نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انتقال ناصحیح و عدم تبدیل علم به عمل، یک شکاف جدی در ورزش به‌شمار می‌رود و چالش مدیریتی صاحبان و سرمایه‌گذاران دانش این است که چگونه دانش تولیدی را به جریان بازده اقتصادی تبدیل کرده و یافته‌های علمی خود را تجاری‌سازی کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی است. پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه-ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری‌سازی جمع‌آوری شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. داده‌ها بر اساس گراندد تئوری و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. درک تفسیری دقیق و کدگذاری‌های اولیه، متمرکزشده و نظری مشخص کرد که پدیده تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی در صورتی عینیت می‌یابد که مؤلفه‌های اصلی آن یعنی تابش‌ها، بازتابش‌ها، آفرینش‌ها و کنش‌ها به‌خوبی پیاده‌سازی شوند. مدل به‌دست‌آمده فراسوی دیدگاه‌های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست‌های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکردهای کنشگرشناسانه و رابطه دیالکتیک کنشگر-واقعیت تأکید دارد و می‌تواند نقطه آغازی برای گفتمان‌سازی این پدیده و نهادینه‌سازی آن در جامعه و اقتصاد ورزش باشد. نکته قابل توجه این است که این مدل می‌تواند کارآمدی تولید دانش و پژوهش را افزایش داده و این وضعیت را به جایگاه مطلوب کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی نزدیک‌تر نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Commercialization of Sport Sciences Researches: A qualitative approach

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi 1
  • mohamad ehsani 2
  • Marjan Saffari 3
  • rasool norouzi seyed hossini 4

1 Sport Management

2 Tarbiat Modares University

3 Tarbiat Modares University

4 Assistant professor in sport management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Improper transfer of knowledge and not putting science into practice is a serious gap in Sports. The managerial challenge of knowledge owners and investors is how to return back produced knowledge into the stream of economic and to commercialize their scientific findings. The purpose of this study is to design a commercialization model of sport sciences researches. The present study was conducted by a qualitative approach with an exploratory-fundamental nature. Research data were collected by a purposive sampling method using a snowball technique and based on in-depth semi-structured interviews with commercialization experts. The number of participants in research by the use of theoretical saturation index reached 17. According to grounded theory and constructive approach, data were analyzed and coded. A careful interpretive understanding along with initial, focused and theoretical coding showed that the commercialization process of sport sciences researches becomes objective when its main components, namely Radiation, Reflection, Creation, and Action are well implemented. The resulting model, beyond conventional views, pure devotion to external policies and top-down development, emphasizes the actor Identification approach and the dialectic relationship between actor and reality and can be a starting point for creating discourse and institutionalization of this phenomenon in society and sports economics. The interesting point is that, this model can increase the efficiency of producing knowledge and research and subsequently result in a desirable position in academic entrepreneurship and commercialization of research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Research
  • Commercialization
  • Constructive
  • Entrepreneurship
  • Sport"