نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترا دانشگاه لرستان

چکیده

هدف اصلی از انجام این مطالعه شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان‌های حامی باشگاه‌های ورزشی در ایران است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. رویکرد تحلیل در این مطالعه آمیخته و با ترکیب روش‌های کیفی و کمی بوده است. شناسایی پیامدها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با اساتید مدیریت ورزشی بر اساس اصل اشباع نظری انجام گرفت. روایی و پایایی 14 مصاحبه ‌انجام‌گرفته که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، به ترتیب با استفاده از شاخص‌های روایی محتوای نسبی و کاپای کوهن تایید شد. اولویت‌بندی پیامدهای شناسایی‌شده با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده از مدیران ارشد برندهای حامی باشگاه‌های فوتبال در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. به منظور امکان‌پذیری انجام مطالعه در یخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند، تعداد 30 نفر از مدیران به عنوان خبره انتخاب شدند. نتایج کدگذاری داده‌های مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی و 54 مقوله فرعی گردید. اولویت‌بندی پیامدهای شناسایی‌شده با استفاده از روش فازی مثلثی انجام پذیرفت. نتایج حاصل‌شده نشان داد که به ترتیب عملکرد مالی نامطلوب، تغییر در ارزش‌های فرهنگی، مسائل حقوقی، تغییر در استراتژی‌های بازاریابی و مسائل مرتبط با نیروی انسانی مهم‌ترین پیامدهای کووید 19 بر برندهای حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the consequences of covid 19 on organizations supporting the sports industry with Delphi fuzzy method (Case study of brands supporting the clubs of the Iranian Football Premier League)

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • masoome momeni mofrad 2
  • saber taghipour 2

1 lorestan university

2 phd student of lorestan university

چکیده [English]

the main purpose of this study is to identify and prioritize the consequences of covid 19 on organizations supporting sports clubs in Iran. This study is based on a practical purpose and in terms of how to collect data in the field of descriptive survey studies. The analysis approach in this study was mixed and combined with qualitative and quantitative methods. Identification of the results was done through semi-structured interviews with sports management professors based on the principle of theoretical saturation. The validity and reliability of the 14 interviews were confirmed using the relative content validity indicators and Cape Cohen, respectively. Priority was given to identifying the consequences using data from questionnaires collected from senior managers of brands supporting the Iranian Football Premier League. In order to make it possible to conduct a small-scale study using a targeted non-probabilistic sampling method, 30 managers were selected as experts. The results of the coding of the interview data using Atlas ti software led to the identification of 12 main categories and 54 sub-categories. Priority was given to identifying the consequences using the triangular fuzzy method. The results showed that, respectively, poor financial performance, changes in cultural values, legal issues, changes in marketing strategies and issues related to manpower are the most important consequences of covid 19 on brands supporting Iranian Premier League football matches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • Cultural values
  • Legal issues
  • Marketing strategies
  • Human Resources