نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

4 استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ططراحی مدل پارادایمی چابکی استراتژیک مبتنی بر تاب آوری سازمانی در ورزش کشور در شرایط پاندمی کرونا بود. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام مند نظریۀ داده‌بنیاد انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان ورزش کشور، مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های ورزشی و هم چنین اساتید مدیریت ورزشی که سابقه مدیریت در سازمان های ورزشی یا تالیفاتی در زمینه تحقیق داشتند را تشکیل می دهند، که تعداد 15 نفر با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. 121 گزاره مفهومی اولیه با 10 مقوله در قالب ابعاد 6 گانۀ مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (2مقوله عوامل درون سازمانی و عوامل فردی)، پدیدۀ اصلی (چابکی استراتژیک)، راهبرد (2 مقوله تغییرات ساختاری و استراتژیک سازمانی، چابک سازی منابع انسانی)، ویژگی‌های زمینه‌ای (2مقوله عوامل ساختاری و سازمانی، فناوری اطلاعات)، شرایط مداخله گر (2 مقوله عوامل قانونی، ویژگی های مدیریتی و زیر ساختی سازمان) و پیامد (2 مقوله درون سازمانی و بیرون سازمانی) شناسایی شدند. با عنوان نتیجه گیری می توان گفت چابکی استراتژیک باعث می شود رونق پایدار در سازمان ها به وجود آید. از لحاظ کاربردی نیز مدل حاضر چون با استفاده از دیدگاه و تجربیات خبرگان و مورد توجه قرار دادن شرایط پاندمی کرونا بدست آمده است، قابل استفاده برای مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی ورزش کشور بخصوص مدیران سازمان های ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a paradigm model of strategic agility based on organizational resilience in the country's sport in the context of the Corona pandemic

نویسندگان [English]

  • reza moghadam 1
  • Farshad Emami 2
  • Mohammad Sanaie 3
  • saeed amirnejad 4

1 PhD student in Sports Management, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Science, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

3 Department of Physical Education, Chaloos Branch, Islamic Azad University, Chaloos, Iran

4 Assistant professor, University of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a paradigm model of strategic agility based on the organizational resilience of the country's sports in the corona pandemic. The research method was qualitative using a systematic design of data theory and semi-structured interviews were used to collect information. The statistical population of the study includes sports experts and elites of the country, senior managers of the Ministry of Sports and Youth and heads of sports federations, as well as professors of sports management who have experience in management in sports organizations or writings in the field of research. Snowball technique was selected. Open, axial and selective coding were used to analyze the data. 121 basic conceptual propositions with 10 categories in the form of 6 dimensions of paradigm model, including causal conditions (2 categories of internal factors and individual factors), main phenomenon (strategic agility), strategy (2 categories of structural and strategic organizational changes, human resource agility) Underlying characteristics (2 categories of structural and organizational factors, information technology), intervention conditions (2 categories of legal factors, managerial and infrastructural characteristics of the organization) and outcome (2 categories of internal and external) were identified. In conclusion, it can be said that strategic agility creates sustainable prosperity in organizations. In terms of application, the present model can be used for the main sports managers and decision makers of the country, especially the managers of sports organizations, because it has been obtained by using the views and experiences of experts and considering the corona pandemic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Agility
  • Organizational Flexibility
  • Organizational Sustainability