نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد بهبهان

چکیده

دانشگاه یک محیط سازمانی است که می‌تواند با استفاده از ویژگی‌های روان‌شناختی توانمند‌سازی اساتید خود به عنوان قطب آموزش و پرورش نیروهای متخصص در رشته تربیت بدنی، در بهبود وضعیت کارآفرینی سازمانی و ارتقا س
طح کار‌آفرینی در رشته تربیت بدنی موثر باشد. از این رو، این پژوهش به بررسیارتباط بین عوامل روان‌شناختی توانمند‌سازی و کار‌آفرینی سازمانی منتخبی از اساتید رشته تربیت بدنی شرکت‌کننده در دومین همایش ملی توسعه علمی والیبال اراک  1388 پرداخته است. عوامل روان‌شناختی توانمند‌سازی مورد بررسی در این پژوهش شامل: احساس معنا‌دار بودن، احساس شایستگی، احساس خودتعیینی، احساس تاثیر و احساس اعتماد می‌باشد. 53 نفر (32 نفر مرد و 21 نفر زن) از اساتید تربیت بدنی شرکت‌‌کننده در همایش، به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که برای جمع‌آوری داده‌های عوامل روان‌شناختی توانمند‌سازی، از پرسش‌نامه 18 سوالی سنجش توانمندی روان‌شناختی اسپریتزر (ضریب پایایی 88/0) و جهت سنجش کار‌آفرینی سازمانی، از پرسش‌نامه صمد آقایی (ضریب پایایی 85/0) استفاده گردید. همچنین جهتبررسی ارتباط بین عوامل توانمند‌سازی روان‌شناختی و کار‌آفرینی سازمانی، از آزمون آماریضریبهمبستگیپیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین چهار عامل روان‌شناختی توانمند‌سازی (احساس معنی‌دار بودن، احساس شایستگی، احساس خود‌تعیینی و احساس تاثیر) با کار‌آفرینی سازمانیرابطه مستقیم ومعنا‌داری وجود ندارد؛ اما بین احساس اعتماد و کارآفرینی سازمانی، رابطه معنا‌داری مشاهده گردید؛ بنابراین ممکن است از جمله موانع در دانشگاه‌ها، ناشناخته بودن مفهوم کار‌آفرینی و عدم توسعه آن در سطح محیط‌های سازمانی دانشگاه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Psychological Empowerment Factors and Entrepreneurship in Teacher of Physical in university

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Eslami 1
  • Jamshid Hemati Morad Abadi 2

چکیده [English]

The aim of this study is investigation of relationship between the psychological empowerment factors (meaningfulness, competency, self- determining, Impact and trust) and entrepreneurship in teacher of Physical Education in university. 64 from physical Education teachers was selected among participants in scientific development volleyball. The study approach in this investigation was descriptive correlation. Spritzer questionnaire a (18 question) and to gather information about empowerment, samadaghaee questionnaire were use (α Cronbakh, 0/85). Statistical test of Pierson were used. The results show that four elements are not directly dealing with psychological empowerment factors and entrepreneurship(r=0/14, r= -0/12, r= 0/14, r= 0/16) but there in meaningful relation between trust and entrepreneurship organization (r= 0/71). So maybe the concept of barriers to entrepreneurship in universities unknown and lack of development in the enterprise university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Psychological empowerment factors
  • Organizational Entrepreneurship