نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بخش علوم ورزشی

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه غیر انتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارایه شده در آنها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به‌شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعة آماری بود. 857 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند به سوالات پرسشنامه استاندارد چهار سوالی تصویر قیمتی لمبرت و همکاران، پرسش‌نامة یازده سوالی رسانه های اجتماعی کیم و کو و پرسش‌نامة چهار سوالی قصد خرید اّل علوان پاسخ دادند. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو –پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید پانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس.‌پی‌.اس.‌اس انجام شد که نتایج نشان داد، رسانه های اجتماعی و همچنین تصویر قیمتی بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا تاثیر دارد. از این رو پیشنهاد می شود فروشندگان پوشاک ورزشی با گسترش رسانه های اجتماعی خود و همچنین ارایه تصویر قیمتی مناسب و منصفانه، میزان فروش محصولات خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

impact of social media and the price image presented on them on the intention of customers to buy sportswear during the Corona pandemic

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan Abdollah 1
  • hossein zareian 2
  • sajad gholami torkesaluye 3
  • roya boveiri shemi 4

1 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sports Science, Faculty of Education & Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه غیر انتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of social media and the price image presented in them on the intention of customers to buy sportswear during the Corona pandemic. The research method was descriptive-correlational and in terms of purpose, it was an application that was done in the field and the users of sportswear were the statistical community. Eighty-five randomly selected individuals answered the standard Four-Question Price Image Questionnaire by Lambert et al., The 11-question Kim and Koo Social Media Questionnaire, and the four-item Alalwan Purchase Questionnaire. For translation validity, the forward-backward translation validity method was used. Formal and content validity was confirmed by fifteen professors of sports management. Also, the reliability of the questionnaire was estimated to be favorable. The results were analyzed using structural equation modeling using LISREL software and SPSS software. The results showed that social media as well as price image have an effect on the intention of customers to buy sportswear during the Corona pandemic. Therefore, it is suggested that sportswear sellers increase the sales of their products by expanding their social media and also providing a reasonable and fair price image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • price image
  • shopping intention
  • Corona