نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موقعیت فروش کالای ورزشی دست دوم معتبر خارجی صورت گرفت. این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع مطالعات توسعه‌ای بوده و از نظر ماهیت در زمرۀ پژوهش‌های آمیختۀ اکتشافی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می‌باشد. برای گردآوری داده‌های پژوهش در ابتدا با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاری، مشاهده، بررسی مبانی و تطبیق مدل‌های نظری، ابعاد پژوهش در قالب پرسش‌نامه محقق ساخته شناسایی شد. با هدف حصول اطمینان از روایی صوری و محتوای پرسش‌نامه، محقق اقدام به انجام تعیین روایی پرسشنامه با هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نمود. از تحلیل عاملی تأییدی به‌ منظور تأیید ساختار عاملی بدست آمده و آزمون قدرت و معناداری سهم هر یک از متغیرها در اندازه‌گیری سازه ترجیع کالای دست دوم ورزشی خارجی با استفاده از نرم‌افزار پی.ال.اس استفاده گردید. همچنین پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 806/. محاسبه گردید. جامعة آماری پژوهش را مصرف‌کنندگان کالاهای دست دوم ورزشی استان کردستان تشکیل دادند که از میان آن‌ها تعداد 234 نفر به‌‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که از میان پنج مؤلفۀ برند‌بودن، اقتصادی‌بودن، گردشگری یا تفریحی‌ بودن، مکان فروش و اجتماعی‌بودن، بعد اجتماعی‌بودن پس از انجام سازۀ مدل (با توجه به این‌که دارای ضریب تأثیر بسیار پاینی بود) از مدل نهایی حذف گردید و تجزیه‌و‌تحلیل بر روی چهار مؤلفۀ باقی‌مانده انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بعد برند‌بودن یا اصالت کالا با ضریب تأثیر تقریبأ (50/0)، بالاترین تأثیر را در فروش این کالای ورزشی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of Selling Foreign Second-Hand Sporting Goods from Customers’ Point of View

نویسندگان [English]

  • Hosein Mansoori 1
  • Behzad Izadi 2
  • Saeed Sadeghi Boroojerdi 3

1 M.Sc. Students Sport Marketing Management, University of Kurdistan

2 Assistant Professor, Sport Management, University of Kurdistan

3 Professor, Sport Management, University of Kurdistan

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate foreign second-hand sporting goods sales from customers’ point of view. The research methodology in terms of purpose was developmental, and in terms of the nature of the data was confirmatory mixed research consisting of qualitative and quantitative sections. The necessary data were gathered through interviews, observation, and review of the relevant theoretical questionnaires. Confirmatory factor analysis was used to test the strength and significance of each variable’s contribution to foreign second-hand sporting goods scale using PLS software. Reliability was assessed using the Cronbach’s alpha coefficient of 0.806. The statistical population  included the customers of foreign second-hand sporting goods in Kurdistan province, of which 234 people were selected as sample. Based on the results, the social dimension was deleted from the final model because of very low effect size, and the analysis was conducted on the remaining four components (i.e. originality, economy, tourism or recreation, and place). The results showed that the brand originality had the highest impact on the sales of sporting goods (0.50).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sporting Goods
  • Second-Hand
  • Brand
1. Aghaei, M., Vahedi, E., Kahreh, M. S., & Pirooz, M. (2014). An examination of the relationship between services marketing mix and brand equity dimensions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109(2014), 865-9.‏
2. Asamoah, E. S. (2014). ‌Customer based brand equity (CBBE) and the competitive performance of SMEs in Ghana‌. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(1), 117-31.
3. Bachet, P., Hilarit, D., & Bodet, G. (2014). Sport brands. (F. Tojari, D. Nasresfahani, & N. Majedi, Trans). Hatmi Publication in Cooperation with Jazyka. 1th Edition,Tehran, 70-90.
4. Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of marketing, 67(2), 76-88.‏
5. Bloch, P. H., Bush, R. F., & Campbell, L. (1993). Consumer “accomplices” in product counterfeiting: a demand side investigation. Journal of Consumer Marketing, 10(4),       27-36.
6. Chen, C. F., & Chang, Y. Y. (2008). Airline brand equity, brand preference, and purchase intentions the moderating effects of switching costs. Journal of Air Transport Management, 14(1), 40-42.‏
7. Chi, T., & Kilduff, P. P. (2011). Understanding consumer perceived value of casual sportswear: An empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(5),      422-9.‏
8. Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36(2), 230-40.
9. Ebrahimi, A. kheiry, b., Yadegari, s (2009). Effects on Consumer-Based Brand Equity: Evaluation of Factors. Journal of Marketing Management, 4(7), 159-84. (Persian).
10.Elbedweihy, A., Jayawardhena, C., & Elsharnouby, M. (2013). The missing link between self definitional principles and resilience to negative information: The role of consumer brand identification. European Marketing Academy (EMAC) Conference, Istanbul, Turkey, 4/7 june 2013 (with Jayawardhena, C and Elsharnouby, M.), 1.
11. Emadi, M., Hoseini, H., Ghahraman Tabrizi, K., & Mohammadkhani, F. (2014). Factors affecting customer satisfaction from Iranian sports shops using Kano satisfaction model. Research in Sport Management and Motor Behavior, 4(8), 120-33. (Persian).
12. Ghaderzadeh, O., Mohammadpor, A., & Ghaderi, O. (2013). A qualitative study of the impact of border markets on continuation of the trafficking phenomenon. Applied Sociology, 51(3), 175-94. (Persian).
13. Hoseini Khodadad, SH., & Rezvani, M. (2012). Brand management (1st ed). Cultural Research Publication. PP 21-22. (Persian).
14. http://vista.ir/article/259343. Clothes Tanakvra. (Persian).
15. http://fararu.com/fa/news/201308/. (Persian).
16. Kuenzel, S., & Vaux Halliday, S. (2008). Investigating antecedents and consequences of brand identification. Journal of Product & Brand Management, 17(5), 293-304.‏
17. Kumar, A., Kim, Y. K., & Pelton, L. (2009). Indian consumers' purchase behavior toward US versus local brands. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(6), 510-26.‏
18. Kumar, A., Lee, H. J., & Kim, Y. K. (2009). Indian consumers' purchase intention toward a United States versus local brand. Journal of Business Research, 62(5), 521-7.‏
19. Lee, M. Y., Kim, Y. K., Pelton, L., Knight, D., & Forney, J. (2008). Factors affecting Mexican college students' purchase intention toward a US apparel brand. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 12(3), 294-307.‏
20. Liu, X., He, M., Gao, F., & Xie, P. (2008). An empirical study of online shopping customer satisfaction in China: A holistic perspective. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(11), 919–40.
21. Louden, D. I., & Della Bitta, A. J. (1993). Consume behavior (4th ed). Singapore: Mc Grow-Hill. 56.
22. Mansouri, H., Sadeghi Borojerdi, S., & Izadi, B. (2015). Identify Factors Affecting The Purchase Of Second-Hand Sporting Goods, Outdoor (Qualitative Research). Articles Abstracts of The 1st National Sport Marketing Congress 13/14may, The National Olympic and Paralympic Academy, Tehran. 20. (Persian).
23. Meyer, K. E., & Tran, Y. T. T. (2006). Market penetration and acquisition strategies for emerging economies. Long Range Planning, 39(2), 177-97.‏
24. Nalchi Kasha, A., Rasolian, M., & Bojari, H. (2012). Surveying Consumer Purchase Behavior Toward Foreign Versus Local Brands. Journal of Management Development, 8, 47-56. (Persian).
25. Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of Tourism Research, 38(3), 1009-30.‏
26. Pelton, L., Lee M. Y., Kim Y. K., Knight, D., & Forney, J. (2008). Factors affecting Mexican college students’ purchase intention toward a US apparel brand. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(3), 294-307.
27. Ranjbaryan, B., Ghasemi, A., Mahmodi, E., & Rahimi, E. (2013). Factors affecting the preference of brand in the point of view of consumers. Journal of Marketing Management, 1(1) 75-88. (Persian).
28. Sadeghi, R., Keshkar, S., & Kargar, GH. (2012). The role of sports marketing mix elements (5P) in the production of sports apparel in Iran (master dissertation). Allameh Tabataba’i University, School of Physical Education, Sports Management Group (Persian).
29. Sadeghi Brojerdi, S., Mansori, H., & Moradi Hezari, R. (2014). Identify and prioritize the dominant factors in the Majid Brand from the views of customers. First National Conference on Physical Education and Sport Sciences. University of Malayer. (Persian).
31. Stokburger-Sauer, N., Ratneshwar, S., & Sen, S. (2012). Drivers of consumer–brand identification. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 406-18.‏
33. Swinker, M. E., & Hines, J. D. (2007). Understanding consumer’s perception of clothing quality: A multidimensional approach. International Journal of Consumer Studies, 30(2), 218-23.
34. Yosefi, B., & Hasani, Z. (2010). Fundamentam of sport marketing (1st ed). University of Razi (Kermansha). 130. (Persian).