نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

راه‌یابی به دانشگاه به عنوان مکانی برای آموختن دانش، برای پیشرفت جامعه، جوانان و خانواده امری ضروری به نظر می­رسد که در این راستا توجه به انگیزه داوطلبان برای ورود به دانشگاه از اهمیت ویژه‌ا­ی برخوردار می­باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می­باشد.جامعه آماری پژوهش، کلیه داوطلبان ورود به رشته تربیت­بدنی و علوم ورزشی در سال 1390 از سه استان خوزستان، ایلام و لرستان بودند که برای انجام آزمون عملی رشته تربیت­بدنی و علوم ورزشی، در دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت کرده بودند (1310=N). حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان، 302 نفر برآورد شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق­ساخته که شامل 24 سوال بود استفاده گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.  نتایج نشان داد به ترتیب عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی، مهم‌ترین عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. همچنین بین دیدگاه داوطلبان دختر و پسر در مورد عوامل فردی، تفاوت معناداری مشاهده شد؛ اما در عوامل اجتماعی و شغلی، تفاوت معناداری مشاهده نگردید. با توجه به یافته­های پژوهش می‌توان گفت توجه به انگیزه‌های داوطلبان برای ورود به دانشگاه امری ضروری می‌باشد؛ زیرا با مورد توجه قرار دادن آن‌ها می­توان میزان کارآیی و اثربخشی دانشجویان را در آینده افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of motivational factors of volunteers entering Physical Education field

نویسندگان [English]

  • Abdorlahman Mehdipour 1
  • Tahere azmasha 2
  • Sajjad Gholami Torkesaluye 1
  • Abbas Sobhani 3

چکیده [English]

Approaching to enter the university is essential to consider as a place for knowledge learning for community, youth and families development. It seems in this regard, considering the motivation of volunteers for entering the university is especially important. The aim of the present study was to analyze the motivating factors of volunteers to enter the field of Physical Education and Sport Sciences at university. Statistical population was all volunteers entering the field of P.E at university in 2011 from the three provinces of Khuzestan, Ilam and Lorestan of Iran (N= 1310 subjects). Sample size included 302 subjects using Table Krjsy and Morgan using random sampling. Data gathering tool was a questionnaire included 24 questions. The reliability of the questionnaire was obtained 0.81 through Cronbach's test. Data analysis performed using descriptive statistics and inferential statistics. Results showed that the individual factors, social and occupational factors are the most important motivating factors for volunteers to enter the field of physical education and sports science in university. There were significant differences between the perception of male and female volunteers in individual factors but no significant difference were found between the social and occupational factors between male and females perception. According to the research findings, it can be concluded that considering motivation of volunteers for entering the University is essential. Because it can be increase the effectiveness and efficiency of students in the future through regarding these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation factors
  • Volunteers
  • Physical Education