نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و تبیین مدل آرما برای واردات کالاهای ورزشی به ایران ‌طی 20 سال بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نوع مطالعات اسنادی ـ تحلیلی می‌‌باشد. برای مدل‌سازی واردات کالاهای ورزشی ایران از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و گمرک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1391ـ1371 استفاده گردید. جهت انجام پژوهش، برازش مدل‌های مختلف خودتوضیح میانگین متحرک بررسی گشت و در‌نهایت، مدل آرما به‌عنوان الگوی بهینۀ نهایی برای واردات کالاهای ورزشی انتخاب گردید. نتایج نشان می‌دهد که تمام ضرایب وقفه‌های خودهم‌بسته و میانگین متحرک، معنادار است و 91 درصد از تغییرات واردات کالاهای ورزشی توسط متغیرهای توضیحی تبیین ‌می‌گردد. براساس یافته‌ها دریافت می‌شود که متغیر واردات، پایا است؛ بدین‌معنا که واردکردن هرگونه شوک یا سیاست دولتی که موجب تغییر میزان واردات شود، کوتاه‌مدت بوده و تغییرات آن دائمی نمی‌باشد و با گذشت دوره‌های متمادی، اثر این شوک به‌تدریج از میان رفته و میزان واردات به اندازۀ دورۀ زمان پیش از شوک خود برمی‌گردد؛ بنابراین، اتخاذ هرگونه سیاست پولی و مالی بر واردات کالاهای ورزشی ایران اثرگذار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Sports Goods Imports into Iran with ARMA Model (1992–2012)

نویسندگان [English]

 • Fariba Askarian 1
 • Mohammad Rasoul Khodadadi 2
 • Roghayeh Sarlab 3

1 Associate Professor of Sport Management, University of Tabriz

2 Assistant Professor of Sport Management, University of Tabriz

3 Ph.D. Student of Sport Management, University of Tabriz

چکیده [English]

The purpose of this research was to employ ARMA model for studying and explaining the imports of sports goods in over 20 years. This study was practical in terms of purpose, and analytic-documental in terms of research type. Time series data of the Central Bank and Customs of the Islamic Republic of Iran during the years 1391–1371 were used. Fitness of autoregressive models of moving average of the research group was investigated and, eventually, ARMA was chosen as the optimum model for the importing of sporting goods. The results showed that all coefficients of autocorrelation lag were significant in (AR) and moving average (MA). Ninety-one percent of sporting goods imports was explained by changes in the autoregressive variables. The imports variable was stationary; that is, entering any shock to imports or implementing government policies that change the imports will have only short-term effects on the volume of imports, and the volume will be gradually restored to pre-shock levels. Therefore, the adoption of fiscal and monetary policy will not work out for Iran's import of sporting goods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Import
 • Industry Sports
 • Sporting Goods
 • ARMA Model
 1. Abasinejad, H., & Goudarzi Farahani, Y. (2014). The estimated level of inflation accumulation Arfima-‌Fhgarch model case study of Iran. Economic Bulletin. 14‌(52), 126. (Persian).
 2. Abrishami, H., Behrad Mehr, N., & Seifi, T. (2013). Predict the price of crude oil using wavelet transforms nonlinear models and linear models. Journal of Applied Economics Studies of Iran, 2(7), 41-63. (Persian).
 3. Askariyan, F. (2004). Assess the economic situation of sports industry in the years 1377 and 1380 (based on estimates GDSP). (Unpublished doctoral dissertation). Tehran University, Faculty of Physical Education and Sports Science. (Persian).
 4. Askariyan, F., & Jafari, A. (2007). A survey of international transactions in 1377 and 1380. Quarterly Olympic Sport, 4 (40), 40-‌97. (Persian).
 5. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2014). Office of policy and economic studies, a summary of economic developments in the country. Tehran: Publications Office of Public Relations, http://www.cbi.ir. (Persian).
 6. Dominic, S. (2007). International trade. (H. Arbab, Trans). Tehran: Nashre Nei, fourth edition, 153. (Persian).
 7. Fatemi Qomi, M. (1998). Production and inventory planning and control (4th ed). Tehran: Publisher of Today, 85.
 8. Gerald, M. (2008). The main topics of development economics (1st ed). (Gh. Azad, Trans). Tehran: Nay Publication, 25. (Persian).
 9. Guha, B,. & Bandyopadhyay, G. (2016). Gold price forecasting using Arima model. Journal ‌of Advanced Management Science, 4(2), 117- ‌21.
 10. Heavy, R., Smith, A., Westrik, H., Stewart, B., & Nicholson, M. (2011). Sport management (principles and applications). (M. Mirheydary, S. Keshkar, H. Ghasemi, & Kh. Rezai Niya, Trans). Tehran: Publication Science and Movement First Edition, 23. (‌Persian).
 11. Huang, L. (2011). Research on effect of Beijing Post-Olympic sports industry to China’s economic development. Energy Procedia, 8(5), 2097–2102.
 12. Jung, W., & Marshall, P. (1985). Exports growth and causality in developing counties. Journal of Development Economics,1 (18), 1-12.
 13. Liu, H., & Shao, Sh. (2016). India’s tea price analysis based on ARMA model. Modern Economy,7 (2), 118-23. Published Online February 2016 in SciRes. Retrieved from: http://www.scirp.org/journal/me & http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.72014.
 14. Naseri, M., Farjam Nia, E., & Ahmadi, S. M. M. (1989). Predict the price of oil by two methods: (ARMA) and artificial neural network (ANN).‌ Economic Journal, 9(32), 161-83. (Persian).
 15. Noferesti, M. (1999). Unit root and co-integration in econometrics. Tehran: Expressive Cultural Institutions, Fifth Edition, 9 . (Persian).
 16. Pakbaz, Z. (2010). The effects of non-tariff barriers on imports for Iran in the period 1986-2007. (Unpublished master dissertation). Esfahan University. (‌Persian).
 17. Sadabadi, M. S., Shafiee, M., & Karrari, M. (2009). Experimental modeling of two-dimensional systems with structure. Journal of Electrical Engineering and Computer Engineering, 7(1), 76- 83. (Persian).
 18. Sameti, M., Jalaei, S. A., & Sadeghi, Z. (2004). The effects of globalization on import demand model (1381- 1338). Journal of Economic Research, 4(12), 1-16. (Persian).
 19. Samimyjafari, A., Monfared, S., M. & Heidarzadeh, N. (2014). The effect of exchange rate uncertainty on Iranian imports. Journal of Business Research, 18(72), 1-24. (Persian).
 20. Sarlab, R. (2013). Structural, Competitive and National Changes of Sporting Goods Exports in Iran, Master's Thesis, Tabriz University, Faculty of Physical Education and Sports Science. (Persian).
 21. Tehranchyan, A. N. (2001). The effect of imports on economic growth (1973-2006). Economic and Political Information, 1(28), 192-9 .(Persian).