نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس

2 هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

شیوع بحران کرونا کلیه بخش‌های صنعت ورزش و بویژه مالکان برندهای ورزشی را با چالش اساسی در بازاریابی مواجهه کرده است. لذا هدف از پژوهش حاضر تدوین مولفه‌های بازاریابی اخلاقی کسب و کارهای ورزشی آن‌لاین بر مبنای رویکرد برند- مصرف‌کننده بود. پس از شناسایی لینک‌های فروش اینترنتی فروشگاه‌های تجهیزات ورزشی، بر مبنای حداقل نمونه‌ آماری مورد نیاز در تحلیل مسیر، تعداد 400 مشتری به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. پس از اطمینان از پایایی مطلوب ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ(7/0≤α(، تحلیل برازش الگوی پژوهش با استفاده از نرم-افزار PLS-3 انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی داده‌ها نشان داد که ارتقاء اخلاقی محصول (عدم دریافت هزینه اضافی جهت تهیه سفارش) و قیمت‌گذاری اخلاقی (تعیین قیمت واقعی و منصفانه) بیشترین تأثیر را بر رابطه برند- مصرف‌کننده داشتند. همچنین کیفیت ادراکی محصول تأثیر مستقیمی بر الگوی رفتار خرید مشتریان داشت. بنابراین به عاملان فروش آنلاین محصولات ورزشی پیشنهاد می‌شود که با درج اطلاعات درست و واقعی محصولات و هم‌چنین پیش‌بینی واحد خدمات در شبکه‌ها مجازی جهت ارائه مشاوره و ارائه خدماتی از قبیل جبران خسارت و بازپس‌گیری در صورت عدم مطابقت محصول ارسالی با محصول تبلیغ شده، خلا‌ءهای ناشی از ویژگی ناملموس بودن خرید اینترنتی را مرتفع سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a mixed marketing ethical model for online sports stores in the Corona period based on Brand-Consumer approach

نویسندگان [English]

  • hamidreza Ghezelsefloo 1
  • ALI CHORI 2

1 Gonbad kavous university

2 Faculty of Gonbad Kavous University

چکیده [English]

The outbreak of COVID-19 crisis faced all sector of sport industry; especially owners of sports brands with a major marketing challenge. Therefore the purpose of research was developing a mixed marketing ethical model for online sports stores in the Corona based on consumer-brand approach. After identifying the online sales links of sports products stores, 400 customers were selected purposely sampling as the statistical sample of the research based on the minimum statistical sample required in the Path analysis. After optimal reliability by Cronbach alpha (α≥0.7), god Fit analysis of the research model was performed using PLS-3 software. The results of factor analysis of the data showed that product ethical promotion (no additional cost for ordering) and ethical pricing (actual and fair pricing) had the greatest impact on the brand-consumer relationship. Also, the perceptual quality of the product had a direct effect on the pattern of customer buying behavior. Therefore, to fill the gaps caused by the intangible nature of online shopping, online sales agents are recommended to insert the correct and real information of products, as well as forecasting the service units in social media networks to provide advice and other services such as compensation and retrieval in case of non-compliance of the sent product with the advertised product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Marketing
  • COVID-19
  • Customer-Brand relationship
  • Social Networks