نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخ‌گویی به خواسته‌های آنان در میادین ورزشی ازطریق بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، امری مهم و ضروری تلقی می‌شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامة ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بود. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل آن دسته از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان شد که از برنامه‌های فوق‌برنامة ورزشی دانشگاه استفاده می‌کردند. با توجه به فرمول کوکران، 384 نفر به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش کیفیت خدمات از پرسش‌نامة کیواسک استفاده شد. میزان رضایت مشتریان با پرسش‌نامة رضایت مشتری او سی اس سنجیده شد و برای سنجش حضور مجدد از پرسش‌نامة رفتار آتی بی اف آی اس استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، ویلکاکسون و فریدمن تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد رابطة مثبتی وجود داشت. همچنین، 5/7 درصد از تغییرات واریانس رضایتمندی، ازطریق کیفیت خدمات و 22 درصد از تغییرات واریانس تمایل به حضور مجدد، ازطریق کیفیت خدمات قابل‌تبیین بودند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود به امر کیفیت خدمات در باشگاه‌های ورزشی توجهی ویژه‌ شود تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد در افراد بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between Service Quality (Based on QUESC Model) and Satisfaction and Future Intention Students in Extracurricular Sport Activities in Azad University of Hamedan

نویسندگان [English]

 • Peyman Kalhory 1
 • Hossein Akbari Yazdi 2

1 M.Sc. in Sport Management, Kharazmi University

2 Assistant Professor of Sport Management, Kharazmi University

چکیده [English]

Now days attention to the customer needs and respond to their demands in sports places through improved service quality and satisfaction is so important. Present study has been conducted to aim determination of the relationship between service quality (based on QUESC Model) and satisfaction and future intention students in extracurricular sport activities in Azad University of Hamedan. This study is descriptive and kind of correlation. The statistical population of this study included the user students of extracurricular sport activities programs at Azad University of Hamadan. According to Cochran formula 384 people were selected as the research sample. To measure of service quality (QUESC) questionnaire was used to measure of customer satisfaction, customer satisfaction questionnaire (OCS) was used and to measure of future intention participation, future behavior questionnaire was used. Research data were analyzed by using descriptive and inferential statistics such as Spearman, regression, Wilcoxon and Friedman. The results of this study indicated that there is a positive correlation between service quality and satisfaction and future intention. Other results indicated that 7.5% of variations variance in satisfaction through service quality and 22% of variations variance future intention through service quality can be explain. According to the results of the research, recommend to pay special attention to the service quality in sports clubs, in order to increase service quality, get more satisfaction and future intention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Service Quality
 • Satisfaction
 • Future Intention
 • Extracurricular Sport Activities
 • QUESC Model
 1. Alidoost Ghahfarokhi, E., & Ahmadi, A. (2012). Relationship of service quality and spectators satisfaction in the stadium AFC Champions League. Sport Management Journal, 14, 31-47.
 2. Alidoost Ghahfarokhi, Kozechian, Hashem, Jalali Farahani (2010). Assessment and Comparison of satisfaction women's customer private and public gym in Tehran. Sport Management Journal, 2 (5), 127-266.
 3. Amini, M., & Farjam, S. (2009). A study of medical service quality in hospitals affiliated to Isfahan's Medical University. Journal Management System, 3(1),      165-89.
 4. Aminuddin, Y., & Lee, H. (2008). Spectator perceptions of physical facility and team quality: A study of Malaysia super league soccer match. Research Journal of International Studies, 8, 132-40.
 5. Arokiasamy AR., & Huam HT. (2014). Assessing the relationship between service quality and customer satisfaction in the Malaysian automotive insurance industry. Middle-East Journal of Scientific Research, 20(9), 1023-30.
 6. Avourdiadou, S., & Theodorakis, N. D. (2014). The development of loyalty among novice and experienced customers of sport and fitness centres. Sport Management Review, 17(4), 419-31.
 7. Bahalke, T., Hamidi, M., & Goodarzi, M. (2008). Study factors related to satisfaction costumers indoor private pools of Tehran city. Movement Journal, 37, 49-58. (Persian).
 8. Dhurup, M., Mofoka, M. A., & Surujlal, J. (2010). The relationship between stadium sportscapes dimensions, desire to stay and future attendance. African Journal for Physical, Health Education, Recreation & Dance, 16(3).
 9. Jun Lim, S. (2006). The influence of service quality on customer satisfaction and attitudinal loyalty and behavioral future intentions of participation of fitness in South Korea. (Doctoral dissertation). Alabama University, Tuscaloosa. .
 10. Keshkar, S., Salman, Z., & Jabbari, J. Relationship between Satisfaction and Loyalty with Internal and External Sports Garment Characteristics in Women Athletic Bodybuilder.
 11. Khamse, H. (2011). Comparison satisfaction technical staff and taekwondo national teams and the premier league from service taekwondo home in Iran. (Unpublished master’s thesis). University of Tehran, Tehran.
 12. Koo, G. Y. (2009). Examination of the causal effects between the dimensions of service quality and spectator satisfaction in minor league baseball. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(1), 41-54.
 13. Koozechian, H., Goharrostami, H. R., & Ehsani, M. (2009). Compare customers satisfaction between governmental and private male fitness centers of Tehran. Sport Management Journal, 1, 37-49. (Persian).
 14. Lee, J., Kim, H., Ko, Y., & Sagas, M. (2011). The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy. Sport Management Review, 14(1), 54-63.
 15. Naseryan, A., Kordlu, H., & Akbari Yazdi, H. (2014). The relationship among satisfaction and quality of service delivery employees with the rate of participants satisfaction in scholarship sport Olympiad. Applied Research of Sport Management, 2(4), 103-14.
 16. Saatchian, V., Safari, H. R., Rasooli, S. M., Eskandari, E., & Elahi, A. (2013). The relationship of service quality, customer satisfaction and loyalty with future intention for participation of fitness centers (Case study: Rasht township). Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 3(5), 26-37.
 17. Senakham, T. (2008). Customers' expectations of service quality in the Thai University fitness centers in Bangkok metropolitan area, Kingdom of Thailand. United States Sports Academy.
 18. Seyed Ameri, M. S., Bahrami, S., & Sayadi, M. A. (2011). Relationship of service quality with satisfaction and customers royalty in Indoor sports facilities public and private in oroomiye city. Applied Research Management and Biology Sciences in Sports, 3, 11-8. (Persian).
 19. Shojaee barjoui, S. (2012). Relationship of service quality and perceived value with satisfaction and royalty customers in pools of Tehran city. (Unpublished master’s thesis). Payam Noor University of Tehran, Tehran. (Persian).
 20. Shonk, D. J., & Chelladurai, P. (2008). Service quality, satisfaction, and intent to return in event sport tourism. Journal of Sport Management, 22, 587-602.
 21. Toolani, R., Salehnezhad, S. A., & Hamidzade, M. (2008). Basis and principles customer orientation in Islam. 2 Monthly Human Development Police, 19, 84-115.  (Persian).
 22. Tzetzis, G., Alexandris, K., & Kapsampeli, S. (2014). Predicting visitors’ satisfaction and behavioral intentions from service quality in the context of a small-scale outdoor sport event. International Journal of Event and Festival Management, 5(1), 4-21.
 23. Wei, p., Hung, H., Yang, H., Jui, Y., Ma, Z. (2010). Examination of the influence of service quality on membership renewal in fitness centers in San Francisco Bay area. Journal of Service Science, 3(2), 13-23.
 24. Ying Lin, C. (2009). Study of consumer satisfaction and loyalty with case of Build-operate-transfer sport facility. (Master's thesis). Seng chien Shen University.