نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران.

2 استاد یار گروه مدیریت ورزشی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی ارتباطی عوامل مؤثر بر توسعه جغرافیای پول‌آفرینی در ورزش بسکتبال ایران اجرا گردید. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعة آماری پژوهش شامل نخبگان در حوزة پژوهش بودند که بدین منظور تعداد 13 نفر بر حسب روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسشنامة محقق‌ساخته و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبة آلفای‌کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (84/0= α). در قسمت تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 6 عامل کلی شامل دانشی، قانونی-حقوقی، فنی، انسانی، سیاسی و ترویجی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه جغرافیای پول آفرینی در ورزش بسکتبال ایران مشخص گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که عوامل دانشی (802/1=اثر شبکه)، فنی (459/0= اثر شبکه) و انسانی (172/0=اثرشبکه) به عنوان عوامل علی مشخص گردید. از این رو توجه به عوامل دانشی، فنی و انسانی ضمن شکل‌گیری سایر عوامل سبب می‌گردد تا جغرافیای پول‌آفرینی در ورزش بسکتبال ایران توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing the communication model of factors affecting the development of money-making geography in Iranian basketball

نویسندگان [English]

  • Eraj Lotfi 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Mohsen Esmaeli 3

1 PhD Student in Sport management Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of providing a communication model of factors affecting the development of money-making geography in Iranian basketball. The method of the present study was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population of the study included the elites in the field of research. For this purpose, 13 people were identified as the research sample according to the purposeful sampling method. The research collection tools included a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. The validity of the questionnaire was examined according to the experts. Also, the reliability of this questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.84). In the quantitative analysis of the research, Dematel method was used. The results showed that 6 general factors including knowledge, legal, technical, human, political and promotional factors were identified as effective factors on the development of money-making geography in Iranian basketball. According to the results, it was found that knowledge factors (network effect = 1.802), technical factors (network effect = 0.459) and human factors (network effect = 0.172) were identified as causal factors. Therefore, paying attention to knowledge, technical and human factors while forming other factors causes the geography of money making in Iranian basketball to develop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • Wealth-Creating
  • financial resources
  • basketball