نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین توانایی فرایندهای ذهنی مصرف کنندگان (ورزشکار و غیر ورزشکار) محصولات ورزشی با توجه به نقش بازاریابی عصبی برندهای داخلی و خارجی می باشد. در این پژوهش تبلیغات ورزشی داخلی و خارجی به عنوان متغیر مستقل و امواج مغزی و نگرش ورزشکاران و غیرورزشکاران به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیمه تجربی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 32 دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار بودند، که از این تعداد 16 نفر ورزشکار و 16 نفر غیر ورزشکار و همگی راست دست و در رده ی سنی20 الی 35 سال انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزارMatlab19 و SPSS نسخه 22 به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t زوجی، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (هم بسته) استفاده شد. یافته ها همچنین تفاوت فعالیت فرکانس های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده ی تبلیغات در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را به طور واضح نشان داد و همچنین نتایج، تفاوت تأثیر تبلیغات خارجی نسبت به داخلی بر تصمیم به خرید گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار را به طور واضح نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the ability of consumer mental processes (athlete and non-athlete) of sports products according to the role of neuromarketing of domestic and foreign brands

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Ajudan gharaee 1
  • Mohammad Reza Esmaeilzadeh Ghandehari 2
  • Ali ghanae chamanabad 3
  • Ehsan Tahame 4

1 Phd.student, sport management,physical education dept, Islamic Azad univ, Mashhad, Iran

2 Associate professor, physical education dept, management college, Islamic Azad univ, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad

4 Assistant Professor of Islamic Azad University, Mashhad Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to analysis of the electroencephalography signal to assess the effect of internal & external -sport advertising and attitude of athletes and non-athletes among them. In this study “Internal and external sport advertising “was independent variable and “Brain wave activity “and “attitude of athlete and non-athlete” are dependent variable. This research is applied in terms of purpose and in nature is semi-experimental. Statistical community of the present study consist of 32 university students, including athlete and non-athlete men and women, 16 athlete and 16 non-athletes that all right-handed in the age category 20-35 years and no history of illness and surgery in the head. Information for quantitative analysis using Matlab19 software and SPSS 22. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics Kolmogorov-Smirnov Test was used for study normality of data distribution and was used paired T Test analysis of variance with repeated measures and the approach of Wilks Lambda to test the hypothesis. Results showed differences in the impact of external sport advertisement on the attitude in athletes and non-athletes’ groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuromarketing
  • Sport Brand
  • Attitude Athlete
  • Brain Waves