نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه تربیت و علوم ورزشی، واحد آیت اله آملی ،دانشگاه آزاد اسلامی، آمل،

2 گروه تربیت و علوم ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور آمل، آمل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران بود روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی و جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و در بخش کمی شامل تماشاگران حاضر در ورزشگاه های لیگ برتر در فصل 98-99 بودند. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان ، اساتید ، اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی ،مربیان ،داوران، مسئولین فدراسیون و افراد مطلع در خصوص فوتبال بود و تعداد 400 نفر در بخش کمی نمونه آماری را به روش در دسترس تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود که به روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و نتایج برگرفته از این مصاحبه در غالب یک پرسشنامه با 13 عامل اصلی در بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص‌های روایی واگرا و همگرا (Ave) و مدل سازی معادلات ‌ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. شاخص برازش مدل 65/0 GOF= گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در 13 عامل: روابط عمومی، مکان و تسهیلات، کانال های توزیع، محصول، کیفیت و فرآیند، اجرای قوانین، قیمت گذاری، مشوق ها، قدرت بازار، برنامه ریزی جذب، مدیریت هوادار،تعامل پرسنل و هواداران و ترویج مورد تایید قرار داد. لذا ضرورت دارد که سرمایه گذاری و توجه در این زمینه ها صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fan development model in the Iranian Football Premier League

نویسندگان [English]

  • mohammad amin farrokhnia 1
  • Seyyed Jafar Moosavi 2
  • Nasrollah Mohammadi 3

1 Ph.D Student of Sport Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Department of Physical Education, QaemShahr Branch, Islamic Azad University, QaemShahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Humanities, Payame Noor Amal University, Amol, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to present the model of fan development in the Iranian Football Premier League. The research method is qualitative-quantitative mixed with exploratory approach. The statistical population included experts in the qualitative section and spectators in the Premier League stadiums in the quantitative section in the (98-99) season. The statistical sample in the qualitative section included 15 experts, professors, faculty members of sports management, coaches, referees, federation officials and people familiar with football, and 400 people in the quantitative section formed the statistical sample by available methods. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview with experts which was continued by snowball method until theoretical saturation and the results of this interview were used in the form of a questionnaire with 13 main factors in the quantitative part. In this study, for content validity from the point of view of experts and structural validity, to determine the reliability of the model from the two indicators of hybrid reliability and Cronbach's alpha and from the indicators of divergent and convergent narrative (Ave) and modeling of structural equations SPSS software version 23 and PSL2 were used. The GOF = 0.65 fitness index was reported and the final model research results in 13 factors of public relations, location and facilities, distribution channels, product, quality and process, law enforcement, pricing, incentives, market power, planning. Recruitment, fan management, staff and fan interaction, and promotion were approved. It is necessary to invest and pay attention to these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fan
  • Premier league
  • Football
  • Sports Industry