نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تأثیر مؤلفه های تبلیغات بر تمایلات رفتاری مشتریان مجموعه های ورزشی با توجه به نقش میانجی عدم تأیید انتظار انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان و مدیران و مجموعه های ورزشی و همچنین کارشناسان حوزه مدیریت ورزشی بوده است که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 384 نفر از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعیین شده است. جهت سنجش تبلیغات اینترنتی و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از پرسشنامه پرسشنامه چانگ و وانگ(2019)، جهت سنجش مؤلفه عدم تأیید انتظار از قاضی و همکاران (2017) و سنجش مؤلفه تمایلات رفتاری از پرسشنامه هیون، کیم و لی (2011). استفاده شد. تحلیل داده‌ها نیز با نرم افزارارهای spss و Smart pls انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات الکترونیکی و تبلیغات دهان به دهان بر تمایلات رفتاری مشتریان به ترتیب تأثیری به میزان (712/0) و (203/) دارد و عدم تایید انتظار به عنوان میانجی بر رابطه بین تبلیغات الکترونیکی و تمایلات رفتاری مشتریان مجموعه های ورزشی شهر تهران تأثیر دارد. بنابر‌این برای جلو گیری از تاثیر متغیر میانجی عدم تاید انتظار و کسب رضایت مطلوب مشتری، پیشنهاد می شود که در ارائه تبلیغات از این رسانه به نکاتی چون افزایش کیفیت خدمات در لحظه ارائه درخواست و نیاز، اعطای جوایز، تسهیلات و تخفیفات قیمت و استفاده از تکنیک ها جدید و غیر تکراری برای تبلیغ خدمات، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of the effect of advertising component on the behavioral tendencies of customers of sports complexes in Tehran with regard to the mediating role of non-approval of expectations

نویسندگان [English]

  • maliheh parvizi 1
  • Hossein Akbari Yazdi 2
  • Ali Reza Elahi 3

1 PhD Student, Department of Sport Management and Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Kharazmi University

3 Associated Professor at Kharazmi University

چکیده [English]

This research is applied from the perspective of purpose and descriptive-survey research from the perspective of data collection method. The statistical population included customers of sports complexes in Tehran. The samples were determined based on Cochran's formula of 384 people using cluster random sampling method. For data collection, the Internet Advertising Assessment Questionnaire, Chang and Wang (2019), respectively. Chang and Wang Electronic Word of Mouth Advertising Questionnaire (2019). Questionnaire of disapproval of the expectation of the judge and colleagues (2017). Behavioral Tendency Questionnaire from Hyun, Kim and Lee Questionnaire (2011). used. SPSS and Smart pls software were used to analyze the data. Based on the results of electronic advertising and word of mouth, it has an effect on the behavioral tendencies of customers (0.712) and (203), respectively, which is significant according to the rate of T (9.550) and (2.483). And disapproval of expectation as a mediator affects the relationship between electronic advertising and behavioral tendencies of customers, so disapproval of expectation as a mediator affects the relationship between word of mouth and customer behavioral tendencies. Therefore, with the increase of advertising, customers' behavioral inclinations will also increase and the tendency to prefer and use products and services will also increase. Therefore, it is suggested that in presenting advertisements, points such as increasing the quality of services at the time of submitting the request and need, awarding prizes, facilities and price discounts, and using new and non-repetitive techniques to advertise services should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word of mouth
  • behavioral tendencies
  • marketing
  • sports club