نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 رئیس ادارۀ ورزش و جوانان اراک

چکیده

هدف این تحقیق بررسی موانع سرمایه­ گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی است. جامعۀ آماری شامل مسئولان حوزۀ صنعت، سرمایه گذاران حوزۀ ورزش، مدیران ورزش و نخبگان ورزش استان مرکزی بودند (140 نفر) که طبق جدول برآورد حجم نمونۀ مورگان 110 نفر آن‌ها به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق­ ساخته­ای با هفت مؤلفۀ اصلی و 42 سؤال استفاده شد (931/0=a). برای تحلیل داده‌ها از جدول­های فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه ­گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان به ترتیب با موانع اقتصادی، اطلاعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی، و سیاسی مواجه است. یافتن راهکارهایی برای حل این مشکلات می‌تواند موجب سرمایه­ گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investment and involvement barriers of private sector in Markazi province sport

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Khosravizadeh 1
  • Alireza Bahrami 1
  • Abed Haghdadi 2

چکیده [English]

 The purpose of this research was to studying investment and involvement of private sector in Markazi province sport. The statistic population was included 140 people. The subjects include 110 industry managers, sport investors, sport managers, and elites selected and surveyed. In order to gather data, questionnaire s was used. This instrument was include 7 component and 42 questions (a=.931). In order to data analyzing, Friedman test were used. The results of the study showed that, Markazi sport confronted with economic, informative and market invest legal, cultural and social, supportive, and political barriers respectively. So, finding ways to solving these barriers can encourage private investor to investing in Markazi province sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • investment
  • investing barriers
  • Private Sector
  • Markazi Province