نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

دگرگونی­های اخیر در حوزه کسب‌ وکارو نیاز به نیروی انسانی متخصص نشان داده که کارکنان، همواره دارائی­های با ارزشی برای سازمان‌ها هستند؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی در حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان، تدوین گردیده­است. روش پژوهش، همبستگی بوده و به ­شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (300 نفر) می­باشد که بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه 169 نفر تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه محقق ساخته عوامل مدیریتی (85/0=α) و پرسش‌نامه حفظ کارکنان (95/0=α) استفاده گردید. از آمار توصیفی برای طبقه­بندی یافته‌ها و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند‌گانه، آزمون فریدمن و آنالیز واریانس استفاده شده­است. بر اساس یافته­های این پژوهش، بین عوامل مدیریتی با حفظ نیروهای انسانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که 55% از واریانس حفظ کارکنان، مربوط به عوامل مدیریتی است و حمایت­ کارکنان توسط مدیر، بیشترین اهمیت را در پیش­بینی تغییرات حفظ کارکنان دارا است. با توجه به نتایج، توجه مدیریت به کارکنان به‌ویژه حمایت کارکنان، سازمان را در رسیدن به اهداف خود کمک خواهد کرد. همچنین مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم­گیری، باعث توانمند شدن آنان گشته و در نتیجه وفاداری آنان به سازمان را موجب می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship and role of management factors in retention of employees in ministry of sport and youth

نویسندگان [English]

  • Mohsen KosariPour 1
  • Javad Shahlaee Bagheri 2
  • Mostafa Afshari 3

چکیده [English]

Recent changes in business, also needs of human resources experts show that employees are always valuable properties for organizations. So the purpose of present study was to examine the relationship and role of management factors in retention of employees in ministry of sport and youth. Methodological surveying is correlation and has taken place in field. Population composed of all experts of the Ministry of sport and youth (N=300) that 169 persons were determined based on Morgan table. In this survey the researcher-made questionnaire of management factors (α=0/85) ­and retention employees questionnaire (α=0/95) ­have been used. Normality of data distribution and significance of hypotheses were measured by Kolmogorov-Smirnov test, Pearson Correlation, multivariate regression, Fridman Test and ANOVA. Results showed that management a factor was related significantly and positively to retention employees, retention employees explained a high variance in management factors. Especially, support staff by the manager had the strongest statistically significant effect on retention employees. According to the results, manager’s attention to staff, especially support staff will help the organization in achieving its goals. Also Employees participate in decision-making to make them become empowered and cause to their loyalty to the organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turnover
  • retention employees
  • management factors
  • support
  • human resource