نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه ملی، تولید ثروت و ارزش افزوده از طریق توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، یکی از راه‌کارهای اصلی ایجاد اقتصاد پایدار جوامع قلمداد می‌گردد. هدف از پژوهش تبیین نقش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در توسعه کسب و کارهای ورزشی دانش‌بنیان بود. این تحقیق به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحبان کسب و کارهای ورزشی در بخش تولیدات، خدمات، صاحبان کسب و کارهای نوپای ورزشی و محققان ورزشی مراکز رشد و فناوری بود که تعداد 187 نفر به روش نمونه‌گیری تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کیفی پژوهش پس از انجام مصاحبات نیمه ساختار یافته تا دستیابی به اشباع نظری، تعداد 13 کد محوری و سه کد انتخابی شناسایی گردید. در فاز کمی پژوهش، پس از اطمینان پایایی درونی پرسشنامه (79/0≤α)، پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرتی پنج ارزشی مشتمل بر سه بعد تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان داد که ایجاد نظام ابداعات، استقرار سیستم نوآوری، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال مبتنی بر دانش اثر معناداری بر توسعه کسب و کارهای ورزشی دارند. بنابراین مطابق با فرمایشات رهبر فرزانه، می توان با ایجاد پلی بین دولت، صنعت، جامعه و دانشگاه، ضمن اعتماد و حمایت از دانش بومی، از طریق بهره‌گیری هوشمندانه از اهرم‌های علمی و فناوری دانش‌آموختگان علوم ورزشی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی ورزش کشور را با هدف ایجاد اقتصاد پایدار میسر نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation the role of the Supreme Leader’s speech in development of sports businesses based on production, knowledge-based and job-creating

نویسندگان [English]

  • hamidreza Ghezelsefloo 1
  • , Zabih Allah Shirdel 2
  • Nasser Bai 3

1 Gonbad kavous university

2 Master's student in sports management Islamic Azad University, Azadshahr Branch

3 Assistant Professor in Physical Education Department, Islamic Azad University, Azadshahr

چکیده [English]

Improving the level of economy and national welfare, generating wealth and added value through the development of knowledge-based businesses is considered one of the main ways to create a sustainable economy of societies. The purpose of research was to explain the role of production, knowledge-based and job creation in the development of knowledge-based sports businesses. This research was mixed method . The statistical population included all sports business owners in the production and service sectors, new sports business owners and sports researchers of growth and technology centers, which 187 people were selected by random sampling. In the qualitative phase after conducting semi-structured interviews until reaching theoretical saturation, 13 central codes and three selective codes were identified. In the quantitative phase of the research, after ensuring the internal reliability of the questionnaire (α≤0.79), a researcher-made questionnaire was used that consisting of production, knowledge-based and employment-creating dimensions. In order to analyze the data, PLS software used (P≥0.05). The results showed that the creation of innovation system, the establishment of innovation system, the development of knowledge-based companies and knowledge-based employment have a significant effect on the development of sports businesses. Therefore, according to the instructions of the wise leader, by creating a bridge between the government, industry, society and the university, while trusting and supporting local knowledge, through the intelligent use of the scientific and technological levers of sports science graduates, It made it possible to maximize the economic potential of sports in the country with the aim of creating a stable economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge base
  • economy base
  • effective innovation system
  • institutional support
  • technological infrastructure