نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

لازمۀ واکنش مؤثر و مفید به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکت­های تولیدی ورزشی، دستیابی به چابکی سازمانی است. این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت­های تولیدی ورزشی با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور مصاحبه باز با 12 نفر از مدیران شرکت های تولیدی ورزشی شهر تهران به صورت فردی و گروهی بعمل آمد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 11،طی سه مرحله کدگذاری  باز، محوری و انتخابی بدست آمد، بطوریکه طی فرآیند کدگذاری باز مقوله هایی شامل: شرایط علی، مقوله های محوری، اقدامات و راهبرد ها، عوامل مداخله گر و پیامدهای ناشی از چابکی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها ذیل عناوین شرایط علی (عوامل برون و درون سازمانی)، مقوله محوری (کسب مزیت رقابتی، انطباق شرکت با نیازهای مشتریان، مهندسی مجدد، انطباق‌پذیری با محیط، قدرت پاسخ‌گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت)، راهبرد‌های کنش و کنش متقابل (در حوزه‌های: تولید، بازاریابی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و دانش)، عوامل مداخله‌گر (محیطی، سازمانی و مدیریتی) و پیامدهای چابکی (پیامدهای: اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، بازاریابی، مالی، انسانی، و برند و نشان تجاری) در شرکت­های تولیدی ورزشی در قالب پارادایم کدکذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Process of Organizational Agility in Sports Manufacturing Corporations using Grounded Theory

نویسنده [English]

  • korosh veisi 1

چکیده [English]

Requirement for effective response to environmental changes and gain a competitive advantage in sports manufacturing corporations is achieving to organizational agility. The ultimate goal of this qualitative study is exploring the process of organizational agility in sports manufacturing corporations by using systematic design of grounded theory to be done. For this purpose, an open interview with 12 managers of sports manufacturing corporations was done on individually and in groups in Tehran. Data analysis in three steps: open, axial and selective coding is achieved by using MAXQDA software (version, 11). So, during the process of open coding categories include: causal condition, central categories, actions and strategies, confounding factors, and outcomes were extracted from agility; Then in axial coding stage, the connection between this following categories of causal condition (internal factors and environmental factors), Axial category (Competitive advantage, adaptation with customer requirements, Reengineering, environmental adaptability, power of responsiveness, competence, flexibility and speed), action and interaction strategies (In the areas of manufacturing, marketing, economic, political, legal and knowledge), confounding factors (environmental, organizational & managerial), and the agility consequences (Consequences: economic, manufacturing, social, marketing, finance, human resources, and Brand & trademark) in terms of coding paradigm in Sports manufacturing corporations was determined; also in selective coding phases, each component of Coding paradigm described, The story line depicts and the theory was created, Finally, the judgment propositions and strategies hypotheses of research were formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Aagility
  • Competitive Aadvantage
  • Manufacturing Companies
  • Sports
  • Grounded Theory
1. Agrawal, A; Shankar, R and Tiwari, MK. (2007). Modeling agility of supply chain, industrial marketing management, 36; 443-57.
2. Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
3. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry", Theory into Practice, 39.
4. Darvish, M. (2007). Developed a technique for measurement of agility of the supply chain (Golrang Company). (Master Thesis on Industrial Management). Tehran University, Faculty of Management, industrial management department. (Persian).
5. Fathyan, M & Golchinpour, M. (2006). Guidelines for agility in manufacturing organizations. Monthly Magazine of Tadbir (17): 174-5. (Persian). 
6. Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity, Mill Valley, CA: Sociology Press.
7. Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine.
8. Goldman, S; Nagel, R; Preiss, K. (1995). Agile competitors and Virtual organization, Kenneth: Van no Strand Reinhold.
9. Gunasekaran, A., Lai, K.H & Edwin Cheng, T.C. (2008). Responsive supply chain: A competitive strategy in a networked economy, Omega, 36; 549-64.
10. Hornby, A.S. (2000). Oxford advanced learners dictionary of current English, sixth edition, Oxford University Press.
11. J. Bessant. (2000). Coping with chaos: Designing the organisation for factory. Third International Conference on Factory 2000, IEE, UK.
12. Jafarnejad, A., & Shahaee, B. (2010). Introduction to organizational agility and agile manufacturing. Tehran, Mehraban press. (Persian).
13. Khoshsima, GH. (2003). A model for measuring the agility of manufacturing in the Iran electronics industry with Fuzzy Logic. (Master Thesis on Industrial Management). Tehran University, Faculty of Management, industrial management department. (Persian).
14. Kidd, P. (2000). Two definitions of agility: available at website address:www. Cheshiirehenbury.com
15. Kotler, P.T, & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Translated by Frozande, B, Amokhte Publication; Esfahan-Iran, First Edition, 26-7. (Persian).
16. Lahafi, B. (2011). The relationship between teamwork and organizational agility in the private and public banks in Sanandaj. (Master Thesis). Islamic Azad University of Sanandaj, human sciences department. (Persian). 
17. Lou, P., Zhou, Z & Chen, Y.P. (2004). Study on multi-agent-based agile supply chain management. International Journal of Advanced manufacturing Technology, 23; 91-203.
18. Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing, supply chain management: An International Journal, 6(1), 5-11.
19. Meredith, S; Francis, D. (2000). Journey toward agility: the agile wheel explored, the TQM. Magazine, 12(2), 137-43.
20. Metes, G; Gundry, J; Bradish, P. (1998). Agile networking: competing through the Internet and Intranets, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
21. Mohammadi, S. & Mozafari, S.A. (2013). Compare the attitude, organizational structure and organizational climate with the publication of information technology in sports organizations. Sport management studies (18): 13-32. (Persian).
22. Moharamzade, M. (2006). Sport marketing management. Uromia, SID Press. (Persian).
23. Nazemi, M., and Golrizi, A., & Koozechian, H. (2013). The relationship between organizational justice and its dimensions with staff empowerment in the physical education Offices in Razavi Khorasan Province. Sport management studies (18): 175-88. (Persian).
24. Noaker, P.M. (1994). The search for agile manufacturing, manufacturing engeenering, 40-3.
25. Ravichandran, T. (2007). IT competencies, innovation capacity and organizational agility: performance impact and the moderating effects of environmental characteristics. Lally School of management & Technology; Rensselaer Polytechnic Institute.
26. Sajadi, S.N. (1387). Sport organization management. Tehran, Samt Press. (Persian).
27. Shahaee, B & Rajabzade, A. (2006). Assessment of the capabilities and agility of government agencies with IT approach. First National Congress of Industrial Management of Shahed University; Tehran- Iran, 10-25. (Persian).
28. Shahaee, B & Sobhaninejad, M. (2006). Learning Organization (theoretical foundations, pattern realization and measurement). First Edition, Yastorun Publication, 8-10. (Persian).
29. Sharifi, H and Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice: Application of a methodology, International Journal of operation & production management; 21(1), 772-94.
30. St. John CH., Cannon, A; Pouder, R. (2001). Change drivers in the new millennium: an agenda for operations sterategy research, j Oper Manage; 19: 143-60.
31. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques (2nded.), Thousand Oaks, CA: Sage.
32. Valizade, A. (2011). Approaches and theories of sanctions   Efficiency in international and political economy.  Journal of Politics, Faculty of Law and Political Science (41): 1-3. (Persian).
33. Yaghoubi, nour mahammad and rahat dehmarde, Mahboobeh. (2010). Analytical approach to effective factors on organizational agility, Journal of Basic and Applied Scientific Reseach; 1 (1), 76-87.
34. Youssuf, Y; Gunasekaran, A; Adeleye, E; Sivayoganathan, K. (2003). Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives, European Journal of operational Research, 159, 379-92.
35. Youssuf, Y; Ren, J; Burns, N. (2001). A method for evaluation enterprise agility an empirical study, 16th International Conference on production research, 29 July-3 August, Prague, Czech Republic.
36. Zareshahi, AH. A. (2006). Economic instability and its impact on the factors of production in Iran. Eatemad newspaper, 2-1. (Persian).