نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انتقال ناصحیح و عدم تبدیل علم به عمل، یک شکاف جدی در ورزش به‌شمار می‌رود و چالش مدیریتی صاحبان و سرمایه‌گذاران دانش این است که چگونه دانش تولیدی را به جریان بازده اقتصادی تبدیل کرده و یافته‌های علمی خود را تجاری‌سازی کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی است. پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه-ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری‌سازی جمع‌آوری شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. داده‌ها بر اساس گراندد تئوری و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. درک تفسیری دقیق و کدگذاری‌های اولیه، متمرکزشده و نظری مشخص کرد که پدیده تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی در صورتی عینیت می‌یابد که مؤلفه‌های اصلی آن یعنی تابش‌ها، بازتابش‌ها، آفرینش‌ها و کنش‌ها به‌خوبی پیاده‌سازی شوند. مدل به‌دست‌آمده فراسوی دیدگاه‌های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست‌های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکردهای کنشگرشناسانه و رابطه دیالکتیک کنشگر-واقعیت تأکید دارد و می‌تواند نقطه آغازی برای گفتمان‌سازی این پدیده و نهادینه‌سازی آن در جامعه و اقتصاد ورزش باشد. نکته قابل توجه این است که این مدل می‌تواند کارآمدی تولید دانش و پژوهش را افزایش داده و این وضعیت را به جایگاه مطلوب کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی نزدیک‌تر نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Commercialization of Sport Sciences Researches: A qualitative approach

نویسندگان [English]

 • Amir Rahimi 1
 • mohamad ehsani 2
 • Marjan Saffari 3
 • rasool norouzi seyed hossini 4

1 Sport Management

2 Tarbiat Modares University

3 Tarbiat Modares University

4 Assistant professor in sport management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Improper transfer of knowledge and not putting science into practice is a serious gap in Sports. The managerial challenge of knowledge owners and investors is how to return back produced knowledge into the stream of economic and to commercialize their scientific findings. The purpose of this study is to design a commercialization model of sport sciences researches. The present study was conducted by a qualitative approach with an exploratory-fundamental nature. Research data were collected by a purposive sampling method using a snowball technique and based on in-depth semi-structured interviews with commercialization experts. The number of participants in research by the use of theoretical saturation index reached 17. According to grounded theory and constructive approach, data were analyzed and coded. A careful interpretive understanding along with initial, focused and theoretical coding showed that the commercialization process of sport sciences researches becomes objective when its main components, namely Radiation, Reflection, Creation, and Action are well implemented. The resulting model, beyond conventional views, pure devotion to external policies and top-down development, emphasizes the actor Identification approach and the dialectic relationship between actor and reality and can be a starting point for creating discourse and institutionalization of this phenomenon in society and sports economics. The interesting point is that, this model can increase the efficiency of producing knowledge and research and subsequently result in a desirable position in academic entrepreneurship and commercialization of research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Research
 • Commercialization
 • Constructive
 • Entrepreneurship
 • Sport"
 1. ÁCS, P. (2015). Research methodology in sport sciences. PÉCS: University of PÉCS Faculty of Health Sciences.
 2. Amini, M., Atghia, N., & Norouzi Seyed Hosseini, R. (2020). Identifying components and levels of knowledge-based economy in sport (A qualitative approach). Sport Management Studies, 12(60), 41-60. (in Persian).
 3. Barr, S. H., TED, B., Markham, S. K., & Kingon, A. I. (2009). Bridging the Valley of Death: Lessons learned from 14 years of commercialization of technology education. Academy of Management Learning & Education, 8(3), 370-388.
 4. Bishop, D. (2008). An applied research model for the sport sciences. Sports Medicine, 38(3), 253-263.
 5. Bishop, D., Burnett, A., Farrow, D., Gabbett, T., & Newton, R.U. (2006). Sports-science roundtable: Does sports-science research influence practice. International Journal of Sports Physiology and Performance, 1(2), 161-168.
 6. Bourdieo, P. (1989). Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7(1), 14-25.
 7. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. New York: SAGE Publications Ltd.
 8. Dastoom, S., Ramezaninezhad, R., Benar, N., & Rasouli, R. (2013). Survey of interactions administrative departments and industry sport in Iran based on the Analysis Documents and structural. Applied Research of Sport Management, 2(2), 91-108. (in Persian).
 9. Datta, A., Reed, R., & Jessup, L. (2013). Commercialization of innovations: An overarching framework and research agenda. American Journal of Business, 28(2), 147-191.
 10. Ferreira, J. J., Fernandes, C., Ratten, V., & Miragaia, D. (2020). Sports innovation: A bibliometric study. In Sport entrepreneurship and public policy (pp. 153 –170). Cham: Springer.
 11. Foss, N., & Klein, P. (2018). Entrepreneurial opportunities: Who needs them? Academy of Management Perspectives, 34(3), 1-27.
 12. Fullagar, H. H. K., McCall, A., Impellizzeri, F. M., Favero, T., & Coutts, A. J. (2019). The Translation of sport science research to the field: A current opinion and overview on the perceptions of practitioners, researchers and coaches. Sports Medicine, 49(6), 1-8.
 13. Goudarzi, R., Hosseini, S., & Tabaian, S. (2019). Academic entrepreneurship development framework in the humanities in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 11(4), 661-679. (in Persian).
 14. Haff, G. G. (2010). Sport science. Strength and Conditioning Journal, 32(2), 33-45.
 15. Haff, G. G., Jackson, J. R., Kawamori, N., Carlock, J. M., Hartman, M. J., Kilgore, J. L., & Stone, M. H. (2008). Force-time curve characteristics and hormonal alterations during an eleven-week training period in elite women weightlifters. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(2), 433–446.
 16. Haresabadi, M., Tabatabaeichehr, M., Rezaeian, S. M., Mehrabi Bardar, M., & Khakshor fariman, S. (2013). Stress sources and its related factors in clinical training of midwifery students in North Khorasan University of Medical Sciences in 2011. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5, 569-576.
 17. Hoffman, J. R. (2002). Physiological aspects of sport training and performance. Champaign, IL: Human Kinetics.
 18. Keshavarz, L., Farahani, A., & Alizadehgolrizi, A. (2018). The pattern design of research commercialization in sport management. Sport Management and Development, 7(2), 1-18. (in Persian).
 19. Komp, K. (2017). The commercialization of sociological research: On the how and why (not). European Societies, 20(4), 644-664.
 20. Mahmoodpour, B. (2017). Designing a model of commercialization driver forces of Humanities Research. Iranian Higher Education, 8(4), 51-77. (in Persian).
 21. Mises, L. V. (1960(. Epistemological problems of economics (G. Reisman, Trans). New York: Ludwig von Mises Institute.
 22. Mohammadi, F., Kalateh Seifari, M., Razavi, M., & Farsijani, M. (2019). Designing qualitative model for economic development of iran's sports industry with world-class manufacturing approach. Applied Research in Sport Management, 8(1), 69-84. (in Persian).
 23. Motavaseli, M., & Rostamiaan, A. (2017). Subjectivism, interactivity and creative action in Austrian economics. Economics Research, 17(64), 1-32. (in Persian).

 

 1. Pazhouhesh, A. (2017). Modeling the factors influencing commercialization of academic research achievements: Mixed method (Case study: Engineering faculties of state universities in Tehran). Industrial Management Journal, 9(2), 265-286. (in Persian).
 2. Pirjamadi, S., Honari, H., Kargar, G., & Shabani Bahar, G. (2019). Designing the model of sustainable knowledge-based sports companies in Iran. Sport Management Studies, 13(66), 141-170. (in Persian).
 3. Rahimi, A., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2019). Identify the effect of entrepreneurial marketing on creating and improving the performance of small and medium sport enterprises. New Trends in Sport Management, 6(23), 23-31. (in Persian).
 4. Ratten, V. (2020). Sport technology: A commentary. The Journal of High Technology Management Research, 31(1), 1-6.
 5. Rezaei, S., Khaleghi, A.,& Eivazi, F. (2014). An entrepreneurial Aha! Experience: A cognitive science, sociology and psychology synthetic approach to entrepreneurship. Innovation Management Journal, 3(2), 125-144. (in Persian).
 6. Stone, M. H., Sands, W. A., & Stone, M. E. (2004). The downfall of sports science in the United States. Strength & Conditioning Journal, 26, 72–75.
 7. Thagard, P., & Stewart, T. (2011). The AHA! Experience: Creativity through emergent binding in neural networks. Cognitive Science, 35, 1-33.
 8. Withers, S. R., Sewabu, K. & Richardson, S. (2017). Talanoa: A contemporary qualitative approach for sport management. Sport Management Review, 20(1), 55-68.
 9. Yaminifirouz, M., Razavi, S. M. H., Hosseini, S. E., Adabi Firozjah, H., & Narimani H. (2014). Survey of qualitative and quantitative growth of Iran scientific production in the sport sciences field: A study in ISI. Caspian Journal of Scientometrics. 1(1), 28-32. (in Persian) .