نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی- دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استاد/ دانشگاه رازی

چکیده

اهداف توسعۀ منابع انسانی، در تمامی جوامع، اساساً در زمینۀ حذف تبعیض جنسیّتی و تأمین سلامت روانی و جسمانی است و ورزش همواره به‌دنبال آن بوده‌است تا دنیایی عاری از محرومیت و محدودیت را عرضه نماید. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهایی است که ممنوعیت‌ حضور زنان ایرانی در استادیوم‌های فوتبال و تماشای مسابقات مردان به همراه داشته‌است. در این پژوهش که به روش کیفی- تحلیلی صورت گرفت، 45 متخصص حوزۀ ورزش و سلامت زنان از دانشگاه‌های برتر کشور، در سال 1399، مورد مصاحبه قرار گرفتند. شیوۀ نمونه‌گیری نظری و هدفمند بود. تحلیل داده‌ها با شیوۀ کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفت. پس از کدگذاری مفاهیم، دو مفهوم پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی شناسایی شدند. در دستۀ پیامدهای منفی، 24 مفهوم در قالب 3 مقولۀ پیامدهای روانی، اجتماعی و فرهنگی، و در بخش پیامدهای مثبت 4 مفهوم در قالب مقولۀ‌ پیامدهای فرهنگی شناسایی و مدل آن ترسیم شد. درنتایج این پژوهش نشان داد که این ممنوعیت بیشترین آسیب را به لحاظ اجتماعی و روانی وارد می‌نماید و مقوله‌های مثبت و منفی فرهنگی با آثار کمتری قرار گرفتند. انتظار می‌رود تا مدیران و مسئولان جهت تأمین سلامت روانی زنان مشتاق به تماشای فوتبال تدبیری اساسی بیندیشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the consequences of banning the presence of Iranian women in football stadiums

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mobaraki 1
  • bahram yoosefy 2
  • akram Ghobadi yeganeh 3

1 PhD student of Social Welfare

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Razi University, Kermanshah, Iran

3 razi university

چکیده [English]

The goal of human resource development, in all societies, is primarily to eliminate gender discrimination and ensure mental and physical health, and sport has always strived to provide a world free of deprivation and restriction. The purpose of this study is to identify the consequences of banning the presence of Iranian women in football stadiums and watching men competitions. In this qualitative-analytical study, 45 experts in the field of sports and women's health from the top universities in the country in 2020 were interviewed. The sampling method was theoretical and purposeful. Data analysis was performed by open and axial coding method. After coding the concepts, two concepts of positive consequences and negative consequences were identified. In the group of negative consequences, 24 concepts were identified in the form of 3 categories of psychological, social and cultural consequences and in the group of positive consequences, 4 concepts were identified in the form of categories of cultural consequences and its model drawn. The results of this study showed that this ban causes the most harm socially and psychologically, and the positive and negative cultural categories are less affected. Managers and officials are expected to take basic steps to ensure the mental health of women eager to watch football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football
  • Gender discrimination
  • Women