نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه علامه طباطبائی. تهران- ایران

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف تدوین الگوی برنامه‌های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و با استفاده از نظریة داده‌بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس کوربین انجام شده است. جامعه پژوهش را صاحب‌نظران ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسئولین سازمان‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، جامعه‌شناسان و روانشناسان تشکیل دادند و به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری تا رسیدن به حد اشباع نظری 21نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. ضمن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن‌ها مقوله‌هایی استخراج گردید. در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله‌ها ذیل عناوین شرایط علّی شامل مهارت انگیزشی، پدیدة اصلی شامل آگاهی جنسیتی، استراتژی‌ها شامل مهارت‌های کنترل خشم و آموزش محیطی، شرایط مداخله‌گر شامل جنسیت و فرهنگ، عوامل زمینه‌ای شامل یادگیری مشارکتی و پیامدها شامل مهارت شناختی و مهارت اجتماعی درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحلة کدگذاری انتخابی نیز، همه اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ مدل، ترسیم و نظریه تدوین و ارائه شد. در نهایت، 8مؤلفه اصلی و 21زیرمؤلفه استخراج و در قالب الگوی نظرى بر مبناى نظریه داده بنیاد ارائه شد. براساس نتایج، تدوین الگوی برنامه‌های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و استفاده از الگو در آموزش مربیان و ورزشکاران به افزایش برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان در جامعه کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An educational Program pattern in sports to achieve gender equality and violence prevention against women

نویسندگان [English]

  • Mahshid Gholi poor 1
  • Sara Keshkar 2

1 Ph.D. student in Sport Management, faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University

2 Department of sport management. faculty of sport sciences. Allameh Tabataba'i university. Tehran. Iran

چکیده [English]

The aim of this qualitative research was to present an educational program pattern to achieve gender equality and violence prevention against women in sports and using grounded theory Based on the Strauss-Corbin approach. The participants consisted of women sports experts including professors of sports management, researchers in the field of women's sports, Managers and authorities of sports organizations, coaches, athletes, sociologists and psychologists (N=21) who were selected by using judgement sampling method and participated in the interview. Open, axial and selective coding methods were used to analyze the data. In a semi-structured interview with experts, a set of basic themes was collected during the coding process and categories were extracted from them. In the axial coding stage, relationships between categories under the heading of causal conditions, including motivational skills, the main phenomenon includes gender awareness, Strategies including anger management skills and environmental education, intervening conditions including gender and culture, contextual factors including participatory learning and outcomes including cognitive skills and social skills were identified in the coding paradigm. In the selective coding stage, all components of the coding paradigm were described; the model was drawn and the theory was formulated and presented. The research results extracted 8main components and 21sub-components and presented them in the form of a theoretical frame based on the grounded theory. Results indicates that training coaches and athletes is an essential factor to achieve gender equality and prevent violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • gender equality
  • Violence
  • Education
  • Grounded Theory