نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت‌اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش، آمیختۀ کیفی-کمّی با رویکرد اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبرگان و در بخش کمّی، تماشاگران حاضر در ورزشگاه‌های لیگ برتر در فصل 1399-1398 بودند. نمونۀ آماری در بخش کیفی، 15 نفر از  خبرگان، اساتید، اعضای هیئت‌علمی مدیریت ورزشی، مربیان، داوران، مسئولان فدراسیون و افراد مطلع از فوتبال بودند و 400 نفر در بخش کمّی نمونۀ آماری را به روش در دسترس تشکیل دادند. در بخش کیفی، ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بود که به روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و  نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با 13 عامل اصلی در بخش کمّی استفاده شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص­های روایی واگرا و همگرا و مدل‌سازی معادلات ­ساختاری از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخۀ 23 و پی.ال.اس. نسخۀ دو استفاده شد. شاخص برازش مدل به‌صورت 65/0GOF= گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در 13 عامل شامل روابط عمومی، مکان و تسهیلات، کانال‌های توزیع، محصول، کیفیت و فرایند، اجرای قوانین، قیمت‌گذاری، مشوق‌ها، قدرت بازار، برنامه‌ریزی جذب، مدیریت هوادار، تعامل پرسنل و هواداران و ترویج تأیید کرد؛ بنابراین ضرورت دارد که توجه به این زمینه‌ها و سرمایه‌گذاری در آن‌ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fan Development Model in the Iranian Football Premier League

نویسندگان [English]

 • mohammad amin farrokhnia 1
 • Seyyed Jafar Moosavi 2
 • Nasrollah Mohammadi 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Associate Professor, Department of Physical Education, QaemShahr Branch, Islamic Azad University, QaemShahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to present the model of fan development in the Iranian Football Premier League. The research method is qualitative-quantitative mixed with exploratory approach. The statistical population included experts in the qualitative section and spectators in the Premier League stadiums in the quantitative section in the (98-99) season. The statistical sample in the qualitative section included 15 experts, professors, faculty members of sports management, coaches, referees, federation officials and people familiar with football, and 400 people in the quantitative section formed the statistical sample by available methods. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview with experts which was continued by snowball method until theoretical saturation and the results of this interview were used in the form of a questionnaire with 13 main factors in the quantitative part. In this study, for content validity from the point of view of experts and structural validity, to determine the reliability of the model from the two indicators of hybrid reliability and Cronbach's alpha and from the indicators of divergent and convergent narrative (Ave) and modeling of structural equations SPSS software version 23 and PSL2 were used. The GOF = 0.65 fitness index was reported and the final model research resulted in 13 factors of public relations, location and facilities, distribution channels, product, quality and process, law enforcement, pricing, incentives, market power, planning. Recruitment, fan management, staff and fan interaction, and promotion were approved. It is necessary to invest and pay attention to these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fan
 • Football
 • Premier League
 • Sports Industry
 1. Ahmadi, F., Boroumand, M. R., & Ramzaninejad, R. (2020). Investigating the factors affecting the presence of female spectators in football stadiums. Sport Physiology, Mnagement Investigation, 12(1), 121-135.
 2. Ahrholdt, D.C., Gudergan, S.P., Ringle, C.M. (2016). What Drives Customer Loyalty? Nonlinear Effects of Customer Delight and Satisfaction on Loyalty and the Moderating Role of Service Experience. In: Campbell, C., Ma, J. (eds) Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24184-5_181
 3. Arazashi, N. (2016). Designing a comprehensive model of sports service quality services (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj. )in Persian).
 4. Aluri, A., Price, B. S., & McIntyre, N. H. (2018). Using machine learning to cocreate value throug dynamic customer engagement in a brand loyalty program. Journal of Hospitality Tourism Research, 43(1), 78-100.
 5. Ali Mohammadi, H., Tondeh Nevis, F., & Hadavi, F. (2013). Comparison of factors affecting the presence of sports spectators in Iran's premier football, basketball and volleyball leagues. Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior, 5(21), 99-112.) in Persian).
 6. Al Miri, M., Naderian Jahromi, M., Hosseini, M. S., Nasr Esfahani, A., & Rahimi, M. (2009). Investigating the factors affecting the presence of football spectators in stadiums, Sports Management, 3, 61-73.) in Persian).
 7. Baena, V. (2018). The importance of CSR practices carried out by sport teams and its influence on brand love: The Real Madrid foundation. Social Responsibility Journal, 14(1), 61–79.
 8. Cheraghi Abajelo, Sh., & Janani, H. (2015). The relationship between the effective factors on the attendance of Shahrdari Urmia audiences and their shopping behavior in Iran professional volleyball league. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S1), 1952-1956.
 9. Dunkub Karpi, F., Isfahani Nia, A., Bai, A., & Asgharpour, H. (2019). The effect of perceived values ​​of the event and the image of the event on the desire to return the spectators of Gonbad Kavous equestrian competitions, Sports Management and Development Quarterly, 2, 97-113. (in Persian).
 10. Donihue, M. R., Finadlay, W. D., & Newberry, P. W. (2002). An analysis of attendance at Major league Baseball spring training games. Journal of Sports Economics, 1, 39-61.
 11. Elahi, A., & Fathi, F. (2020). Motivations for the presence of Iranian spectators in the World Volleyball League and its relationship with history, amount and reappearance. Quarterly Journal of Sports Management and Development, 4(20), 51-64. )in Persian).
 12. Emadi, M., & Naseh, M. (2014). Analysis of factors affecting satisfaction and attendance of spectators in stadiums of the Iranian Football Premier League. Quarterly Journal of Sports Management and Development, 2 (5), 63-75. )in Persian).
 13. Farrokhnia, Kh., Farrokhnia M. A., & Karimipour, A. (2019). History of the emergence of sports in the world, Iran and Khuzestan. Tehran: Bamdad Kitab Publications. )in Persian (.
 14. Fereydoni, M., Kalateh, Seifari, M., & Razavi, M. H. (2019). Presenting a model of the impact of experience and brand awareness on brand love and customer intentions. Sports Management and Development Quarterly, 2(18), 191-204. )in Persian).
 15. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
 16. Foroughi, B., Mohammad Shah, Kh. A., Nikbin, D., & Sunghyup, S. H. (2014). The impact of event quality on fan satisfaction and game attendance in the context of professional soccer in Iran, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 15(3), 40 -56.
 17. Funk, D. C. (2008). Consumer behaviour in sport and events: Marketing action. (1st). Published October 17, 2008 by Routledge: Elsevier (Oxford).
 18. Funk, D. C., & James, J. (2001). The psychological continuum model: A conceptual framework for understanding an individual's psychological connection to sport. Sport Management Review, 4(2), 119-150.
 19. Hinson, R. E., Osabutey, E., Kosiba, J. P., & Asiedu, F. O. (2020). Internationalisation and branding strategy. Qualitative Market Research: An International Journal, 23, 747-766.
 20. Hooman, H. A. (2004). Statistical inference in behavioral research. Teran: Samat.) in Persian).
 21. Jaberi, A., Nadrian Jahromi, M., & Mazloumi Sweeney, F. (2013). The role of stadium service quality in attracting and retaining football spectators. Quarterly Journal of Research, 30, 279–291.
 22. Jensen, R. W., Limbu, Y., & Choi, J. J. (2016). How does the stadium atmosphere at a College Football Game affect behavioral intention across gender lines? The Mediating Role of Spectator Satisfaction. International Journal of Management and Marketing Research, 9(2), 41-58.
 23. Kim, Y. K., Trail, G., & Jae Ko, Y. (2011). The influence of relationship quality on sport consumption behaviors: An empirical examination of the relationship quality framework. Journal of Sport Management, 25, 576-592.
 24. Monzami, A. H., Nazarian Madvani, A., & Naghipour Givi, B. (2019) Designing a structural equation model for regional identity and national identity in fans of national volleyball teams of Iran, Sports Management, 11(3), 597-609. )in Persian.(
 25. Neale, L., & Funk, D. (2006). Investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 7(4), 307-317.
 26. Palmatier, R. W., Jarvis, C. B., Bechkoff, J. R., & Kardes, F. R., (2009). The role of customer gratitude in relationship marketing. Journal of Marketing, 73(5), 11-18.
 27. Park, S. B. R., & Choi, J. S. (2017). Innovative methodology to identify sport fan behaviors in a newly emerging market: An ethnographic photo-journaling in the Colombian soccer games. International Journal of Sport Management and Marketing, 17(1),145-161.
 28. Sultan Hosseini, M., Nasr Esfahani, D., Javani, V., & Salimi, M. (2011). Determining the difference in the importance of brand loyalty among the fans of the teams present in the Iranian Football Premier League according to their demographic characteristics. Sports Management Studies, 18, 33-50. )in Persian).
 29. Shonk, D. J. (2006). Perceptions of service quality, satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio University, US.
 30. Stevens, P. J. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5th ed.). New York: James P. Stevens.https://doi.org/10.4324/9780203843130
 31. Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., & Karvounis, S. (2013). Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality”, Sport Management Review, 16, 85–96.
 32. Visia, I., Heidari Nejad, S., & Gashtasbi, A. A. (2017). Identifying the factors affecting the presence of football spectators in Ahvaz in the stadium with emphasis on social security. Journal of Knowledge Management, 3(16), 47-70. )in Persian).
 33. Zafarian, K., Mostahfazian, M., & Namazi Zadeh, M. (2016). A study and prioritization of motivational factors of Isfahan Zoob Ahan Club football team fans. Paper presented at thr 3nd National Conference on Science & Sport, Bushehr, Iran. )in Persian.(
 34. Zhang, J. J., Kim, E., Qian, T. Y., Mastromartino, B., & Nauright, J. (2018). The sport industry in growing economies: Critical issues and challenges. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19(2), 110-126.
 35. Zhang, J. J., Pease, D. G., Smith, D. W., & Lee, J. T. (1996). Factors affecting the decision making of spectators to attend minor league hockey games. International Sports Journal, 1(1), 39–54.
 36. Zohreh Vandian, K., Khosravi Zadeh, E., Honari, H., & Mahmoudi, A. (2019). Designing behavioral decisions model of football spectators and service quality with emphasis on aesthetic quality. Sports Management, 11(3) 429-449. (in Persian).