نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

4 4- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی جاری سازی استراتژی های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان فدراسیون و هیأت های فوتبال و مدیران باشگاه های سطح اول فوتبال کشور) 75 نفر( و در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونۀ آماری با جامعه، برابر شد. ابزار تحقیق، پرسش نامه تعیین مناظر استراتژی ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از درصد فراوانی و در بخش کیفی از نظرات خبرگان، روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. یافته ها نشان داد در فوتبال کشور، پنج منظر مالی، بومی سازی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری وجود دارد. 33 هدف استراتژیک و 36 سنجه، تعیین و 39 اقدام و ابتکار تدوین گردید. می توان گفت که با اقداماتی از قبیل توانمندسازی و به روز رسانی دانش مدرسان، برگزاری کارگاه های کیفی توانمندسازی منابع انسانی در منظر رشد و یادگیری، تحقق استراتژی های منظر فرایندها را تسهیل و به مسئولین جهت احصاء شاخص ها و استانداردهای فوتبال حرفه ای و طراحی و اجرای مدل بومی فوتبال حرفه ای کمک خواهد کرد. این مدل به دلیل ارتبـاط بـین اسـتراتژی هـا بـا اهـداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات فدراسیون فوتبال در منظرهای مختلـف، عـلاوه بـر اجـرای اسـتراتژی، قابلیـت ایجـاد زمینـه تحقّـق اهـداف بلندمدت فوتبال کشور را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for implementing the strategies of the Football Federation of Iran with a balanced scorecard method

نویسندگان [English]

  • zohrab gohari 1
  • mehrzad hamidi 2
  • Seyed Ehsan Amir Hosseini 3
  • somayeh emadi 4

1 Secretary of Physical Education of Fars Province General Education Department

2 Associate Professor at Tehran University

3 Department of Sport Management, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

4 Department of Physical Education and Sports Sciences , Dariun Branch, Islamic Azad University, Dariun, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model for implementing the strategies of the Iranian Football Federation with a balanced scorecard method. The research method is descriptive and applied in terms of purpose. The research data were collected in a field and in a mixed manner (quantitative and qualitative). The statistical population in the quantitative section, including federation officials and football delegations and managers of the country's first level football clubs, was 75 people (and in the qualitative section 12 football experts). The research questionnaire was to determine the perspectives of the strategies. To analyze the data, a small percentage of the frequency and in the qualitative part of the experts' opinions, logical induction method and strategic council meetings were used. The findings showed that in national football, five perspectives There is finance, localization, customer, internal processes, and growth and learning. 33 strategic goals and 36 metrics were determined, and 39 actions and initiatives were developed. Qualitative empowerment of human resources in the perspective of growth and learning will facilitate the realization of perspective strategies of processes and will help the authorities to calculate the indicators and standards of professional football and design and implement the native model of professional football. With the strategic goals, measures and initiatives of the Football Federation in perspective In addition to the implementation of strategy, it is capable of creating the ground for the realization of the long-term goals of the country's football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Iran
  • Football Federation
  • Balanced Scorecard