نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام تحقیق طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات مراکز ورزشی تفریحی آبی بر متغیرهای وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک‌شده و رفتار مصرف‌کننده است. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش مراکز تفریحی ورزشی آبی کشور بود که 5 مرکز بزرگ به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای و مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه کتابخانه‌ای بود. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار آموس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد 7/56% مشتریان مراکز مرد و 3/43% زن­اند. ارزش NFI مدل 91/0، RFI 92/0، CFI 91/0 و RMSEA 045/0 است که همگی در حد قابل قبول­اند و برازش مدل تأیید می‌شود. نتایج نشان داد کیفیت خدمات روی هر چهار متغیر رضایت مشتری، وفاداری، ارزش ادراک‌شده و رفتار مصرف‌کننده تأثیر معنا‌داری دارد. یعنی مدیران مراکز ورزشی آبی برای تاثیرگذاری بر رفتارهای مثبت و مطلوب مشتریان باید توجه بیشتری به عواملی همچون جذابیت و تناسب تجهیزات و محیط فیزیکی، زمان بندی مناسب استفاده از مرکز، ظرفیت مرکز، پاسخگویی مناسب به مشتریان و پایبندی به تعهدات خود داشته و نسبت به توسعه تبلیغات و فعالیتهای ترویجی توجه بیشتری داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Service Quality Dimensions in Sport Tourism

نویسندگان [English]

  • Mohsen Smaeili 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Hashem Kouzechian 2
  • Habib Honari 3

چکیده [English]

The aim of this research is design a model for influence of water sport center's service quality on loyalty, customer satisfaction, perceived value and consumer behavior. The kind of research was survey and descriptive. Statistical population was water sport centers in IRAN those choice five biggest centers. Sampling method was classification random. The important measures for data gathering were questionnaire, interview, observation and library study. For data analyzing used of Structure Equation Modeling method with use of AMOS soft. Result showed that%56/7 of customers was male and%43/3 female. Family income in half of customers was until 10 million Rials and%50 had upper this. Value of NFI in model was 0/91, RFI 0/92, CFI 0/91, RMSEA 0/045 that all of them were in acceptable range and model was confirmed. Result showed service quality has significant influence on customer satisfaction, loyalty, perceived value and consumer behavior. The water sports center managers to influence positive behavior in  customer should pay more attention to factors such as the attractiveness and suitability of equipment and physical environment, Proper timing of the center, the center's capacity to respond appropriately to customers and adhere to their commitments and to develop advertising and promotional activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • Tourism Industry
  • MICE tourism