نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

چکیده

برای داشتن جامعه سالم، باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود، ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایت‌گر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و در نتیجه باعث افزایش کارایی کارکنان می‌شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود، عامل مهمی در افزایش اثر‌بخشی سازمان محسوب می‌شود؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 104 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی است که به شکل تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه سلامت سازمانی بر اساس الگوی مایلز، پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و میر (1993) و پرسش‌نامه درک حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پس.اس.اس 16 نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد. بین سلامت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و درک حمایت سازمانی مشاهده شد؛ اما رابطه معنا‌داری بین سن‌، سابقه خدمت و میزان تحصیلات با سلامت سازمانی مشاهده نشد. به طور کلی می‌توان اذعان داشت تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان، نقش بسزایی در افزایش سلامت سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational health and organizational commitment and perceived organizational support of staff Sport and Youth in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Reza Rahimi 1
  • Hasan Bahrololoum 2
  • Ali Younesian 2

چکیده [English]

Healthy and supportive climate enhances the trust and spirit of individuals in the organization and leads to more efficiency, which is an important factor in creating organizational effectiveness. Therefore, the aim of the present research is to study the relationship between organizational health and organizational commitment and perceived organizational support. To do this survey, 104 employees were randomly selected from the total population of administration of sport and youth in KhorasanRazavi province .To collect the data, the study used three standardized questionnaires: Mile’s organizational health questionnaire (1969), Allen and Meyer’s organizational commitment questionnaire (1993) and Eisenberger’s perceived organizational support questionnaire (1986). The data were analyzed via SPSS16. The results show that: there is a positive significant correlation between organizational health and organizational commitment. Organizational commitment’s components (affective commitment, continuous commitment and normative commitment) also have a positive significant relationship with organizational health. There is also a positive significant relationship between organizational health and perceived organizational support. Perceived organizational support and emotional commitment are the best predictors for the organizational health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Health
  • organizational commitment
  • Perceived organizational support and sport Organization