نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

چکیده

امروزه پژوهشگران شاهد وجود اشتباهات آماری رایجی در بسیاری از مقالات علمی بوده اند. برای اینکه نتایج حاصل از مقاله های علمی قابل اتکا باشند، پیش از چاپ در نشریه های مدیریت ورزشی مورد داوری قرار می گیرند، اما در برخی مقاله های چاپ شده در این نشریات اشتباهات مختلفی مشاهده می شود که باعث می شود از اعتبار گزارش شده در مقالات کاسته شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اشتباهات رایج آماری و روش شناختی تحقیقات مدیریت ورزشی به منظور فراهم آوردن اطلاعات مناسبی برای سایر نویسندگان مقالات مدیریت ورزشی بود. به این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ابتدا مقاله های منتشر شده از سال 1391 تا 1397 در نشریه های مدیریت ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی و پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی بررسی شد و خطاهای متداول محققان این رشته بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی کاربردی مفاهیم تئوریک و پایه ای رشته مدیریت ورزشی در مقالات چاپ شده در نشریه های فارسی، حاکی از وجود اشتباهات اساسی در مقاله های به چاپ رسیده در نشریه های مذکور می باشد. در میان خطاهای بزرگ و کوچک که در تحقیقات مدیریت ورزشی پیدا شده، عدم رعایت پیش فرض های آماری، خطا در نمونه گیری تصادفی، خطاهای رابطه علّی، خطاهای مربوط به ابزار جمع آوری اطلاعات، اطمینان از درستی نتیجه یک آزمون مبتنی بر سطح معنی داری و تعصب در انتشار مهم ترین خطاهایی بودند که محققان مدیریت ورزشی مرتکب شده و در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prevalent Statistical and Methodological Errors of Sports Management Articles in Persian Publications

نویسنده [English]

  • Hossein Abdolmaleki

Assistant Professor of sport management, Clinical Care and Health Promotion Research Center, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Today, researchers have witnessed common statistical errors in many scientific articles. In order to the results of scientific articles to be reliable, they are judged in sports management journals before publication, however, in some articles published in these journals, various errors are observed, which makes them invalid. Therefore, the aim of this study was to investigate the common statistical and methodological errors of sports management research in order to provide appropriate information for other authors of sports management articles. For this purpose, content analysis approach used. So, first the articles published from 2012 to 2018 in 4 Journals include: Sports Management Studies, Journal of Sport Management, contemporary Studies on Sports Management and Applied Research in Sports Management were reviewed and common mistakes of researchers was obtained. The results of the practical study of the theoretical and basic concepts of sports management in the articles published in Persian journals indicate that there are fundamental errors in the articles published in the mentioned journals. Among the large and small errors found in sports management researches, the common mistakes that researchers often make were evaluated in this study. It is hoped that by stating these mistakes and paying attention to their correct form, the quality of research, judging and publishing articles will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Analysis
  • Methodology
  • Sports Management
  • Persian Publications