای ایران بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و در نهایت یافته ها حاکی از آن است که افزایش بودجه ورزش و نگاه بهتر به لحاظ اقتصادی و مالی به ورزش حرفه ای و وجود اسپانسر ها در قالب اسپانسر های دولتی و یا بعضا اسپانیر های خصوصی از مهم ترین پیشران های باشگاه های ورزش حرفه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation of drivers and uncertainties affecting the sustainable income generation of professional sports Club in Iran

نویسندگان [English]

 • zahra sohrabi 1
 • Mehrdad moharramzadeh 2
 • Abas Nghizadeh Baghi 3
 • Nasrin Azizian Kohan 3

1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Professor of Sports Management, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

As societies progress and become more complex, policy-making has increasingly revealed its shortcomings and inefficiencies. Among the causes of these inefficiencies, we can mention reductionism, misunderstanding of uncertainties and desire to achieve certainty, evolution of new patterns of cognition and oversimplification of the complexities of the human world.. Foresight is one of the fields of knowledge that is based on comprehensiveness and participation. Foresight means uncovering something that can make a systematic or fundamental difference in the coming years. One of the environments that is constantly exposed to many changes and has many uncertainties is the sports environment. In sports organizations, development is considered a fundamental issue and the concept of development in sports has an unbreakable link with the component of sustainable income generation. It can cause the development of sports and finally the development of income generation in Iranian sports. The current research is considered as a descriptive (non-experimental) research. This research is a compilation of internal and external stakeholders of drivers and uncertainties affecting the sustainable income generation of professional sports clubs in Iran based on purposeful sampling and snowball selection, and finally the findings indicate that It is that the increase of the sports budget and a better economic and financial view of professional sports and the presence of sponsors in the form of government sponsors or sometimes private sponsors are among the most important drivers of professional sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight
 • Propulsion
 • Uncertainty
 • Income Generation
 • Professional Sports
 1. Aryanmanesh, M., Javanshiri, A., & Modirshanechi, M. (2018). The Wild-Cards and Driver Forces of Iran-US Relations in 2029. Journal of Iran Futures Study, 4(1), 117-140.
 2. Adib Roshan, F., Talebpour, M., & Peymanizad, H. (2018). Drawing the scenario of elite sports of Khorasan Razavi province in 1404 horizon. Sport Management and Development, 6(3), 168-186.
 3. Burns, A. (2021). Foundation Professor of Foresight: Richard Slaughter’s scholarly book contributions to futures studies and strategic foresight. Futures, 132, 102787.
 4. Campos, P., Álvarez, A., Mesa, B., Oviedo, J. L., Ovando, P., & Caparrós, A. (2020). Total income and ecosystem service sustainability index: Accounting applications to holm oak dehesa case study in Andalusia-Spain. Land Use Policy, 97, 104692.
 5. Colignatus, T. (2020). National accounts in the anthropocene: Hueting's environmental functions and environmentally sustainable national income: Translation and relevance for ecosystem services. Ecosystem Services, 43, 101094.
 6. Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). Corporate social responsibility: A study of striking corporate social responsibility practices in sport management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1405-1417.
 7. Holopainen, M., & Toivonen, M. (2012). Weak signals: Ansoff today. Futures, 44(3), 198-205.
 8. Fleming, T., Sutcliffe, K., Lucassen, M., Pine, R., & Donkin, L. (2022). Serious games and gamification in clinical psychology. Journal: Comprehensive Clinical Psychology, 10, 77-90.
 9. Gong, Z., Wang, H., Guo, W., Gong, Z., & Wei, G. (2020). Measuring trust in social networks based on linear uncertainty theory. Information Sciences, 508, 154-172.
 10. Gwartz, E., & Spence, K. (2020). Conscious capitalism and sport: Exploring higher purpose in a professional sport organization. Sport Management Review, 23(4), 750-763.
 11. Mahmoodizad Azari, S., Ehsani, M., Nazari, R., & Norouzi Seyed Hossini, R. (2022). Presenting the market value model of professional football players in the Iranian Premier League: A structuralist approach ground theory. Sport Management Studies, 14(71), 17-46. (in Persian).
 12. Minen, M. T., Morio, K., Schaubhut, K. B., Powers, S. W., Lipton, R. B., & Seng, E. (2020). Focus group findings on the migraine patient experience during research studies and ideas for future investigations. Cephalalgia, 40(7), 712-734.
 13. Mizani, M., Sajjadi, S. N., Khabeiri, M., & Kazemnejad, A. (2022). The relationship between brand management approaches and brand equity dimensions of clubs in Iran's professional football league. Sports Management Studies. (in Persian).
 14. Naghshzan Khajouie, R., Salimi, M., & Nazari, R. (2021). Presenting a structural model for iranian sports events brands. Sport Management Studies, 13(67), 140-169. (in Persian).
 15. Nazari, R., & Shahvali, J. (2022). Strategic scenarios of health-based sport in Iran. Journal of Sport Management, 14(1), 151-172.
 16. Newman, J. A., Warburton, V. E., & Russell, K. (2022). Whistleblowing of bullying in professional football: To report or not to report? Psychology of Sport and Exercise, 61, 102177.
 17. Otoo, F. E., & Kim, S. (2020). Analysis of studies on the travel motivations of senior tourists from 1980 to 2017: Progress and future directions. Current Issues in Tourism, 23(4), 393-417.
 18. Padash, D., Kashef, S. M., Saghafi, F., & Hamidi, M. (2021). Identification of the uncertainties of physical education and student sports in 2025. Research on Educational Sport, 9(22), 47-74.
 19. Salavateyan, S., & Masoudi, S. (2016). Identifying affecting propulsion on the future of press in Iran. Culture Communication Studies, 17(34), 51-72
 20. Seum, S., Ehrenberger, S., & Pregger, T. (2020). Extended emission factors for future automotive propulsion in Germany considering fleet composition, new technologies and emissions from energy supplies. Atmospheric Environment, 233, 117568.
 21. Shahvali Kohshouri, J., Askari, A., Nazari, R., & Naghsh, A. (2021). The formulation Iranian educational sports strategies: Scenario-based. Research on Educational Sport, 8(21), 223-250.
 22. Shirvani, M., & Bayat, R. (2018). Identifying and analyzing the drivers of the process of improving economic value added in line with the future of companies. Strategy Quarterly, 27(86), 49-69.
 23. Yabaluii, B., Nazari, R., & Zargar, T. (2022). Modeling effective factors in evaluating the productivity of professional football clubs. Sport Management Studies, 14(76), 221-250. (in Persian).
 24. Zali, N., & Poursahrab, A. (2016). Foresight of regional development with the combined approach of scenario writing and SWOT analytical model (Case study: Gilan province). Space Planning and Design, 21(3), 189-220. (in Persian).

 

 

 

 1. Aryanmanesh, M., Javanshiri, A., & Modirshanechi, M. (2018). The Wild-Cards and Driver Forces of Iran-US Relations in 2029. Journal of Iran Futures Study, 4(1), 117-140.
 2. Adib Roshan, F., Talebpour, M., & Peymanizad, H. (2018). Drawing the scenario of elite sports of Khorasan Razavi province in 1404 horizon. Sport Management and Development, 6(3), 168-186.
 3. Burns, A. (2021). Foundation Professor of Foresight: Richard Slaughter’s scholarly book contributions to futures studies and strategic foresight. Futures, 132, 102787.
 4. Campos, P., Álvarez, A., Mesa, B., Oviedo, J. L., Ovando, P., & Caparrós, A. (2020). Total income and ecosystem service sustainability index: Accounting applications to holm oak dehesa case study in Andalusia-Spain. Land Use Policy, 97, 104692.
 5. Colignatus, T. (2020). National accounts in the anthropocene: Hueting's environmental functions and environmentally sustainable national income: Translation and relevance for ecosystem services. Ecosystem Services, 43, 101094.
 6. Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). Corporate social responsibility: A study of striking corporate social responsibility practices in sport management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1405-1417.
 7. Holopainen, M., & Toivonen, M. (2012). Weak signals: Ansoff today. Futures, 44(3), 198-205.
 8. Fleming, T., Sutcliffe, K., Lucassen, M., Pine, R., & Donkin, L. (2022). Serious games and gamification in clinical psychology. Journal: Comprehensive Clinical Psychology, 10, 77-90.
 9. Gong, Z., Wang, H., Guo, W., Gong, Z., & Wei, G. (2020). Measuring trust in social networks based on linear uncertainty theory. Information Sciences, 508, 154-172.
 10. Gwartz, E., & Spence, K. (2020). Conscious capitalism and sport: Exploring higher purpose in a professional sport organization. Sport Management Review, 23(4), 750-763.
 11. Mahmoodizad Azari, S., Ehsani, M., Nazari, R., & Norouzi Seyed Hossini, R. (2022). Presenting the market value model of professional football players in the Iranian Premier League: A structuralist approach ground theory. Sport Management Studies, 14(71), 17-46. (in Persian).
 12. Minen, M. T., Morio, K., Schaubhut, K. B., Powers, S. W., Lipton, R. B., & Seng, E. (2020). Focus group findings on the migraine patient experience during research studies and ideas for future investigations. Cephalalgia, 40(7), 712-734.
 13. Mizani, M., Sajjadi, S. N., Khabeiri, M., & Kazemnejad, A. (2022). The relationship between brand management approaches and brand equity dimensions of clubs in Iran's professional football league. Sports Management Studies. (in Persian).
 14. Naghshzan Khajouie, R., Salimi, M., & Nazari, R. (2021). Presenting a structural model for iranian sports events brands. Sport Management Studies, 13(67), 140-169. (in Persian).
 15. Nazari, R., & Shahvali, J. (2022). Strategic scenarios of health-based sport in Iran. Journal of Sport Management, 14(1), 151-172.
 16. Newman, J. A., Warburton, V. E., & Russell, K. (2022). Whistleblowing of bullying in professional football: To report or not to report? Psychology of Sport and Exercise, 61, 102177.
 17. Otoo, F. E., & Kim, S. (2020). Analysis of studies on the travel motivations of senior tourists from 1980 to 2017: Progress and future directions. Current Issues in Tourism, 23(4), 393-417.
 18. Padash, D., Kashef, S. M., Saghafi, F., & Hamidi, M. (2021). Identification of the uncertainties of physical education and student sports in 2025. Research on Educational Sport, 9(22), 47-74.
 19. Salavateyan, S., & Masoudi, S. (2016). Identifying affecting propulsion on the future of press in Iran. Culture Communication Studies, 17(34), 51-72
 20. Seum, S., Ehrenberger, S., & Pregger, T. (2020). Extended emission factors for future automotive propulsion in Germany considering fleet composition, new technologies and emissions from energy supplies. Atmospheric Environment, 233, 117568.
 21. Shahvali Kohshouri, J., Askari, A., Nazari, R., & Naghsh, A. (2021). The formulation Iranian educational sports strategies: Scenario-based. Research on Educational Sport, 8(21), 223-250.
 22. Shirvani, M., & Bayat, R. (2018). Identifying and analyzing the drivers of the process of improving economic value added in line with the future of companies. Strategy Quarterly, 27(86), 49-69.
 23. Yabaluii, B., Nazari, R., & Zargar, T. (2022). Modeling effective factors in evaluating the productivity of professional football clubs. Sport Management Studies, 14(76), 221-250. (in Persian).
 24. Zali, N., & Poursahrab, A. (2016). Foresight of regional development with the combined approach of scenario writing and SWOT analytical model (Case study: Gilan province). Space Planning and Design, 21(3), 189-220. (in Persian).