نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در دنیای پیچیدة امروز، سازمان‌ها همواره در تلاش برای گسترش توانایی‌ها و ظرفیت‌های کارکنان با هدف ارتقای بهره‌وری و کارایی سازمانی هستند. پژوهش حاضر از دستة مطالعات نیمه‌تجربی به‌همراه پیش‌آزمون- پس‌آزمون دو گروهی و مطالعة پی‌گیری بود که با هدف بررسی تأثیر مداخلة آموزشی مهارت‌های هفت‌گانة مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی ناحیة سه شهر اصفهان انجام شده است. بدین‌منظور، 29 نفر از معلمان مرد تربیت‌بدنی ناحیة سة اصفهان به‌صورت دردسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (14 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه‌های استاندارد رضایت شغلی مینه‌سوتا (1967)، دلبستگی شغلی لوداهل و کنجر (1965) و تعهد سازمانی میر و آلن (1991) بود. گروه آزمایش به‌مدت هشت جلسه درطول یک ماه در کلاس‌های آموزشی مهارت‌های مدیریت کوانتومی شرکت کردند و هر دو گروه آزمایش و کنترل، قبل، بعد و پس از گذشت سه ماه از مداخله با ابزارهای این پژوهش آزمایش شدند. از آزمون تحلیل کواریانس برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از ابزارهای اندازه‌گیری استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخلة آموزشی مهارت‌های مدیریت کوانتومی به‌طور معناداری بر افزایش میانگین نمرات رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی، به‌ترتیب به میزان 19/14، 19/8 و 73/12 تأثیرگذار بود که این تأثیر پس از گذشت سه ماه از مداخله ماندگار بود؛ برهمین‌اساس، به مسئولان مربوطه در وزارت آموزش‌وپرورش پیشنهاد می‌شود با آموزش مهارت‌های هفت‌گانة مدیریت کوانتومی به معلمان تربیت‌بدنی، درجهت ارتقای نگرش‌های شغلی و حرفه‌ای آنان گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of an Educational Intervention of Seven Quantum Management Skills on Job Satisfaction, Job Involvement, and Organizational Commitment of Physical Education Teachers

نویسنده [English]

 • Hamidreza Mirsafian

Assistant Professor of Sport Management, University of Isfahan

چکیده [English]

In today's complex world, organizations are always trying to develop the staff’s capabilities and capacities to enhance the productivity and organizational efficiency. This study was a quasi-experimental research including two groups and pretest-posttest, as well as follow-up study. The aim of this research was to measure the effect of educational intervention of seven quantum management skills on job satisfaction, job involvement, and organizational commitment of physical education teachers in the third educational district of Isfahan. 29 physical education teachers were selected by availability sampling method and then accidentally divided in two group (experimental group: 14, control group: 15). The instruments in this research includes Minnesota job satisfaction questionnaire (1967), Lodahl and Kejner job involvement scale (1965), and Meyer and Allen organizational commitment scale (1991). The experimental group in this research participated for 8 sessions in quantum management skills education classes during one month. Also, both of experimental and control groups measured by research instruments before, after, and after 3 months of educational intervention. The data was analyzed by covariate analysis method. The results indicated that educational intervention of quantum management skills significantly effect on improving the mean numbers of PE teachers’ job satisfaction(14.19), job involvement (8.19), and organizational commitment (12.73). Also, that effect was stable after three months of intervention. Accordingly, the relevant authorities in the Ministry of Education recommended to teach seven quantum management skills to PE teachers in order to improve their job attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Human Resources
 • Job Attitudes
 • Organizational Efficiency
 1. Abbaszadeh, A., Sabeghi, H., Heidary, A., & Borhani, F. (2013). Assessment of the effect of continuing education program on nurse’s knowledge, attitude and performance about documentation. Evidence-based Care Journal. 2(1), 75-83. (Persian).
 2. Ahadi, B., Fathi, A., & Abdolmohamadi, K. (2015). Study the effective psychological factors on job performance of Azarbaijan Sharghi Polis Staff. Knowledge of Polis, 4(15), 63-78. (Persian).
 3. Ahmadi, A. (2010). Relationship between transformational and transactional leadership models with job satisfaction of the physical education department staff of the Khorasan Razavi. Master’s thesis, Ferdosi University, Mashhad, Iran. (Persian).
 4. Amini, H., & Mobini, Z. (2014). Investigate the effect learning through visual media in promoting women tend to exercise. Communication Management in Sports Media, 1(3), 25-30. (Persian).
 5. Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-38.
 6. Bakker, A. A., Albrecht, S. L., & Leiter, M. P. (2011). Key question regarding work engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(1), 4-28.
 7. Borhani, F., Vatanparast, M., Abbaszadeh, A., & Seyfadini, R. (2012). The effect of training in virtual environment on nursing students’ attitudes toward virtual learning and its relationship with learning style. Iranian Journal of Medical Education, 12(7), 508-17. (Persian).
 8. Dargahi, H. (2013). Quantum leadership: the implication for Iranian nursing leaders. Acta Medica Iranica, 51(6), 411-7.
 9. Darling, J. R., & Walker, W. E. (2001). Effective conflict management: use of the behavioral style model. Leadership and Organizational Development Journal, 22(5), 230-42.
 10. Emami, M. (2009). Organizational commitment and related effective factors. Rahbord, 1, 127-44. (Persian).
 11. Entesar Foomani, G. (2014). Relationship between job motivation, job involvement, and organizational commitment of teachers with managers’ efficiency in Zanajan’s ministry of education. Productivity Management, 8(32), 171-90. (Persian).
 12. Faryad, L., Khorakian, A., & Nazemi, S. H. (2015). Study the effect of psychological empowerment on staff’s entrepreneurial behavior with regards on their job engagement. Development Revolution Management, 25, 17-25. (Persian).
 13. Gelade, G. A., Dobson, P., & Gilbert, H. (2006). National differences in organizational commitment: effect of economy, product of personality, or consequence of culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(5), 542-55.
 14. Hoseinian, S., & Niknam, M. (2011). Effect of cognitive-behavioral educational intervention on female athletes’ self-inability and self-efficiency. Motor Behavior and Sport Psychology, 7, 63-78. (Persian).  
 15. Khanifar, H., Moghimi, S. M., Jandaghi, G., & Zarvandy, N. (2009). Analysis of relation between elements of trust and organizational commitment of personnel (social welfare organization of Qom state and education organization of Qom state). Public Administration, 1(2), 3-18. (Persian).
 16. Khanjari, Y., Arab Ameri, E., Gerooi, R., & Chahardah Cherik, M. (2014). Effect of a psychological intervention period of cope modeling on skill and performance recovering of the female juvenile taekwondo players of Iran’s national team. Scientific Journal of Iran’s Medical Council Organization, 31(3), 211-7. (Persian).
 17. Lodahl, T. M., & Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, 49(1), 24-33.
 18. Malloch, K., & Porter-O’Grady, T. (2009). Quantum Leadership: A textbook of New Leadership. Boston: Jones and Bartlett.
 19. Managheb, S. E., Firouzi, H., & Jaafarian, J. (2008). The effect of communication skills training based on calgary-cambridge guideline on knowledge, attitude and practice of family physician of Jahrom university of medical sciences 2007. Pars Journal of Medical Sciences, 6(3), 74-84. (Persian).
 20. Mc Kenna, S. (2005). Organizational commitment in the small entrepreneurial business in Singapore. Cross Cultural Management, 12(2), 16-37.
 21. Meyer, J.P., & Allen, J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resources Management Reviews, 1(1), 61-89.
 22. Mir Kamali, S. M. A., & Karami, M. (2016). Study of relation between ethic leadership perception of managers and personnel performance. Development Evolution Management, 24, 11-22. (Persian).
 23. Mirmohammadi, M., Rahimian, M., & Jalali Khanabadi, T. (2013). Authentic leadership and job involement, trust as a mediator variable. Public Administration Perspective, 13(7), 15-34. (Persian).
 24. Mirsafian, H. (2016). Analyzing the prediction of occupational adjustment according to implementation of the quantum management. Sport Management Studies, 8(39), 73-86. (Persian).
 25. Mirsafian, H. (2015). The relative impact of quantum management on job engagement dimensions in employees of physical education departments of Iranian Medical Sciences Universities. Health Information Management, 13(1), 42-7. (Persian).
 26. Mirsafian, H., Salimi, M. (2016). Determining the relative contribution of quantum management on entrepreneurial behaviors of employees of Sport and Youth Organization of Isfahan province. New Trends in Sport Management, 3(11), 85-97-40. (Persian).
 27. Mohammad Hadi, F. (2011). Quantum paradigm in management. Organizational Culture Management, 9(23), 71-94. (Persian).
 28. Mohammadi Zeidi, I., Heidarnia, A., Niknami, S., Safari Variani, A., & VArmazyar, S. (2011). Effect of educational innovation on improving the knowledge, attitude and employees’ ergonomic behaviors. Journal of the Qazvin’s University of Medical Sciences, 14(1), 33-40. (Persian).
 29. Naderi, N., Neisi, A., & Sodani, M. (2010). The Effectiveness of the education of 8 Emotional Intelligence Skills on Job Satisfaction and Emotional Commitment. Paper presented at 8th International Conference of Management. Tehran, Iran. (Persian).
 30. Nasiripour, A., Raeisi, P., & Delpasand. M. (2009). The effect of job rotation on nurses’ performance in Tehran social security hospitals. Journal of Health Administration, 12(37), 23-8. (Persian).
 31. Nazem, F., Hadadpour, S. (2014). Providing a structural model of organizational justice based on transactional and transformational leadership at Islamic Azad University. New Approaches in Educational Administration, 4(13), 51-66. (Persian).
 32. Pourshaemi, A. (2001). Effect of commitment and work conscience. Management Development, 11, 59-67. (Persian).
 33. Richard, S. A., Evans, W. R., & Charles, S. W. (2011). Affective organizational commitment and organizational citizenship behavior: examining the relationship through the lens of equity sensitivity. Organization Management, 8(4), 218-28.
 34. Rucker, D. D., Preacher, K. J., Tormala, Z. L., & Petty, R. E. (2011). Mediation analysis in social psychology: Current practices and new recommendations. Social and Personality Psychology Compass, 5(6), 359-71.
 35. Seyed Javadodin, S. R. (2002). Human resource management and staff affairs. Tehran: Negahe Danesh. (Persian).
 36. Shirzad, M., Taghdisi, M. H., Dehdari, T., & Abolghasemi, J. (2015). The effect of educational intervention in changing mothers’ attitudes, perceived self-efficacy and perceived barriers regarding oral health of preschool children. Iranian Journal of Health Education & Promotion. 3(2), 181-7. (Persian).
 37. Tamotani, A., Hemati, A., & Agah, S. (2015). Study the effect of organizational culture on job satisfaction and ornanizational commitment. Public Administration Perspective, 22, 35-60. (Persian).
 38. Zamini, S., & Hoseini Nasab, D. (2010). Study the relationship of the organizational culture and job satisfaction among academic staff of the Tabriz University. Organizational Culture Management, 20, 121-38. (Persian).