شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان‌های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران)

رضا سپهوند؛ معصومه مومنی مفرد؛ ًصابر تقی پور

دوره 14، شماره 71، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 339-356

https://doi.org/10.22089/smrj.2020.8981.3047