نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران.

چکیده

شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای ورزشی را با تهدید جدی مواجهه کرده است. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی مشارکتی مدیریت بحران ویروس کرونا در کسب و کارهای ورزشی بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش ناساختاریافته گلیزر بود. جامعه آماری خبرگان مدیریت ورزشی هستند که تخصص علمی، اجرایی یا هر دو را دارند. در پژوهش حاضر نظرات 15 نفر از خبرگان طی مصاحبه نیمه ساختار‌یافته به روش هدفمند تا رسیدن به حد اشباع نظری جمع‌آوری گردید. پایایی مصاحبه‌ها با استفاده از روش مطالعه توافق درون موضوعی 75/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم‌افزار مکس کیودا نسخه ۲۰۱۸ استفاده شده است. 60 کد در مرحله کدگذاری باز و ۷ محور در کدگذاری محوری به‌دست آمد و در نهایت عوامل رویکرد سیستمی، راهبرد جبرانی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سیاست‌گذاری مقابله با بحران، حمایت رسانه‌ای، دولت الکترونیک و حکمرانی بحران به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند. در نتیجه مدیرت بحران مبتنی بر حاکمیت مشارکتی می‌تواند با توجه به این عوامل به توانمندهای خود در مقابله با چنین بحران‌هایی بیافزاید و در احیا‌ء و فعال نگه‌داشتن ورزش و کسب و کارهای ورزشی عملکرد بهتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting Participatory Governance of Coronavirus Crisis Management in Sports Businesses with a Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • mehdi babaei 1
  • behzad soheili 2

1 PhD of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

2 Assistant Professor in Sport sciences, Malard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The outbreak of coronavirus has posed a serious threat to sports businesses. The aim of this study was identifying the factors affecting participatory governance of coronavirus crisis management in sports businesses. The study was applied in terms of purpose and qualitative research using unstructured Glaser method. The statistical population consists of experts who have scientific, executive or both expertises in sports management. In the present study, the opinions of 15 experts were collected during a semi-structured interview in a purposeful way until the theoretical saturation was reached. The reliability of the interviews was 0.75 using the intra-subject agreement study method. To analyze the data, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding by Maxqda2018 software. 60 codes were obtained in the open coding stage and 7 axes in the axial coding stage and finally, the factors of systemic approach, compensatory strategy, NGOs, crisis response policy, media support, e-government and crisis governance were identified as effective factors. As a result, crisis management based on participatory governance can increase its capabilities in dealing with such crises due to these factors and perform better in reviving and keeping sports and sports businesses active.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory governance
  • Grounded theory
  • Sports businesses
  • Crisis management
  • Coronavirus