نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش هویت برند در قصد خرید با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی بود. با توجه به مشخص‌نبودن حجم جامعة آماری، حجم نمونه براساس فرمول کوکران معادل 385 نفر برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌هایی با اقتباس از پرسش‌نامة هویت برند دهدشتی شاهرخ (1391) شامل چهار سؤال، پرسش‌نامة خودتصمیمی مشتریان گیماریز (2015) شامل پنج سؤال و پرسش‌نامة قصد خرید مجدد لیم (2006) شامل هفت سؤال استفاده شد. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ها تائید شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل به‌وسیلة آزمون تحلیل مسیر تجزیه‌وتحلیل شدند. ضریب تأثیری که هویت برند به‌طور غیرمستقیم و ازطریق متغیر میانجی خودتصمیمی مشتریان بر قصد خرید مجدد گذاشت، برابر با 53/0 و به‌صورت مستقیم برابر با 33/0 بود. همچنین، هویت برند به‌صورت مستقیم، برابر با 56/0 بر خودتصمیمی مشتریان اثر داشت. باتوجهبه یافته‌های پژوهش، توجه بیش‌ازپیش به مدیریت تبلیغات و بازاریابی برندهای ورزشی، خلق ارزش برای مشتریان، تداعی هویت در اذهان افراد، به‌کاربردن فرایندهای روان‌شناختی و اجتماعی و تطبیق خصوصیات برند با ویژگی‌های مشتریان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Brand Identity on the Rebuy Intention with Mediation of Sport Customers Self Determination

نویسندگان [English]

  • Javad Karimi 1
  • Leila Beirami 2

1 Ph.D. Student in Sports Management, Razi University

2 M.Sc. of Sport Management, Guilan University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of brand identity on rebuy intention with mediation of sport customers’ self-determination. The research method used is descriptive-survey and it is an applied research. In terms of the unlimited amount of the population, the sample size was estimated to be 385 with Cochran formula. For data collection, three adapted questionnaires were used, Dehdashti Shahrokh brand identity questionnaire (2012) which includes 4 questions, the Guimaras' customers’ Self Determination (2015) which includes 5 questions, and Lim's rebuy intention questionnaire (2006) including 7 questions. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Data analysis was performed using path analysis in the LISREL software. The impact coefficient of brand identity on the rebuy intention is 0.33 and it affects brand identity indirectly and through mediation of the customer's self-determination by 0.53. Brand identity directly affects customer self-determination by 0.56. The findings of the research suggest that managers pay more attention to promotion management and sport brand marketing, value creation to the customers, brand imagination in customers’ mind, using social and psychological processes, and adapting brand features with customer features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self Determination
  • Rebuy Intention
  • Sport Clients
  • Brand Identity
1. Aaker, J. L., Anne M. B., & Sonya A. G. (2000). Nontarget markets and viewer distinctiveness: The impact of target marketing on advertising attitudes. Journal of Consumer Psychology, 9, 127–40.
2. Ahmadi, M., Namazi Zadeh, M., & Mokhtari, P. (2016). Perceived motivational atmosphere, satisfaction of psychological needs and self-motivation motivation in male children's sports. Journal of Research in Sport Management and Motor Behavior, 3(19), 125-39 (Persian).
3. Ahmadi, Z., Dodange., & Afshar, P. (2017). Investigating the multi-dimensional role of customer identity and brand satisfaction in customer relationship with brand and brand communities. Journal of Management Studies and Accounting, 1(3), 338-49. (Persian).
4. Beirami Igdar, J., Abasian, A. H., & Hatami, S. (2016). The role of brand identity on the club's reputation from the perspective of fan. Sport Management Studies, 35, 83-96. (Persian).
5. Bhattacharjee, A., Berger, J., & Menon, G. (2014). When identity marketing backfires: Consumer autonomy in identity expression. Journal of Consumer Research, 41(2), 294-314.
6. Chernev, A., Hamilton, R. & Gal, D. (2011). Competing for consumer identity: Limits to the self-expression and the perils of lifestyle branding. Journal of Marketing, 75(3), 66-82.
7. Da Silveira, C., Lages, C. & Simoes, C. (2013). Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment. Journal of Business Research, 66(1), 28-36.
8. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-68.
9. Dehdashti Shahrokh, Z., Jafarzadeh Kenari, M., & bakhshizadeh, A. R. (2012). A study of brand identity and its impact on brand loyalty development (Case study: Calais dairy company). New Marketing Research, 2(5), 87-105. (Persian).
10. Deheshti, M., Adabi Firouzjah, J., & Alimohammadi, H. (2016). The relationship between brand image and brand trust in sporting goods consumers. Annals of Applied Sport Science, 4(3), 27-34.
11. Ebrahimi, A. H., Shekari, A., & Shetab Bushehri, N. (2016). The effect of customers' Trust is intent to purchase with pral propaganda mediation. Sport Management Studies, 40, 131-46. (Persian).
12. Ebrahimipoor, T., AmirNezhad, S., Hoseini, S. E., & Kalashi, M. (2016). The relationship between brand identity with loyalty of Esteghlal and Persepolis fans (A Case study of Mazandaran province). Applied Research of Sport Management, 2(18), 77-86. (Persian).
13. Geuens, M., Weijters, B., & Wulf, K. (2009). A new measure of brand personality. International Journal of Research in Marketing, 26, 97–107.
14. Hatami, S., & Akbari yazdi, H. (2017). Designing the effect of quality of service perceptions on brand identity from persepolis Football club's perspective. Sport Management, 9, 1, 145-59. (Persian).
15. Heider, F., & Simmel, M. (1944). An experimental study of apparent behavior. The American Journal of Psychology, 57(2), 243-59.
16. Keller, K. L. (2008). Strategic brand management, building, measuring and managing brand equity. Journal of Business Ethics, 78(4), 331–46.
17. Lam, S. K., Ahearne, M., Mullins, R., Hayati, B., & Schillewaert, N. (2012). Exploring the dynamics of antecedents to consumer–brand identification with a new brand. Journal of the Academy of Marketing Science. 41(2), 234–52.
18. Marin, L., Ruiz, S., & Rubio, A. (2009). The role of identity salience in the effects of corporate social responsibility on consumer behavior. Journal of Bus Ethics, 84(1), 65–78.
19. Oyserman, D. (2009). Identity-based motivation and consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 19(3), 276-9.
20. Reed, A., Forehand, M. R., Puntoni, S., & Warlop, L. (2012). Identity-based consumer behavior. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 310-21.
21. Richard, Ch. (2017). The influence of brand awareness, brand association and product quality on brand loyalty and repurchase intention. Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR), 12(1), 143-54.
22. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self– determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
23. Tariq, M., Abbas, T., Abrar, M., & Iqbal, A. (2017). Electronic word of mouth and brand awareness impact on consumer purchase intention: Mediating role of brand image. Pakistan Administrative Review, 1(1), 84-102.
24. Vlachopoulos, S. P., Kaperoni, M., & Moustaka, F. C. (2011). The relationship of self-determination theory variables to exercise identity. Psychology of Sport and Exercise, 12, 265-72.
25. Warren, C., & Campbell, M. C. (2014). What makes things cool? How autonomy influences perceived coolness. Journal of Consumer Research, 41(2), 543-63.
26. Zardoshtian, Sh., Ahmadi, B., & Azadi, A. (2012). The relation of autonomy-supportive behaviors of coaches with self-determined motivation and sport commitment of elite female players in Handball League. Research in Sport Management & Motor Behavior, 2(3), 155-72.
27. Zhang, Y., & Khare, A. (2009). The impact of accessible identities on the evaluation of global versus local products. Journal of Consumer Research, 36(3), 524-37.