نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیلان، ایران

2 مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان.دانشکده تربیت بدنی

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل روابط و راهکارهای مرتبط با موانع حقوقی ورزش زنان بود. روش تحقیق از نوع اکتشافی متوالی با رویکرد تحلیل مضمون استقرایی در بخش کیفی و تحلیل علی در بخش کمی بود. جامعه آماری پژوهش‌ در بخش کیفی شامل دو بخش منابع انسانی(خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی، نایب رئیسان فدراسیون‌های ورزشی و آشنا به حقوق ورزش) و منابع اطلاعاتی (علمی،کتابخانه‌ای و رسانه‌ای مرتبط) بود و مصاحبه شوندگان و منابع اطلاعاتی به تعداد قابل کفایت، به‌صورت هدفمند و بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند (10نفر و 23 سند). در بخش کمی جامعه آماری خبرگان حقوق ورزشی بودند که به صورت هدفمندو در دسترس30 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های اکتشافی نیمه-ساختارمند به همراه مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و پرسشنامه خبرگانی برای تحلیل روابط علی بود. روایی ابزار بر‌اساس شایستگی عملی، اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید شد. چارچوب مفهومی نهایی در24 مؤلفه، 5 بعد شناسایی و طبقه بندی شد. موانع نیز شامل پنج حوزه علمی-آموزشی، نیروی انسانی، قانونی و حقوقی، ساختاری- مدیریتی و فقهی- شرعی بودند. براساس تحلیل کمی موانع انسانی و موانع فقهی- شرعی به عنوان عوامل علی و موانع آموزشی- علمی، موانع قانونی، موانع مدیریتی- ساختاری عوامل معلول به حساب می‌آیند. بنابراین، توجه به برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه حقوق ورزشی و ارتقا سطح سواد حقوقی مربیان و ورزشکاران زن و تدوین قوانین حمایتی از حقوق زنان در زمینه ورزش و پخش مسابقات زنان در رشته‌های مختلف می‌تواند تاثیر موانع را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analyze of relationships and solutions related to legal obstacles in women's sports

نویسندگان [English]

  • Bahareh Nasrabadi 1
  • Rahim Ramezani Nezhad 2
  • Behnam Naghipour Givi 3

1 Master's student, Gilan University, Iran

2 .Sports management of Gilan University, Faculty of Physical Education

3 Sport Sciences Research Institute of Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze the relationships and solutions related to the legal obstacles of women's sports. The research method was exploratory with the approach of inductive theme analysis in the qualitative part and causal analysis in the quantitative part. The statistical population of the qualitative part included two parts of human resources (law and sports law experts, sports management professors, vice presidents of sports federations and familiar with sports law) and information sources (scientific, library and related media) and interviews. Candidates were selected in sufficient number, purposefully and with theoretical saturation (10 people and 23 documents). In the quantitative part of the statistical population, there were sports law experts, who were selected 30 people. The research tool was semi-structured exploratory interviews along with a systematic library study and a questionnaire to analyze causal relationships. The validity of the tool was evaluated based on practical merit, legal validity, expert opinion and agreement between the correctors. Conceptual framework of 24 components, 5 dimensions were identified. The obstacles were five scientific-educational, human, legal, structural-management and jurisprudential areas. Based on quantitative analysis, human barriers and jurisprudential barriers were causal factors, and educational-scientific barriers, legal barriers, administrative-structural barriers were handicap factors. Therefore, paying attention to holding training classes in the field of sports law and improving the level of legal literacy of female coaches and athletes, and drafting laws supporting women's rights in the field of sports and broadcasting women's competitions in various disciplines can reduce the impact of obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : sports law
  • women's sports
  • legal obstacles
  • sports regulations
  • legal status