نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال بانوان کشور و نقش تعدیل‌کنندگی متغیرهای سن و سابقه ورزشی در این ارتباط می­باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه بازیکنان هندبال لیگ برتر بانوان در سال 90ـ1389 تشکیل می­دهند. طبق جدول حجم نمونه مورگان، تعداد 108 بازیکن به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. جهت گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه­های جمعیت‌شناختی، قدرت در ورزش (ون و همکاران 2000) و تعهد ورزشی (اسکنلان و همکاران 1993) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف ـ اسمیرنف، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، روابط مثبت و معنا­داری را میان منابع پنج‌گانه قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان نشان داد. همچنین آزمون ضریب همبستگی جزئی نشان داد متغیرهای تعدیل­کننده سن و سابقه، بر شدت ارتباط میان منابع قدرت مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان اثرگذار هستند. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان، بیش از 27 درصد تغییرات تعهد ورزشی آن‌ها را تبیین می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between players' perceptions of the Coaches Base of Power and player's Sport Commitment

نویسندگان [English]

  • Hadis Moradi
  • Hashem Kouzechian
  • Mohammad Ehsani

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between Coaches Base of Power and player's Sport Commitment among Female Handball Players of pro League in Iran. The study is based on the descriptive correlation survey. The population of this study is constituted the entire Female Handball Players of pro League in Iran. According to Morgan sample size, 108 players were the participants. For data collection purposes, Demographic Questionnaire, Power in sport Questionnaire-Other (PSQ-O), and Sport Commitment Questionnaire were used. The data were analyzed through descriptive statistics and inferential statistics (K-S, correlation, and multiple regressions). Results show a significant relationship between the five-part Coaches’ Base of Power and the players’ Sport Commitment (p<0.05). As well, partial coefficient correlation showed that the moderating variables of age and background influence greatly on the relationship between Coaches’ Base of Power and the players’ Sport Commitment(p<0.05). Finally, regression analysis showed that the players’ perception of Coaches’ Base of Power accounts for more than 27 percent of the sport commitment variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base of Power
  • Sport Commitment
  • Pro League
  • Handball