نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف ازپژوهش حاضرشناسایی چالشها وراهکارهای توسعه رشته والیبال زنان درایران بود.پژوهش حاضرازنظرنوع،همبستگی کاربردی بوده وازمصاحبه کدگذاری بازونیزپرسشنامه استفاده کرده است. جامعۀ آماری15نفرازنخبگان و 150 نفرازمربیان، کارشناسان و ورزشکاران و مدیران تیمهای والیبال بودند.روش نمونه‌گیری نیزبااستفاده ازفرمول کوکران به تعداد108نفر بود.در مصاحبه های عمیق ازافراددارای تحصیلات آکادمیک وافراددارای تجربیات مدیریتی درسازمانهای ورزشی و مربیان و ورزشکاران رشته والیبال استفاده شد.پرسشنامه محقق ساخته شامل سوالات درقالب5مولفه درچالشها وهمچنین راهکارها وپیامدهای این توسعه نیزبا20سئوال موردارزیابی قرارگرفت.روایی محتوی و صوری توسط اساتیدموردتاییدقرارگرفت و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ0.83بدست آمد.درمولفه چالش سازمانی شاخص عدم برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مربیان و بازیکنان والیبال بانوان با70درصد،در مولفه چالشهای نیروی انسانی شاخص استعدادیابی ضعیف در مدارس دخترانه جهت شناسایی نخبگان والیبالیست با71درصد،مولفه چالش محیطی شاخص عدم وجوداماکن وفضاهای ورزشی اختصاصی برای بانوان با86درصد،درمولفه چالشهای اجتماعی شاخص دیدگاه خانواده‌ها به ورزش والیبال بانوان صرفاً بعنوان یک تفریح با81درصد،در مولفه چالشهای فرهنگی شاخص استفاده ازشعارها والفاظ نامناسب ورکیک توسط تماشاگران با84درصد،در مولفه راهکارها نیز شاخص انتخاب مسئولین فنی وشایسته درفدراسیون والیبال بانگاه ویژه به بانوان با84درصدودرمولفه پیامدها نیزشاخص ایجادخط مشی برای برنامه‌ریزی حرفه‌ای والیبال بانوان با84درصدبیشترین میزان همبستگی رادرمولفه‌های مذکورداشتند. تاثیرگذارترین مولفه باضریب مسیر0.850ومقدارt(4.568)مولفه راهکارهاست وکم‌اثرگذارترین مولفه باضریب مسیر0.519ومقدارt(3.208)مولفه فرهنگی می‌باشد.این نتایج نشان دادکه دروهله اول مدیرانی که دررده‌های بالای وزارت ورزش و جوانان قراردارندبایدجلساتی باحضورمدیران زن سازمانها و باشگاه‌های ورزشی بانوان برگزارکرده ومشکلات ودغدغه‌های آنان راموردارزیابی قرارداده تاباتصمیمات درست به حل این مشکلات بپردازندسپس باایجادزیرساختهایی به انتخاب مدیران شایسته در سمتهای مدیریتی ورزش بانوان و ایجادبسترهای مناسب مالی درخصوص ساخت اماکن ورزشی ویژه بانوان بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges and strategies for the development of women's volleyball in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarmast 1
  • mohammad pourkiani 2
  • jamshid sayarnejad 3

1 Ph.D. Student in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Assistant Professor in Sports Management, Department of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Sports Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to identify the challenges and strategies for the development of women's volleyball in Iran.The statistical population consisted of 15elites and150coaches,experts, athletes and managers of volleyball teams.The sampling method was108using the Cochran's formula.In5components in challenges as well as solutions and consequences of this development were evaluated with20questions.Content and face validity were confirmed by professors and its reliability was obtained by Cronbach's alpha test of 0.83. Poor talent identification index in girls 'schools to identify volleyball elites with71%,environmental challenge component index of lack of places and sports facilities for women with86%, in social challenges component index of families' view of women's volleyball sport only as a hobby index with81%, in cultural component.Work by spectators with84%,in the component of solutions, the index of selection of technical and competent officials in the Women's Volleyball Federation with a special focus on women with84% and the component of outcomes also showed the index of creating a policy for professional women's volleyball planning with84% of the highest correlation between the mentioned components. The most influential component with a path coefficient of 0.850 and a value of t(4.568)is the strategy component and the least effective component with a path coefficient of 0.519and a value of t(3.208)is the cultural component.To evaluate these contracts and make the right decisions to solve these problems, then by creating the infrastructure to select the appropriate managers in the management positions of women's sports and create appropriate financial bases for the construction of sports facilities for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's volleyball
  • challenges of women's sports
  • social factors of sports
  • development of women's sports