نقش پیاده‌سازی مدیریت مثبت‌گرا در گسترش فرایندهای جانشین‌پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

حمیدرضا میرصفیان؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 227-250

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5513.2093