تأثیر ویژگی‌های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین دورة المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی

سلیمان عبدالهی؛ سحر خانی زاده؛ محمدحسن عبداللهی

دوره 11، شماره 56، مهر و آبان 1398، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.6968.2460