نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دبیر تربیت‌بدنی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان فارس

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

4 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی جاری‌سازی استراتژی‌های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. داده‌های پژوهش به‌صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمّی، 75 نفر شامل مسئولان فدراسیون و هیئت‌های فوتبال و مدیران باشگاه‌های سطح اول فوتبال کشور و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان فوتبال بودند. به‌دلیل محدودیت اعضا، نمونۀ آماری با جامعۀ پژوهش برابر شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعیین مناظر استراتژی‌ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمّی از درصد فراوانی و در بخش کیفی از نظرهای خبرگان، روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد در فوتبال کشور، پنج منظر مالی، بومی‌سازی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری وجود دارد. 33 هدف استراتژیک و 36 سنجه، تعیین شد و 39 اقدام و ابتکار تدوین شد. می‌توان گفت که اقداماتی از قبیل توانمندسازی و به‌روزرسانی دانش مدرسان و برگزاری کارگاه‌های کیفی توانمندسازی منابع انسانی در منظر رشد و یادگیری، تحقق استراتژی‌های منظر فرایندها را تسهیل خواهد کرد و به مسئولان برای احصای شاخص‌ها و استانداردهای فوتبال حرفه‌ای و طراحی و اجرای مدل بومی فوتبال حرفه‌ای کمک خواهد کرد. این مدل به‌دلیل ارتباط بـین استراتژی‌ها با اهداف استراتژیک، سنجه‌ها و اقدامات و ابتکارات فدراسیون فوتبال در منظرهای مختلف، عـلاوه‌بـر اجـرای اسـتراتژی، قابلیـت ایجـاد زمینه تحقّـق اهداف بلندمدت فوتبال کشور را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for implementing the strategies of the Football Federation of Iran with a balanced scorecard method

نویسندگان [English]

 • zohrab gohari 1
 • mehrzad hamidi 2
 • Seyed Ehsan Amir Hosseini 3
 • somayeh emadi 4

1 Ph.D. in Sport Management, Secretary of Physical Education of Fars Province General Education Department

2 Associate Professor at Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tehran University, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

4 Department of Physical Education and Sports Sciences , Dariun Branch, Islamic Azad University, Dariun, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model for implementing the strategies of the Iranian Football Federation with a balanced scorecard method. The research method is descriptive and applied in terms of purpose. The research data were collected in a field and in a mixed manner (quantitative and qualitative). The statistical population in the quantitative section, including federation officials and football delegations and managers of the country's first level football clubs, was 75 people (and in the qualitative section 12 football experts). The research questionnaire was to determine the perspectives of the strategies. To analyze the data, a small percentage of the frequency and in the qualitative part of the experts' opinions, logical induction method and strategic council meetings were used. The findings showed that in national football, five perspectives There is finance, localization, customer, internal processes, and growth and learning. 33 strategic goals and 36 metrics were determined, and 39 actions and initiatives were developed. Qualitative empowerment of human resources in the perspective of growth and learning will facilitate the realization of perspective strategies of processes and will help the authorities to calculate the indicators and standards of professional football and design and implement the native model of professional football. With the strategic goals, measures and initiatives of the Football Federation in perspective In addition to the implementation of strategy, it is capable of creating the ground for the realization of the long-term goals of the country's football.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Iran
 • Football Federation
 • Balanced Scorecard
 1. Abdollahi, M. H., Hamidi, M., Aghai, N., & Khabiri, M. (2014). Design and development of strategic plan of Sepahan Steel Club and its implementation with BSC approach (Unpublished doctoral dissertation). Kharazmi University, Tehran, Iran. (in Persian).
 1. Emadi, S., Amir Hosseini, S. E., & Hamidi, M. (2019). Designing human resource development strategy in the Ministry of Sports and Youth and presenting its implementation method with BSC approach (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran. (in Persian).
 2. Fred R, D. (2014). Strategic Management (A. Parsaiyan, & M. Arabi , Trans) (36th). Tehran: Office of Cultural Research. (in Persian).
 3. Goodarzi, M., Ghorbani, M. H., & Safari, H. R. (2015). Identifying and developing a model of obstacles to the implementation of strategic programs in the Ministry of Sports and Youth of Iran. Sports Management Studies, 31, 13-32. (in Persian).
 4. Hamidi, M., Hamidi, M., & Khabiri, M. (2016). Developing the strategic plan of the national football academy of Iran and designing its strategic map with BSC and ISM methods (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian).
 5. Hosseini Keshtan, M., Ramezaninejad, R., & Hemmatinejad, M. A. (2014). Designing a model for evaluating Iranian Football Clubs (Unpublished doctoral dissertation). Guilan University, Rasht, Iran. (in Persian).
 6. Kaplan, R., & Norton, D. P. (2008). Balanced scorecard success: The Kaplan Norton collection (4 Books). Kindle Edition: Harvard Business Review Press.
 7. Kaplan, R., & Norton, D. (2011). Strategy Map (H. Akbari et al., Trans) (3rd). Tehran: Asia Publications. (in Persian).
 8. Kaplan, R., & Norton, D. (2011). Transforming strategy from letter to action (balanced scorecard) Ramin's tactical (J. Seifi, Trans) (2nd). Tehran: Bazargani Publishing. (in Persian).
 9. Keshavarz, L., Hamidi, M., Goodarzi, M., & Sajjadi, S. N. (2013). Explaining the implementation model of strategies of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran by evaluating balanced scorecard. Journal of Sports Management and Motor Behavior, 9(18): 15-42. (in Persian).
 10. Khaleghi Babaei, S., & Keshavarz, L. (2018). Implementation of Iran's championship sports development strategies with balanced scorecard approach. Applied Research in Sports Management, 2 (26), 11-24. (in Persian).
 11. Kriemadis, T., Kotsovos, A., & Alexopoulos, P. (2008). Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department, Choregia 5(2): 43-64.
 12. Naderi Nasab, M., Ehsani, M., & Amiri, M. (2010). Design and development of strategic program of the Football Federation of the Islamic Republic of Iran (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian).
 13. Naderi Nasab, M., Ehsani, M., Khabiri, M., & Amiri, M. (2011). Determining the appropriate approach to the development of football in the Islamic Republic of Iran and comparing it with the approaches of several selected countries. Sports Management, 10, 103-119. (in Persian).
 14. Nasirzadeh, A., Goodarzi, M., & Farahani, A. (2013). Design and explanation of the executive model of the Wrestling Federation. Applied Research in Sports Management, 4(1): 31-42. (in Persian).
 15. Nieplowicz, M. (2015). The use of the balanced scorecard in the implementation of the strategy to support the development of sport and recreation in the city of Lublin. Quantitative Methods in Accounting and Finance, 375: 95-103.
 16. Peters, G. (2014). The big idea: Balanced scorecards. Business Strategy Review, 25(1), 68-69.
 17. Strategic Document for the Development of Football in the Country. (2013). Football Federation of the Islamic Republic of Iran, Committee on Strategic Studies. Available at: ir. (in Persian).
 18. Tayebi, J., & Maleki, M. R. (2017). Strategic planning (6th). Tehran: Cashmere. (in Persian).
 19. Vahdani, M., Hamidi, M., Khabiri, M., & Alidost, E. (2017). Codification of physical education strategy and sports activities of the Ministry, Education and Research. Research in Educational Sports, 12, 17-36. (in Persian).
 20. Yeter, A., & Daglı, E., (2014). Implementing of balanced scorecard: Sample of Turkish Republic Ministry of Youth and Sport. Social and Behavioral Sciences, 150, 754–761.