نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی

4 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از اقتصاد زیرزمینی در فوتبال حرفه‌ای ایران بود؛ که با روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون و با ماهیت اکتشافی توسعه‌ای انجام شد. در این تحقیق جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته از روش نمونه‌گیری هدفمند و فن نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. نمونه‌گیری تا زمانی تداوم می‌یابد که پژوهش به اشباع نظری و کفایت برسد (نمونه‌گیری نظری). ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه ساختاریافته است. به‌منظور بررسی موثق بودن اطلاعات تولیدشده در این تحقیق از فن‌های وثوق پذیری؛ نظیر کنترل و بازبینی خبرگان برای اعتبارسنجی مقوله‌ها و دسته‌بندی آن‌ها استفاده شد. هشت مضمون اصلی؛ توسعه فرهنگ، ایجاد ساختار و تدوین قوانین جهت مبارزه با فرار مالیاتی، پذیرش و مدیریت شرط‌بندی در فوتبال، برنامه‌ریزی و توسعه استفاده از فضای مجازی، خصوصی‌سازی و ایجاد اصلاحات مالی در ساختار باشگاه‌های حرفه‌ای برای پیوستن به بازار بورس، توسعه نظارت و تدوین قوانین جهت مبارزه با پول‌شویی، رعایت اصول تجاری‌سازی فوتبال به‌عنوان صنعت، توسعه مدیریتی و هم‌راستایی بین‌المللی با روندهای نوین مدیریت فوتبال، کنترل جریان مالی و توسعه نظارت بر قراردادهای فوتبال شناسایی گردید، با توجه به نتایج تحقیق جهت رشد و شکوفایی فوتبال و دوری از اقتصاد زیرزمینی که باعث افت کیفیت فوتبال حرفه‌ای ایران شده است. لازم است مدیران فوتبال با بهره‌گیری از این راهکارها به‌سلامت و پیشرفت فوتبال کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying solutions for overcoming the underground economy in Iranian professional football

نویسندگان [English]

  • seyedmehdi seyedbaghri 1
  • rasool norouzi seyed hossini 2
  • Marjan Saffari 3
  • Esmail sharifian 4

1 دانشجو

2 Assistant professor in sport management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Tarbiat Modares

4 Shahid bahonar university of Kerman,kerman,iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide solutions to prevent the underground economy in Iranian professional football; which was done by qualitative research method and content analysis and with exploratory nature of development. In this study, purposive sampling method and snowball sampling technique were used for sampling for semi-structured interviews. Sampling continues until the research reaches theoretical saturation and adequacy (theoretical sampling). The data collection tool is a structured interview. In order to check the reliability of the information produced in this study of reliability techniques; Such as control and review of experts were used to validate categories and categorize them. And eight main themes; Development of culture, structure and formulation of laws to combat tax evasion, acceptance and management of betting in football, planning and development of cyberspace use, privatization and financial reform in the structure of professional clubs to join the stock market, development of supervision and regulation of rules for Anti-money laundering, adherence to the principles of football commercialization as an industry, managerial development and international alignment with new trends in football management, financial flow control and development of football contract monitoring were identified, according to research results for football growth and prosperity and avoidance of underground economy. It has reduced the quality of professional football in Iran. It is necessary for football managers to contribute to the health and development of football by using these strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground Economy
  • Professional Football
  • Money Laundering
  • Betting
  • Cash Flow Control