نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمی و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی ـ پژوهشی ایران بود. بدین‌منظور، نسخه‌های الکترونیکی موجود در هشت نشریۀ علمی ـ پژوهشی طی سال‌های (1380) تا (1392) جمع‌آوری گردید و 710 مقاله موردبررسی قرار گرفت. روش به‌کاررفته در پژوهش‌‌، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد‌استفاده نیز یک چک‌لیست کد‌گزاری‌شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی موردسنجش قرار گرفت. شایان‌ذکر است که پایایی برگه‌ها با استفاده ضریب توافق بین کد‌گزاران (آزمون اسکات) درحدود 85 درصد به‌دست آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات نیز از دو روش آماری توصیفی (جداول و اشکال) و استنباطی (مجذور خی دو) استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود 45 درصد از مقالات مدیریت ورزشی مربوط به حوزۀ رفتار سازمانی می‌باشد. علاوه‌براین، نشریۀ مدیریت ورزشی (حرکت) و مطالعات مدیریت ورزشی درمجموع، حدود 66 درصد از کل مقالات را پوشش می‌دهند. گرایش به‌سمت بازاریابی، کارآفرینی و کسب‌و‌کار نیز از دیگر نتایج این پژوهش به‌شمار می‌رود. به‌طور‌کلی، تحلیل روند مقالات مدیریت ورزشی در حیطه‌هایی مورد‌بررسی حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقالات، روش‌های پژوهش، نرم‌افزار‌های مورد‌استفاده و غیره بوده و روند صعودی آن آینده‌ای امید‌بخش را برای این رشته متصور می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis and Trend of Scientific- Research Sport Management Printed Articles

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Azimzadeh 1
 • Kianoosh Shajie 2
 • Yaser Saffar 3
 • Farideh Afroozi 3

1 Assistant Professor of Motor behavior and Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad

2 Ph.D. Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad

3 M. Sc of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This research aims at reviewing content analysis and trend of scientific- research sport management printed articles in domestic publications. To this end, electronic versions available in eight scientific research publications between1380-1392 were gathered. In this research, 710 articles were reviewed. The methodology of this research is also content analysis. The used material consists of a coded list check that its narration was measured by sport management specialists. To assure from accuracy of the data, we use coded papers. It is worth mentioning that analysis of data is done by excel and SPSS 20 software at the meaningful level of 0.05. Findings of this research show that near to 45 percent of sport management articles refers to organizational behavior area. Also, sport management publications and Sport management studies, all together cover about 66 percent of all articles. Tendency toward marketing, entrepreneurship and enterprise is another result of this research. Generally speaking, analysis of sport management articles in researched areas shows the increase of quantity in articles tendency, research methods, used software and its incremental trend all identify a hopeful future for this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content Analysis
 • Trend
 • Articles
 • Sport Management
 1. Asgari, B., Elahi, A., & Poorsoltani, Z. H. (2014). Analysis of sport management articles published in Journal of Research on Sport Science.Sport Management Studies, 22, 155-72. (Persian).
 2. Asgari, B., Eydi, H., Ghasemi, H., & Eydipoor, K. (2014). Analysis of sport management articles Based on the trends MA. Communication Management in Sports Media Journal, 1(4), 9-16. (Persian).
 3. Asgari, B., Ziaei, A., & Bakhshudaniha, I. (2012). Citation analysis of journal articles in movement sciences and sport. Communication Management in Sports Media Journal, 1(1), 35-38. (Persian).
 4. Barden, L. (1995). Content analysis (M. Ashtiyani & M. Sorkhabi, Trans‌). Tehran: Shahid Beheshti University Pub. First Edition, 60.
 5. Ghasemi, H., Noorbaksh, M., & Taperashi, G. (2010). Content analysis of articles of sport management academic journals. Jahesh Quarterly, 6, 120-‌32. (Persian).
 6. Grappendorf, K. (1999). Content analysis (H. Nayeb, Trans‌). Tehran: Ravesh Pub.First Edition, 55-58.
 7. Mohammad Kazemi, R., Tondnevis, F., Khabiri, M., & Moshrefjavadi, B. (2007). The comparison of “Product” element among marketing mix elements in the Pro-League of Iran.‌ Journal of Movement Science & Sports, 2(10), 121-‌32. (Persian).
 8. Mondello, M. J., & Pedersen, P. M. (2003). A content analysis of the Journal of Sports Economics. Journal of Sports Economics, 4(1), 64-73.
 9. Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. London: Sage Pub. 2nd Edition, 121-2.
 10. 10. Pitts, B., Danylchuk, K., & Quarterman, J. (2014). Analysis of sport management literature: European ‌sport management quarterly. Choregia: Sport Management International Journal, 2, 45-72.
 11. 11. Robbins, S. P. (2009). Organisational behaviour: Global and Southern African perspectives. Cape Town, Pearson Education South Africa.2ndEdition, 77.
 12. 12. Sajjadi, S. N., Behnam, M., Hashemi, S. Z., Bakhshandeh, H., & ‌Ahmadi, H. R. (2013). The evaluation of scientific-research articles on sports management in Iranian professional journals. Middle-East Journal of Scientific Research, 13‌ (10), 1413-8. (Persian).
 13. 13. Sharifi, M., Harijani, S., & Asgari, B. (2011). Descriptive analysis articles for scientific publications of physical education and sport sciences during 2005-2009. Journal of Sport Management, 12, 61-86. (Persian).
 14. 14. Smucker, M., & Grappendorf, H. (2008). A content analysis of sport management faculty collaboration: Single versus multiple authorship. Sport Management and Related Topics Journal, 4(2), 47-57.
 15. 15. Ziaie, A., Elahi, A., & Bakhshudaniha, I. (2013). Content analysis of movement sciences and sport journal articles of Kharazmi University. Communication Management in Sports Media Journal, 1(3), 51-62. (Persian).